Kerk in Mokum artikel: Wachten in ledigheid is niet humaan

Aan de slag komt op voor recht op studie en werk van mensen zonder papieren.

Aan de slag wil mensen die in Nederland asiel aanvragen maar daarin vastlopen en op straat worden gezet en ongedocumenteerden die al langer in Nederland zijn, weer onderdeel laten zijn van een samenleving waarin ze niet aan de zijlijn staan. Aan de slag pleit ervoor om de werk- en studiemogelijkheden voor deze mensen te verruimen. Doel is het streven naar een inclusieve samenleving waarin ongedocumenteerden ondersteund worden met het ontwikkelen van vaardigheden die ze kunnen inzetten voor (vrijwilligers) werk.

Eigenwaarde
Annette Kouwenhoven, medewerker van het Wereldhuis, licht toe: ‘Mensen zonder papieren mogen in Nederland geen (vrijwilligers)werk doen. Ook scholing is beperkt. Tot het 18e levensjaar krijgen mensen onderwijs. Maar als iemand geen verblijfsstatus heeft, houdt dat vanaf die leeftijd op. Het project Aan de slag noemt deze regelgeving een vorm van uitsluiting. Je kunt zelfs spreken van een vorm van dehumanisering. Mensen hebben het nodig om iets te doen, talenten te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren. Wachten in ledigheid en afhankelijkheid van liefdadigheid is op termijn schadelijk. Mensen die verantwoordelijkheid voor hun leven kunnen nemen en betekenisvol voor anderen kunnen zijn, houden hun eigenwaarde en hebben minder (geestelijke) gezondheidsklachten.’

 Bezoekers aan zet
‘Voor de meeste bezoekers van het Wereldhuis geldt dat ze niet mogen werken. Ze zijn uitgeprocedeerd en verdwijnen in de illegaliteit. In het Wereldhuis vinden ze een plek waar ze elkaar kunnen ondersteunen en initiatieven kunnen ontplooien. De bezoekers zijn aan zet, zij runnen het Wereldhuis. De Diaconie biedt daarbij ondersteuning en helpt mensen verder, onder andere met een spreekuur waar advies wordt gegeven over allerlei zaken die te maken hebben met het leven zonder papieren. Veel mensen weten de weg naar het Wereldhuis te vinden. We koken elke dag voor zo’n 80 tot 100 mensen.’

 

Afhankelijkheid van liefdadigheid is op termijn schadelijk.

 

Onzichtbaar
Annette vervolgt: ‘Naar schatting wonen in Amsterdam zo’n 800 uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarvan maakt een deel gebruik van de bed-, bad- en broodregeling. Zij gaan elke dag om 9.00 uur de straat op, zonder leefgeld en hebben niet veel om handen. Het Wereldhuis is voor hen vaak een springplank om de stad te verkennen op een veilige manier. Daarnaast zijn er zo’n 15.000 ongedocumenteerden die onzichtbaar zijn. Sommigen van hen vinden werk, bijvoorbeeld in de horeca of als schoonmaakhulp. Zo komt in het Wereldhuis de Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) bij elkaar. Zij helpen elkaar aan banen en huisvesting. Maar een groot deel van de mensen zonder papieren lukt het niet om werk te vinden. Dan zijn er nog de AZC’s waarin mensen wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag. Er komen er drie in Amsterdam. De eerste, in de voormalige Bijlmerbajes, is inmiddels geopend. In totaal zullen in deze AZC’s 2.300 mensen worden gehuisvest. Ook zij zullen graag aan de slag willen om zo onderdeel uit te maken van de samenleving in plaats van daar buiten te staan.’

 Aan de slag in de praktijk
Het Wereldhuis biedt het programma No Paper Work aan waarin deelnemers vaardigheden leren om te ondernemen. Zo vergroten ze hun weerbaarheid. Het is de bedoeling dat mensen uit de ‘wachtstand’ komen, uit hun lethargie waarin ze soms verzeild zijn geraakt omdat ze niks mogen doen. Die vaardigheden kunnen ze ook bij een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst inzetten. Denk aan het ontwikkelen van vakmanschap, zo is een van de deelnemers van het Wereldhuis begonnen kleding te verven met de Tie and Dye techniek. Er is ook aandacht voor hoe je jezelf presenteert, of salarisonderhandelingen. Het programma dat No Paper Work biedt, is vooral maatwerk. Iedereen die meedoet krijgt een buddy, die samen met de deelnemer uitzoekt wat diegene kan en wil. Het gaat daarbij om het ontdekken van de eigen kracht en wat je daarmee zou kunnen doen.

Lange adem
Het opkomen voor het recht op studie en werk van ongedocumenteerden is iets van de lange adem. Langzaamaan komt er hier en daar verbetering in hun situatie. Zo mogen mensen in een AZC tegenwoordig vaak wel vrijwilligerswerk doen. Aan de slag pleit ervoor om mensen die een status krijgen zo snel mogelijk verder te helpen. Bijvoorbeeld door stage te lopen op een werkplek waar hun interesse naar uitgaat of hen de kans te geven een studie af te maken. Maar het zou ook prachtig zijn als mensen die geen status hebben zich niet langer overbodig voelen, maar gewaardeerd en nodig. Ieder mens heeft daar recht op.

iedereen-aandeslag.nl
wereldhuis.org

Het Wereldhuis is mede afhankelijk van giften. Wilt u financieel bijdragen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL49INGB0000097593 Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. Wereldhuis. Wilt u aan de slag als buddy, neem dan contact op met Wereldhuis: info@wereldhuis.org

Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich in voor ongedocumenteerden. Samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan ongedocumenteerden participeert het Wereldhuis in het project Aan de Slag. In het manifest, dat ondertekend is door partners als Dokters van de Wereld, Oxfam Novib, Raad van Kerken, Kerk in Actie en het Humanistisch Verbond, wordt samengevat waar het bij Aan de slag om gaat.

 

Hanna van Dorssen

 

schermafbeelding-2016-10-12-om-22-09-01

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants