Gerechtshof Amsterdam: besluit 24u opvang zieke uitgeprocedeerden in Amsterdam ligt bij GGD

Het Hof bekrachtigt de bestreden beslissing. Het Hof overweegt ten overvloede dat het gelet op de laatste indicaties van de GGD en de in het spoedappel overlegde verklaringen van de behandelaars van appellanten gepast wordt geacht indien de gemeente:

(1) bewerkstelligt dat die appellanten die thans niet over een indicatie beschikken op grond waarvan verblijf overdag in een BBB is toegestaan en die nog niet zijn opgeroepen voor, althans geen gevolg hebben gegeven aan een oproep voor, een herscreening van hun indicatie door een GGD-arts, gedurende een periode van twee weken na dit arrest 24u-opvang wordt toegestaan in een BBB-instelling en

(2) gedurende die periode van twee weken (alsnog) de mogelijkheid van herscreening door de GGD aanbiedt met betrekking tot de vraag of deze personen (op enigerlei grondslag) geindiceerd zijn voor een 24u opvang, en indien de conclusie uit de herscreening die vraag bevestigend beantwoordt, de 24u opvang in een BBB-instelling overeenkomstig haar toezegging in deze procedure continueert.

De periode van twee weken kan bovendien worden benut om – voor zover van toepassing – een goede en ongehinderde overdracht van de ondersteuning aan de betreffende appellanten (een zg warme overdracht) te bewerkstelligen.

Gerechtshof Amsterdam 200.200.481/01 SKG, 21.10.16

lees hier nog ander nieuws over ongedocumenteerden: nieuwsbrief Stichting LOS

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants