Kerken Amsterdam roepen op tot het niet loslaten van de ‘humanitaire ondergrens’ voor ongedocumenteerden

Open Brief aan B&W en Raadsleden van Amsterdam
Van: De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

13 juli 2017

1. De Taakgroep Vluchtelingen spreekt uit dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld en dringt er daarom op aan dat ieders waardigheid en integriteit te allen tijde beschermd wordt. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat terecht komen omdat onze instanties er niet in slagen bed&bad&brood en verdere begeleiding in voldoende mate te organiseren. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan te blijven opkomen voor de waardigheid en integriteit van mensen.

2. De Taakgroep Vluchtelingen waardeert de blijvende inzet van de gemeente Amsterdam voor de mensen zonder papieren in onze stad, zoals neergelegd in het Programma Vreemdelingen. De Taakgroep beseft tevens dat de gemeente aan zet is om een onvoorwaardelijk vangnet te bieden voor ongedocumenteerden, zolang de Staatssecretaris in gebreke blijft. (Uitspraak 20170172411lV1 Raad van State 5-7-2017).

3. De Taakgroep Vluchtelingen doet een dringend beroep op de leden van B&W en gemeenteraad, om in haar nieuwe begroting en de planning voor het komend jaar, tav het vangnet van Bed&Bad&Brood in onze stad zo spoedig mogelijk de nodige verbeteringen aan te brengen. De Taakgroep Vluchtelingen kreeg de laatste maanden steeds meer verontrustende signalen binnen van de bij haar aangesloten kerkelijke en maatschappelijke organisaties over het toenemend aantal mensen zonder papieren, dat op straat terecht komt, terwijl zij medische, psychiatrische of sociale zorg en ondersteuning behoeven. Deze realiteit is in strijd met de mooie en hoopvolle Amsterdamse belofte, dat ‘niemand op de straat hoeft te slapen’.

4. De Taakgroep Vluchtelingen vraagt de raadsleden en het College van B&W dan ook dringend niet toe te laten dat de zogenaamde ‘humanitaire ondergrens’ verder naar beneden wordt bijgesteld, waardoor in concreto nog weer meer zorgbehoeftige mensen op straat zullen belanden. We verwijzen daarbij naar een onlangs verschenen rapport van Amnesty en LOS waarin staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers van het betreffende rapport “werken rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.”

5. De Taakgroep Vluchtelingen beveelt daarom van harte aan om de plannen voor een ‘Doorstroomhuis’, zoals dat is neergelegd bij de raadsleden en B&W, concreet uit te laten werken, liefst in nauw overleg met de instanties die het plan hebben opgesteld. Dat plan ‘Doorstroomhuis’ is namelijk opgesteld door een groep deskundige artsen, psychiaters, maatschappelijke en kerkelijke/diaconale werkers, die dagelijks dichtbij de groep ongedocumenteerden staan (zie ook bijlage).

6. De Taakgroep Vluchtelingen wil ten slotte nog eens onderstrepen dat waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding is. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’

Namens de Taakgroep Vluchtelingen, Gerhard Scholte, voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, voorzitter

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants