Daycare at the Worldhouse

Daycare at the Worldhouse

The Worldhouse is a center for, and run by undocumented migrants in order to empower them in their vulnerable situations.

The Worldhouse provides a warm lunch, information, both educative and recreative activities and counselling. This means we are a daycare center, opened from 9.30AM till 16.00 PM.

It also means we cannot provide night shelter or mediate in this, because that, unfortunately, goes beyond our capacities.

Dagopvang in het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een centrum dat gerund wordt voor en door ongedocumenteerde migranten met als belangrijkste doel hen te versterken in hun kwetsbare situaties.

Het Wereldhuis voorziet in een warme middagmaaltijd, informatie, educatieve en recreatieve activiteiten en counseling. Dit betekent dat we een centrum zijn voor dagopvang, geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Dit betekent ook dat wij geen nachtopvang kunnen bieden, of daar in kunnen bemiddelen, omdat we helaas niet over die capaciteiten beschikken.

Activities and classes from February on

 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
10.30 – 12.00

Dutch Class

Level 0

10.00 – 11.30

Dutch Class

Level 1
(Up Stairs)

10.30 -12.00

Drawing Class

11.00 – 12.30

First wednesday of the month

Beauty session  

10.30 -12.00

English

Level 0
(Up Stairs)

10.00 – 15.00

Creative Agency

11.00 – 13.00

Soul@Work

10.30 – 11.30

Français

11.00 – 12.00

Espanol

12.00 – 16.00

Women group

15.00 – 17.00

Dutch Class

Level 1

15.30 – 16.30

Yoga for Women

13.30 – 15.00

Taalcafe (Dutch)

15.00 – 16.00

Football-fans!

16.00 -17.00

ImproBattle

17.00 – 18.00

Salsa Dance

16.45 – 17.45

Yoga for Men

16.00 – 17.00

Kickboxing

16.00 – 17.00

African Dance

19.30 – 21.00

Dutch Class

Level 0

17.00-20.00

Every second week

Dinner

Discussion

Karaoke

18.00 – 21.00

Movie Night

19.30 – 21.00

Every second week

Open Closet

19.30 – 21.00

Dutch Class

Level 2

Ladies only exercise class

FROM 19 OCTOBER

 

Join our fitness class with Georgia!

It will help you get strong and fit in both your body and mind. Every class will be different but we will always work on a combination of cardio, strength and flexibility. Everybody is welcome, but it is important that you always attend these classes with respect and commitment to improving your own health, body and mind. All you need to bring is an old towel and some water to keep hydrated.

Doe mee met onze fitness klas met Georgia!

Het helpt u om sterk en fit te worden in uw lichaam en geest. Elke les zal anders zijn,
maar we doen altijd een combinatie van cardio, kracht en flexibiliteit. Iedereen is
welkom, maar het is belangrijk dat u deze lessen altijd bijwoont met respect en inzet om
uw eigen gezondheid, lichaam en geest te verbeteren. Alles wat je moet meenemen is
een oude handdoek en wat water om te hydrateren.

-> Ask Marta to enroll or send an email to m.marzorati@diaconie.org

How to find a job (even though you are undocumented!)

No Paper Work is a training for undocumented in search of a job. Starting the 25 of October, in 7 weekly sessions it will help you to:
- rediscover your own strength, values ​​and core competencies;
- learn how to let your skills shine in a good CV;
- analyze vacancies in ads and reply to them;
- learn through role-playing new tips for doing a winning job interview
- know your basic rights
- many more!
If you are interested please contact Renate (M 06 13966445)
Also if you are not sure about participating.

Classes start!

Hello everybody! From tomorrow classes will start again at the Wereldhuis. A lot of people already enrolled but we still have some space for extra students on Mondays 14:00-16:00 (Dutch level 1), Thursdays 10:30 – 12:00 (English – all levels) and on Saturdays 11:00 -13:00 (computer course – all levels). Feel free to join, come by to enroll!

text lecture Pim Fischer

About 50 people visited the lecture of lawyer Pim Fischer. Read the complete text (Dutch) in this post.

Over “weg, weg, weg, jij” en drie andere beslissingen van de Raad van State

lezingpim

Lezing Pim Fischer
1 september 2017

En weer is er een wending in de rechtspraak. Dit keer een totaal onwaarschijnlijke. Ging het in het debat steeds om noodhulp, gaat het nu ineens over verblijfsrecht.

De staatssecretaris biedt noodhulp voorwaardelijk. Dat is de rechtspraak. Het idee is dat Nederland mensen die hier in nood zijn, maar dat zelf kunnen oplossen door te vertrekken niet hoeft te helpen. De praktijk is dat niemand aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wat er ook gezegd of gedaan wordt, uiteindelijk is de conclusie van de regievoerder van de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek): “weg, weg, weg, jij!.” En waarheen dan? Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. “Ga weg, jij!”, volstaat echter vanaf 5 juli 2017 niet meer. Op die dag oordeelt de Raad van State dat de staatssecretaris moet uitleggen wat er gedaan moet worden om te kunnen vertrekken. Ondertussen moet hij wel opvang bieden. En lukt vertrekken, ondanks instructie, nog steeds niet, dan moet de staatssecretaris ambtshalve beoordelen of verblijfsrecht moet worden verleend. Dat betekent concreet dat de fictie dat wie niet kan vertrekken een buitenschuldvergunning krijgt, nu wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.

Om te kunnen begrijpen waarom de rechtspraak over noodhulp hier op uit is gekomen moeten we een stukje terug in de tijd. Gaan we vijf jaar terug. Naar het moment dat er uit de illegaliteit mensen opstaan en zeggen: “we are here”. Dat is het moment dat ook publieke belangstelling ontstond voor het recht op onderdak en voedsel voor mensen zonder verblijfsvergunning. De acties van We Are Here dwongen burgemeesters en politici zich uit te laten. In die context treft het ECSR (European Committee of Social Rights) op 25 oktober 2013 Immediate Measures.

Immediate Measures
Het ECSR geeft Nederland een opdracht: Adopt all possible measures with a view to avoiding serious, irreparable injury to the integrity of persons at immediate risk of destitution, through the implementation of a co-ordinated approach at national and municipal levels with a view to ensuring that their basic needs (shelter, clothes and food).

Toenmalig staatssecretaris Teeven gaf geen gevolg aan wat hij noemde een “tussenuitspraak”. Maar een immediate measure is een ordemaatregel, geen tussenuitspraak. Mede vanwege die reactie werd wel alle aandacht gevestigd op de lopende procedure bij het ECSR. Teeven schrijft de Tweede Kamer op 5 november 2013: Een collectieve klacht onder het ESH (Europees Sociaal Handvest) zal derhalve per definitie beleidsconsequenties kunnen impliceren. De regering acht het onlogisch om dergelijke beleidsconsequenties door te voeren in een fase dat nog geen sprake is van een inhoudelijk oordeel van het toezichthoudend comité. En de staatssecretaris eindigt zijn brief aan de Kamer met: Ik wacht het definitieve standpunt van het comité af, waarna bespreking in het kabinet zal volgen. De reactie van Teeven bood de politieke ruimte aan gemeenten om in alle openheid gevolg te geven aan de opdracht van het ECSR. En ook voor de journalisten werkzaam op het Binnenhof bleef het interessant, omdat er een VVD/PvdA kabinet zat: een onoverbrugbaar verschil van mening over de noodzaak het beleid aan te passen zou wel eens een kabinetscrisis tot gevolg kunnen hebben En die crisis kwam er, hoewel die volgens de betrokken spelers niet zo mocht worden genoemd.

Decision on the Merits
Op 1 juli 2014 beslist het ECSR dat bij nood de overheid hulp moet bieden. Nederland schendt het ESH. De publicatie van de uitspraak volgt echter pas op 10 november 2014. De beslissing op de klacht van de Conferentie van Europese Kerken tegen Nederland is unaniem. Onder overweging 117 staat dat noodhulp niet onder de voorwaarde dat iemand bereid is mee te werken aan zijn eigen uitzetting kan worden geboden. En onder overweging 121 overweegt het Comité dat het onthouden van noodhulp niet noodzakelijk is om de doelen van het migratiebeleid te behalen. De conclusie is, onder overweging 124, dat de weigering noodhulp te bieden een schending is van de rechten van niet-toegelaten vreemdelingen.
Twee weken later worden zes zaken bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besproken. De beslissing volgt op 17 december 2014. De twee voorzieningenrechters die zitten volgen het ECSR (ECLI:NL:CRVB:2014:4178/4179) en oordelen dat er opvang moet zijn voor mensen in nood, ongeacht hun verblijfsstatus. Noodhulp is uit de aard der zaak onvoorwaardelijk. Lagere rechters volgen nu ook het ECSR (ECLI:NL:RBAMS:2015:2651). Het gevolg is dat in veel gemeenten speciale voorzieningen worden ingericht, de zogenaamde BBB’s (Bed-Bad-Brood). En zolang er een rechtsplicht was, konden de gemeenten de kosten declareren bij de rijksoverheid. Zo werd aan 31 gemeentes in totaal 10.300.000 euro uitgekeerd op grond van de “Decentralisatie-uitkering Tijdelijke voorziening bed, bad en brood”.

De politieke context wijzigt echter in 2015 dramatisch. Op de televisie zien we beelden van grote aantallen nieuwe vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Het heet een crisis. Het Comité van Ministers, het toezichthoudende orgaan op naleving van de beslissingen van het ECSR, vergadert over de beslissing van het ECSR. In plaats van te bevestigen dat Nederland zich gewoon aan de bindende interpretatie van het ESH moet houden, komt het Comité op 15 april 2015 met de inhoudsloze mededeling dat het uitziet naar een rapport over de ontwikkelingen. Dat is genoeg voor de politiek om de uitspraak naast zich neer te leggen. In het kabinet volgt overleg.

En het resultaat is wonderlijk: VVD en PvdA spreken af het vreemdelingenbeleid vanaf nu ‘sluitend’ te maken. Op 22 april 2015 schrijven Koenders, Asscher en Dijkhoff aan de Tweede Kamer dat de opvang waartoe Nederland is verplicht wordt geboden in Vrijheidsbeperkende Locaties (VBL). Die locaties bestonden eerder ook al. Daar werkt een vreemdeling aan zijn vertrek. Lukt dat niet, dan staat hij na twaalf weken op straat. Concreet is nu de oplossing van het kabinet de termijn van twaalf weken in voorkomende gevallen […] niet te strikt toe te passen. Lukt het de vreemdeling langdurig niet te vertrekken, dan zou een buitenschuldvergunning volgen. Het kabinet schrijft: Met deze verbeteringen in ons stelsel van terugkeer is er geen noodzaak meer voor gemeenten om zelf structureel opvang aan te bieden dan wel te financieren voor niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen. En voor wat de gemeenten wel moeten doen is als compromis de volgende formulering gekozen: Op 11 mei 2015 zal de Raad van State een aantal procedures behandelen… De verwachting is dat de Raad van State naar aanleiding daarvan een richtinggevende uitspraak zal doen, waaraan wij uiteraard gevolg zullen geven. Die zaak trek ik op zitting in. Daar was niets goeds van te verwachten.

De rechtspraak van 26 november 2015
Het wachten is nu op een uitspraak van een hoogste rechter. De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep besluiten te coördineren en komen op 26 november 2015 gelijktijdig met een uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:3803/3834/4093 en ECLI:NL:RVS:2015:3415).

Kern in de 26 november-rechtspraak is dat opvang voorhanden is, namelijk in de VBL. Colleges van burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een verzoek om opvang op grond van de Wmo of de Wmo 2015 van een niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling af te wijzen op de grond dat de noodzaak om opvang te bieden ontbreekt, omdat de aanvrager gebruik kan maken van opvangvoorzieningen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of de staatssecretaris (ECLI:NL:CRVB:2015:3803, overweging 4.4.). Er mag volgens de CRvB van worden uitgegaan dat een uitgeprocedeerde vreemdeling van de opvang in een VBL gebruik kan maken (ECLI:NL:CRVB:2015:4093, overweging 4.5 en ECLI:NL:CRVB:2015:3803, overweging 5.11).

En dan was er nog de kwestie of de CRVB als hoogste rechter beslist of de Raad van State. De CRvB beslist over hulp die de gemeente biedt op grond van de wet. De Raad van State beslist als de gemeente hulp biedt zonder wettelijke grondslag. Die slag wint de RvS. Het beleid van gemeenten kan niet langer worden gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning. En er wordt een reden gegeven: Dat een dergelijke beslissing eerder wel is aangemerkt als een op de Wmo berustend besluit, vindt zijn grond hierin dat het toen geldende, onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris vallende stelsel van opvangrecht voor niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen vanuit verdragsrechtelijk perspectief niet geheel sluitend was, waardoor een lacune resteerde waarin de rechtspraak op basis van de Wmo voorzag. Uit de uitspraak van de Raad …volgt dat dit stelsel thans wel sluitend moet worden geacht, waardoor onder deze omstandigheden deze grond is komen te vervallen (overweging 4.71; ECLI:NL:CRVB:2015:3834).

Veel gemeenten vinden ondertussen het verhaal van het ECSR – ‘bij nood help je’ – toch wel overtuigend. In hun ervaring is het systeem helemaal niet opeens sluitend geworden. Ook Amsterdam gaat voort met haar beleid. De BBB blijft open. Ter zitting neemt de gemeente het standpunt in dat de gemeente niet hoeft te helpen en dat er ook geen aanspraak is.

Gemeentelijk beleid
De Centrale Raad van Beroep stuurt intussen zaken over opvang door de gemeente door aan de Raad van State. Op 29 juni 2016 beslist de RvS op een door de CRvB doorgestuurde zaak. Dit zag ik niet aankomen: om er maar voor te zorgen dat de vreemdelingenrechter en niet de algemene bestuursrechter bevoegd is te oordelen wordt het beleid van de gemeenten geacht haar basis te vinden in de Vreemdelingenwet (ECLI:NL:RVS:2016:1782/1783). De gemeente heeft echter volgens de Raad van State geen verdragsrechtelijke plicht bij nood te helpen omdat thans het stelsel wel sluitend moet worden geacht. De staatssecretaris behoort de aanspraak op grond van verdragsrecht te beoordelen.

De consequentie is dat het beleid van gemeenten niet kan worden aangevochten. De toets van de vreemdelingenkamer beperkt zich ertoe of het de gemeente haar eigen beleid goed heeft toegepast. De Raad van State toetst de uitwerking van dat beleid niet aan de mensenrechten. Overigens is het ook weer niet zo dat hiermee de weg open is voor gemeentelijke willekeur. De RvS oordeelt dat het gelijkheidsbeginsel een consistent en dus doordacht bestuursbeleid [vergt]. Het veronderstelt dat het bestuur welbewust richting geeft en derhalve een algemene gedragslijn volgt bij zijn optreden in individuele vergelijkbare gevallen. Het bewaken van de consistentie van het eigen optreden is bij uitstek de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur. (EXCLI:NL:RVS:2016:1782, overweging 5.4. en ECLI:NL:RVS:2016:1783, overweging 3.5.). Als de gemeente opvang biedt, dan heeft zij zich aan de eigen vaste gedragslijn te houden. In dat geval gelden ook de bewijsregels zoals die uit die vaste gedragslijn blijken (ECLI:NL:RVS:2016:2383). En het algemene beginsel dat het optreden van het bestuur deugdelijk moet gemotiveerd blijft ook staan (ECLI:NL:RVS:2017:2167/2169). In de beslissingen van de RvS van 11 augustus 2017 staat onder overweging 2.2. dat als de gemeente zich baseert op een advies van de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), wel inzichtelijk moet zijn hoe de GGD tot de conclusie is gekomen dat de vreemdeling niet aan het vereiste van medische kwetsbaarheid voldoet. Het gelijkheidsbeginsel geldt volledig.

De juridische constructie ziet er nu dus zo uit: de feitelijke handeling van de gemeente, het “jij krijgt wel opvang, jij niet”, is het besluit waartegen op grond van artikel 72.3 Vreemdelingenwet bezwaar gemaakt kan worden. Maar ook in dat geval moet er wel deugdelijk gemotiveerd. En maakt de gemeente gebruik van deskundigen dan moet wel de mogelijkheid bestaan die inhoud van het deskundigenoordeel te bestrijden (ECLI:NL:RVS:2017:1674).

Not indifferent, meent het EHRM
Eén van de zaken beslist in de gezamenlijke uitspraak van de CRvB en de RvS van 26 november 2015 is voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het Hof volgt niet de redenering van de CRvB en RvS. Dat maakt dat we deze zaak moeten bespreken.

Op 5 juli 2016 beslist het EHRM op de klacht van Hunde, een afgewezen asielzoeker die meer dan een jaar in een natte, koude en vieze garage in Amsterdam Zuid-Oost verbleef. In gevallen van extreme armoede mag de overheid niet onverschillig blijven. Dat is onmenselijk. Het Hof oordeelt (paragraaf 59) echter dat artikel 3 EVRM niet is geschonden. Immers, de overheid heeft inmiddels een speciaal programma in het leven geroepen. Het is wel waar dat meneer Hunde in de tussentijd meer dan een jaar in de vluchtgarage heeft verbleven, maar het is onvermijdelijk dat het instellen en implementeren van een hulpprogramma tijd kost. Omdat de overheid actie heeft ondernomen en dus niet inactive of indifferent was ten opzichte van de situatie in de vluchtgarage, is meneer Hunde niet onmenselijk behandeld.

Inmiddels wil het kabinet de gemeentelijke opvang echter sluiten en alleen nog voorwaardelijke opvang bieden in de VBL. De staatssecretaris schrijft op 21 november 2016 aan de kamer dat het overleg over Bed-Bad-Brood-opvang is mislukt. Op 29 november 2016 volgt een nadere duiding: Wanneer gemeenten bereid zijn om als onderdeel van een akkoord ondubbelzinnig af te spreken om geen parallelle, structurele opvangvoorzieningen meer te blijven bieden aan uitgeprocedeerden met een vertrekplicht ben ik bereid om de gesprekken met het oog op het sluiten van een bestuursakkoord over LVV’s [Landelijke Voorzieningen Vreemdelingen] te hervatten. Als de gemeenten doen wat de staatssecretaris wil, dan zou dat wel eens in het licht van de beslissing van het EHRM een probleem kunnen zijn.

Zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid
Het door gemeenten gemaakte beleid valt niet langer onder de Wmo (Wet maatschappelijke opvang) maar onder de Vreemdelingenwet. Dat betekent echter niet dat zorg (bijvoorbeeld beschermd wonen) nu ook onder de Vreemdelingenwet valt.

De vreemdeling heeft een aanspraak op zorg. Echter, voor het realiseren van deze aanspraak is niet de overheid, maar de zorgverlener het aanspreekpunt. De RvS oordeelt in 2006: De beoordeling of medische hulp geïndiceerd is ligt geheel bij de arts of hulpverlener (ECLI:NL:RVS:2006:AY9897, overweging 2.3.4). De CRvB legt in 2012 uit: Daarbij is de wetgever uitgegaan van het bestaan van een zorgplicht van de zorgaanbieder… De wetgever heeft er niet voor gekozen om deze doelgroep rechtstreeks aanspraken op grond van de Zvw en de AWBZ toe te kennen… de Inspectie voor de volksgezondheid heeft nauwelijks tot geen signalen ontvangen dat de toegankelijkheid van de zorg in het geding is. Deze door de Staat gemaakte keuze valt binnen de ruime “margin of appreciation” die de Staat toekomt waar het gaat om de besteding van publieke middelen…Appellant kan zich rechtstreeks wenden tot een zorgverlenende instelling (ECLI:NL:CRVB:2012:BW7703, overwegingen 4.2.4.-4.2.6.).

Zorgverleners kunnen zorg bieden en declareren bij de overheid. Zegt de zorgverlener: ik bied helemaal geen zorg, ik bied alleen opvang, dan is er geen aanspraak. In Amsterdam was dat het verweer van het Leger des Heils (ECLI:NL:GHAMS:2016:4283; overwegingen 3.9. en 3.10.). Met dat standpunt van de hulpverlener is er ook geen aanspraak op grond van de zorgovereenkomst.

En dan nu: de opvang die voorhanden is
Na de uitspraken van 26 november 2015 was in het juridische forum het uitgangspunt dat onderdak beschikbaar is en in beginsel ook voldoende. Volgens de RvS zou de staatssecretaris hebben gezegd dat hij beslist of er op grond van verdragsrecht aanspraak op opvang is (ECLI:NL:RVS:2014:722). De enige voorwaarde was dat de vreemdeling wel vooraf verklaart bereid te zijn mee te werken aan vertrek. De Raad van State oordeelt: [i]n het licht van de beslissing van het ECSR en EHRM kan de staatssecretaris met dit voorwaardelijke aanbod volstaan […] Met deze handelwijze heeft de staatssecretaris de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3 van het EVRM en de onder 1 genoemde jurisprudentie niet geschonden, zolang hij, zij het voorwaardelijk, een – reëel – aanbod van onderdak in de VBL gestand doet. Aldus geeft de staatssecretaris immers geen blijk van inactiviteit dan wel officiële onverschilligheid in de zin van de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 28 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2017:1741, overweging 1 en 8).

In Ter Apel zou het gevraagde onderdak voorhanden zijn. Probleem was wel dat de staatssecretaris niet de moeite had genomen het beleid aan te passen op die rechtspraak van de RvS en CRvB. Het beleid staat in de Leidraad Terugkeer en Vertrek. En daar is niets te lezen over verdragsrecht. Dat gaat over Terugkeer en Vertrek. En over die aanspraak op opvang, daarover staat niets. Dat er opvang zou zijn, dat was meer een idee van de hoogste juridische colleges in Nederland, niet het idee van de staatssecretaris.

Logisch was de volgende stap de staatssecretaris aan te spreken. Ik had echter geen idee wat er zou gebeuren als mensen zich aan de poort in Ter Apel zouden melden. Aanvankelijk vroeg ik schriftelijk om opvang in Ter Apel. Dat kon eerst wel, later werd gesteld dat de vreemdeling zich in persoon moest melden. De regievoerder moest toch echt in de ogen van de vreemdeling kunnen kijken om aldus te kunnen beoordelen of de wens te vertrekken wel oprecht en geloofwaardig was. Het aanvragen zou niet anders kunnen dan in ter Apel zelf. Met auto’s zijn mensen van We Are Here naar Ter Apel afgereisd, totdat de staatssecretaris speciaal voor de klanten van mijn kantoor een loket opende in Amsterdam.

In totaal 70 cliënten van mijn kantoor hebben om opvang “die voorhanden is” gevraagd. Op 8 maart 2016 de eerste. Hij werd niet toegelaten. Hem werd gezegd meteen weer te vetrekken: “weg, weg, weg, jij”. En de laatsten op 18 augustus 2016. Toen ik bij 70 kwam en moest vaststellen dat nog niet één was toegelaten, heb ik de DT&V gezegd dat we het hier maar even mee moesten ophouden en rechtspraak moesten afwachten.

Op 18 april 2017 was er een zitting bij de RvS in vier zaken over de opvang door de staatssecretaris. Toen bleek ook de reden ook waarom maar niemand werd toegelaten. Dat was omdat het mijn klanten volgens de procesvertegenwoordigers vooral te doen was om opvang en niet om vertrek. Dat stond er nog vrij neutraal in de pleitnota. In de mondelinge toelichting werd daaraan toegevoegd dat de Staatsraden het zo moeten zien dat met de klanten van mr Fischer een spel wordt gespeeld: “kat en muis”.

De rechtspraak van 5 juli 2017
Deze zaak was niet makkelijk voor de Raad van State. De staatssecretaris zonder meer gelijk geven kon niet. De CRvB had immers geoordeeld dat de gemeente niet op grond van verdragsrecht hoeft op te vangen omdat de staatssecretaris dat al doet. Toetst de staatssecretaris daar dan niet aan, dan zou de noodzaak te helpen op grond van de Wmo weer herleven. En dat was nu juist niet de bedoeling.

Andere route zou zijn het ECSR volgen. Dat veroorzaakt in de verblijfskolom geen problemen. Bij nood help je. Punt. De enige vraag die aan de orde komt is of er sprake is van nood. Maar als je naar de feitelijke situatie gaat kijken, dan moet je op enig moment wel het standpunt verlaten dat het systeem sluitend is.

De Raad van State kiest voor een derde optie. Het systeem is sluitend en de opvang mag ook worden geweigerd, maar dan moet de staatssecretaris wel aangeven wat de vreemdeling moet doen om wel opvang te krijgen. Zo kan het leven op straat altijd aan de vreemdeling worden toegerekend en ontstaat er volgens de RvS geen verdragsrechtelijk probleem.

De RvS begint met de vreemdeling ongelijk geven. De enkele verklaring “ik ben eerlijk en oprecht” is niet genoeg. Het moet om feiten gaan (ECLI:NL:RVS:2017:1741, overweging 8 en ECLI:NL:RVS:2017:1826, overweging 7.1). Maar dat werkt dan wel twee kanten op. Dan volgt automatisch dat ook de staatssecretaris niet kan volstaan met de mededeling: “u bent niet oprecht en niet eerlijk en daarom heeft u geen aanspraak op opvang”. De staatssecretaris beweert dat een vreemdeling door – alsnog – mee te werken aan het realiseren van de op hem rustende vertrekplicht altijd onderdak kan krijgen in de VBL (ECLI:NL:RVS:2017:1826, overweging 5.2). Vanaf nu moet de staatssecretaris per concreet geval motiveren waarom hij, gezien de persoon van de desbetreffende vreemdeling en diens perspectief voor vertrek uit Nederland, ervoor heeft gekozen hem vooraf tegen te werpen dat hij niet meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland (ECLI:NL:RVS:2017:1825/1826/1828, overweging 6 en ECLI:NL:RVS:2017:1741, overweging 7).

Bij onvoorwaardelijke opvang (dat is de verdragsnorm) hoeft het systeem niet te kloppen. In de echte wereld ontstaat de nood en dus de verdragsplicht hulp te bieden omdat het systeem dus niet sluitend was. In Nederland is dat anders. Bij ons is het systeem sluitend. Er is onderdak voorhanden. Er mogen voorwaarden gesteld. Maar die opvang – en dus de voorwaarden – moeten wel “reëel” zijn (ECLI:NL:RVS:2017:1741, overweging 8). De staatssecretaris kan niet meer volstaan met: u bent nog niet weg, dus u heeft niet meegewerkt. Als u had meegewerkt, dan zou u weg zijn geweest, want het systeem is immers sluitend.

De staatssecretaris moet nu opschrijven hoe kan worden vertrokken. En dat zet de boel radicaal op z’n kop. Als het vertrekken, ondanks heldere opdracht, toch niet is gelukt, dan volgt een verblijfsvergunning. Dat er in Nederland een buitenschuldprocedure is, was in de Hunde-zaak ook een grond voor het EHRM (Europees Hof van de Rechten van de Mens) om geen schending van artikel 3 EVRM aan te nemen (onder overweging 57). De RvS gaat door op deze redenering, om maar niet tot de conclusie te hoeven komen dat het systeem niet sluitend is. Nu moet het echter wel gaan om reële voorwaarden, dus niet: probeert u het nog eens voor de zoveelste keer bij de ambassade. De staatssecretaris moet kenbaar maken hoe moet worden vertrokken.

Als vertrek dan toch niet mogelijk blijkt moet het recht op verblijf worden beoordeeld. De Raad van State: Aan het aldus gevoerde beleid ligt het uitgangspunt ten grondslag dat terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is als de vreemdeling meewerkt aan zelfstandige terugkeer. Indien ondanks die medewerking terugkeer nog steeds niet mogelijk is, zal ambtshalve worden nagegaan of er sprake is van een situatie dat de desbetreffende vreemdeling buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten (ECLI:NL:RVS:2017:1826, overweging 5.1 en ECLI:NL:RVS:2017:1741, overweging 6.1). De bewijslast is hiermee gedraaid. En dat heeft ook verblijfsrechtelijk consequenties. Het maakt immers wel wat uit of de vreemdeling moet bewijzen dat hij echt niet te kan vertrekken, of dat de staatssecretaris moet aangeven hoe dat vertrek dan wel mogelijk is.

Hoe de toets aan de mensenrechten door de staatssecretaris er precies uit moet komen te zien weten we nog niet. Aan een oordeel daarover kwam de Raad van State nog niet toe, omdat eerst de feiten vast moeten komen te staan: Zolang de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor het bepalen van de omvang van de op de staatssecretaris rustende verdragsverplichtingen niet juist zijn vastgesteld, is een directe rechterlijke toetsing aan die verdragsbepalingen niet mogelijk (ECLI:NL:RVS:2017:1825, overweging 9.1).

Onderdeel van de feiten is in elk geval de zorg die nodig is. Indien zorg nodig is dan kan niet volstaan met een standaard mededeling “opvang én medische zorg is voorhanden”. De toets beperkt zich niet tot de vraag of meegewerkt wordt aan kenbare opdrachten. Het gaat wel om maatwerk op grond van verdragsrecht. Zo moet bijvoorbeeld wel concreet ingegaan worden op de overdracht van de medische behandeling, dat wil zeggen de ene arts draagt over aan de andere arts (EHRM, Paposhivili tegen België, 13 december 2016). De mededeling dat de medische zorg beschikbaar is in de VBL en in het land van herkomst, volstaat niet. Maar de staatssecretaris heeft daar nog niet over nagedacht, hoefde ook niet, want het was immers altijd nee.

Nu de staatssecretaris moet motiveren, kan ook duidelijk worden dat in sommige gevallen de VBL helemaal niet adequaat is. Maar de staatssecretaris kan niets anders bieden (ECLI:NL:RVS:2017:2292, overweging 3.1.). Zo komt niet alleen een buitenschuldvergunning in zicht, maar mogelijk ook weer hulp op grond van de Wmo.

En nu?
Intussen blijft de internationale norm natuurlijk bestaan. Noodhulp is immers per definitie onvoorwaardelijk. Eerst helpen, dan praten, dat is de norm. In Nederland hebben we echter door een stapeling aan constructies nu een heel ander systeem. Een gesloten systeem. Eentje waar altijd een verblijfsrechtelijke oplossing bestaat. Dit gesloten systeem hangt wel met dunne touwtjes aan elkaar. Maar voor nu is dit de stand.

Wat nu niet meer kan is de standaardredenering: “U werkt niet mee, u moet nu eens de waarheid zeggen.” Of: “U werkt niet mee, want als u mee had gewerkt was u hier immers niet meer geweest.” Deze constructies gaan na 5 juli 2017 niet meer op. De staatssecretaris moet reële voorwaarden stellen. De meewerkcriteria moeten concreet worden gemaakt. En dat geldt dus ook voor de gezinnen die in een gezinslocatie verblijven. Ook zij hebben er belang bij te weten wat volgens de staatssecretaris gedaan moet worden om te kunnen vertrekken. De bewijslast draait ook hier.

Omdat het systeem gesloten is ligt er op het eind altijd een oplossing. Als gedaan is wat gedaan moest worden volgens de staatssecretaris en desondanks vertrek niet is gelukt, dan moet de staatssecretaris ambtshalve de aanspraak op een verblijfsvergunning beoordelen. Op het eind is er in Nederland altijd een keurige in het systeem verankerde oplossing. Het gaat er nu om de Staat aan deze belofte te houden. We vragen nu niet alleen noodhulp, maar ook een oplossing. Het ging de mensen van We Are Here altijd al om verblijfsvergunningen. Via de omweg van noodhulp heeft de Raad van State nu de buitenschuldvergunning op de agenda gezet.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Vrijdag 1 september Pim Fischer in het Wereldhuis

UPDATE

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017

van 16.00 UUR tot 19.00 uur

 

Wereldhuis

Nieuwe Herengracht 20

AMSTERDAM  

 

Op 5 juli 2017 heeft de Raad van State vier belangrijke uitspraken gedaan. Er is een streep gezet door het beleid van de staatssecretaris. Dit is de stand van zaken nu. Daarmee moet de staatssecretaris het gaan doen. (En wij nu dus ook.) Dit keer hebben de uitspraken ook vreemdelingrechtelijk consequenties.

(1.) De staatssecretaris moet ingaan op persoonlijke omstandigheden en het perspectief op vertrek.

(2.) Vervolgens moet de staatssecretaris op basis hiervan ingaan op het toepasselijke verdragsrecht.

(3.) De staatssecretaris moet motiveren wat er gedaan moet worden om te kunnen vertrekken.

(4.) Doet de vreemdeling wat van hem wordt verlangd en blijkt dat niet kan worden vertrokken, dan moet de staatssecretaris ambtshalve beoordelen of een verblijfsvergunning moet worden gegeven.

Ik ga die vier uitspraken bespreken. De uitspraken zijn te vinden onder de nummers: ECLI:NL:RVS:2017:1741/1825/1826/1828. De toepassing is ingewikkeld. Iedereen is weer uitgenodigd. De voertaal is Nederlands.

 

Pim Fischer

 

Summer Closure

Important Notice!

31 JULY – 11 AUGUST 2017 SUMMER CLOSURE AT THE WORLDHOUSE.

In the first two weeks in August the Kas at Nieuwe Herengracht 18 and the Wereldhuis at Nieuwe Herengracht 20 will be closed.

There will be no Open House at the Kas, at Nieuwe Herengracht 18 during these first two weeks in August.

Only scheduled in activities and emergency counseling at Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20.

After this period, the World House will re-open again, with up-coming activities, enrollment for Language courses and events!

Sorry for the inconvenience.

 

Kerken Amsterdam roepen op tot het niet loslaten van de ‘humanitaire ondergrens’ voor ongedocumenteerden

Open Brief aan B&W en Raadsleden van Amsterdam
Van: De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

13 juli 2017

1. De Taakgroep Vluchtelingen spreekt uit dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld en dringt er daarom op aan dat ieders waardigheid en integriteit te allen tijde beschermd wordt. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat terecht komen omdat onze instanties er niet in slagen bed&bad&brood en verdere begeleiding in voldoende mate te organiseren. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan te blijven opkomen voor de waardigheid en integriteit van mensen.

2. De Taakgroep Vluchtelingen waardeert de blijvende inzet van de gemeente Amsterdam voor de mensen zonder papieren in onze stad, zoals neergelegd in het Programma Vreemdelingen. De Taakgroep beseft tevens dat de gemeente aan zet is om een onvoorwaardelijk vangnet te bieden voor ongedocumenteerden, zolang de Staatssecretaris in gebreke blijft. (Uitspraak 20170172411lV1 Raad van State 5-7-2017).

3. De Taakgroep Vluchtelingen doet een dringend beroep op de leden van B&W en gemeenteraad, om in haar nieuwe begroting en de planning voor het komend jaar, tav het vangnet van Bed&Bad&Brood in onze stad zo spoedig mogelijk de nodige verbeteringen aan te brengen. De Taakgroep Vluchtelingen kreeg de laatste maanden steeds meer verontrustende signalen binnen van de bij haar aangesloten kerkelijke en maatschappelijke organisaties over het toenemend aantal mensen zonder papieren, dat op straat terecht komt, terwijl zij medische, psychiatrische of sociale zorg en ondersteuning behoeven. Deze realiteit is in strijd met de mooie en hoopvolle Amsterdamse belofte, dat ‘niemand op de straat hoeft te slapen’.

4. De Taakgroep Vluchtelingen vraagt de raadsleden en het College van B&W dan ook dringend niet toe te laten dat de zogenaamde ‘humanitaire ondergrens’ verder naar beneden wordt bijgesteld, waardoor in concreto nog weer meer zorgbehoeftige mensen op straat zullen belanden. We verwijzen daarbij naar een onlangs verschenen rapport van Amnesty en LOS waarin staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers van het betreffende rapport “werken rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.”

5. De Taakgroep Vluchtelingen beveelt daarom van harte aan om de plannen voor een ‘Doorstroomhuis’, zoals dat is neergelegd bij de raadsleden en B&W, concreet uit te laten werken, liefst in nauw overleg met de instanties die het plan hebben opgesteld. Dat plan ‘Doorstroomhuis’ is namelijk opgesteld door een groep deskundige artsen, psychiaters, maatschappelijke en kerkelijke/diaconale werkers, die dagelijks dichtbij de groep ongedocumenteerden staan (zie ook bijlage).

6. De Taakgroep Vluchtelingen wil ten slotte nog eens onderstrepen dat waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding is. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’

Namens de Taakgroep Vluchtelingen, Gerhard Scholte, voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, voorzitter

Basic Rights gelanceerd!

foto van Basic Rights NL.https://www.basicrights.nl.

30 juni 2017!

In 2012 was het Wereldhuis, samen met Dokters van de Wereld en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, een van de inititatiefnemers van de informatie folder en website ‘Paspoort van Amsterdam’ www.paspoortamsterdam.nl. Met uitgebreide informatie over medische zorg, opvoeding, onderwijs, juridische hulp, wonen, opvang, werk, mensenhandel, terugkeer en politie voor mensen zonder de juiste papieren vervulde de Amsterdamse website een lacune in de Amsterdamse informatie voorziening voor ongedocumenteerden. De lancering van het ‘Paspoort’ haalde landelijke pers, in een keer werd de positie van ongedocumenteerden op de kaart gezet. Deze website heeft jarenlang gefunctioneerd, werd financieel ondersteund en bijgehouden door Wereldhuis Amsterdam. Maar vanuit het veld pikten we toch steeds meer signalen op dat een landelijke website ook wel handig zou zijn om elkaar op de hoogte te houden.

Zodoende was er de afgelopen tijd steeds meer landelijke samenwerking op het gebied van monitoring en informatievoorziening voor ongedocumenteerden. Daarom hebben de Amsterdamse initiatiefnemers van ‘Paspoort Amsterdam’ besloten om gezamenlijk op te trekken met Stichting Los. Zo is de landelijke website www.basicrights.nl ontwikkeld, met andere steden in het land. Het is een website geworden met gedetailleerde informatie voor en over ongedocumenteerden in Nederland. Tegelijkertijd blijft de lokale website www.paspoortamsterdam.nl nog wel even in de lucht om mensen te laten wennen aan deze landelijke website.

Wereldhuis heeft een cruciale rol gespeeld in het ontwikkelen van de website www.basicrights.nl. In de uitvoerende maar ook in de onderzoekende taken. Met Dokters van de Wereld en LOS zijn expert meetings georganiseerd met ongedocumenteerden zelf, om exact te weten te komen wat ze nodig hebben op het gebied van informatie en/of voorzieningen. Het Wereldhuis zet al jaren in op empowerment en de zelforganisatie van afgewezen asielzoekers; we merkten tijdens deze meetings dat we goed konden uitzoeken wat nodig is voor de website en het ook direct in de praktijk konden toepassen.

Zo is op 30 juni Team Wereldhuis (het Event Management Team dat bestaat uit ongedocumenteerden zelf) actief betrokken geweest bij zowel de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de lanceringsdag van de website www.basicrights.nl. Tevens werd het evenement door de Diaconie / Het Wereldhuis samen met Stichting Los georganiseerd, met natuurlijk dank aan de organisaties en mensen die de workshops leidden.

De Diaconie op Nieuwe Herengracht 18 was op 30 juni het gastvrije startpunt om ongedocumenteerden uit het hele land ervaringen uit te laten wisselen. Dit was een memorabel moment. Samen zochten we naar manieren om de stem te versterken. Dit initiatief wordt vervolgd en meer overleggen gaan volgen! Het is het begin van de ‘Union for the Undocumented’. Wij danken de Diaconie Amsterdam, Wij Doen Mee en Fonds X min Y voor hun financiële support. En natuurlijk alle mensen die zo actief betrokken zijn geweest bij de realisatie van de website, als ook alle mensen die 30 juni mogelijk gemaakt hebben!

https://www.basicrights.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

my name is Wasky – Film screening Friday 7 july at 17.30

My Name is Wasky, is the short Schermafbeelding 2017-07-03 om 18.15.34 produced by Sociocinema, ITA 2017, that recount the story of Wasky, a ghanian asylum seeker arrived in Italy in 2015. Watch the youtube trailer.

Screening starts at 5.30 pm in Wereldhuis, after the movie we will have discussion. Meet the director and Wasky!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Article in de Groene Amsterdammer

Read the article about the life of undocumented people of Amsterdam, By Chris Keulemans (in Dutch).

“Ongedocumenteerden in Amsterdam.

Amsterdammers maar geen Nederlanders”

Ambtenaren, hulpverleners en activisten ontfermen zich over vijfhonderd afgewezen asielzoekers die in Amsterdam om onderdak hebben gevraagd. Een hoofdpijndossier over maatwerk op de vierkante meter in een ernstig rammelende wereld.

door Chris Keulemans    –   31 mei 2017

 

‘Er is een verschil tussen Amsterdammers en het Amsterdamse systeem’, zegt Khalid Jone (34). Hij leidt me rond door het leegstaande kantoorpand dat We Are Here net heeft gekraakt. ‘Ik heb respect voor het systeem. Dat zorgt voor helderheid, al pakt het voor mij niet goed uit. Maar de Amsterdammers! Ongelooflijk. Elke dag komen er mensen boodschappen brengen. Niemand verlaat dit pand met een lege maag.’ De lange man met rastahaar spreidt zijn armen. Zijn ogen kleuren rood.

Khalid is een van de woordvoerders van We Are Here, het collectief van afgewezen asielzoekers dat sinds 2012 van pand naar pand verhuist. Op dit moment wonen ze verspreid over vijf locaties in de stad. Hier in Diemen zijn ze met dertig mannen en twee vrouwen. Khalid zelf vertrok op zijn twintigste uit Soedan en bekeerde zich hier tot mormoon. Vier keer werd zijn asielaanvraag afgewezen. De vijfde procedure loopt. Hij opent de deur naar zijn nieuwe kamer: een leeg kantoor met wat kleren en lakens op de vloer. De matras ligt nog op het vorige adres in Noord. Hoe komt hij eigenlijk aan de sleutel? Brede lach. ‘Van onze vrienden de krakers hebben we geleerd om elke keer meteen de cylinders in de deur te vervangen.’ Hoe vaak hij ook een huis moet achterlaten, de sleutel voor het volgende heeft hij altijd op zak.

Bij het askv / Steunpunt Vluchtelingen ontmoet ik een jonge vrouw uit Eritrea. Ze is zwanger en heeft met haar man onderdak gekregen in een appartement van het askv. Zes dagen liepen ze door de woestijn naar Soedan. Haar moeder en dochtertje moest ze daar achterlaten. Over het kamp in Libië waar ze maanden moesten wachten wil ze niet meer kwijt dan dat er mensen werden verkocht. Ze haalden Italië en vluchtten toen door naar Nederland, waar haar asielaanvraag is afgewezen vanwege de Dublin-claim: binnen de EU moet elke asielzoeker de procedure doorlopen in het land waar hij zich het eerst meldde. Maar terug naar Italië gaat ze niet. Ze spreekt de naam met voelbaar afgrijzen uit. Wat daar is gebeurd vertelt ze niet: die herinneringen probeert ze op afstand te houden.

Elk kwartaal zit ik in het stadhuis het Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden voor. Namens een waaier van organisaties buigen vijftig ambtenaren, hulpverleners, artsen, advocaten en activisten zich over de situatie van zo’n vijfhonderd afgewezen asielzoekers die in Amsterdam om onderdak en zorg hebben gevraagd. Niemand hier noemt ze illegalen: niet de persoon zelf, tenslotte, maar zijn verblijf valt buiten de wet. Liever hebben we het over ongedocumenteerden, naar het Franse sans papiers. En dat is bijna ironisch. Weinig mensen dragen zo’n papierwinkel met zich mee als iemand die moet proberen te bewijzen dat hij recht heeft op het enige document dat telt: een Nederlandse verblijfsvergunning.

Vijftig betrokken en deskundige mensen die voor vijfhonderd anderen een fatsoenlijk bestaan in de stad willen regelen. Ik kijk rond de grote vergadertafel en denk: dat moet lukken. En toch is dit het hoofdpijndossier van Amsterdam. Khalid heeft wel een sleutel maar al vijf jaar geen vast adres. Een getraumatiseerde Eritrese moet terug naar een land waarvan ze de naam niet eens wil uitspreken. Honderden mensen zonder dat ene papier leven in een staat van depressie en uitputting. Het kabinet viel bijna op de discussie over bed, bad en brood. De gemeenteraad staat telkens onder hoogspanning als de ongedocumenteerden op de agenda staan. Hier is meer aan de hand dan een paar honderd mensen die onderdak zoeken. Dit is een mondiale vraag die zich samenbalt op een paar vierkante kilometer. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt dat de rechtmatigheid van het verblijf irrelevant is voor het recht op een menswaardig bestaan. Maar kan een West-Europese hoofdstad als Amsterdam dat waarmaken? Wíl Amsterdam dat? En zo ja, hoe moet het dan?

Op dit moment zijn veel van de ongedocumenteerden waar de gemeente zicht op heeft onder dak. In de twee bed-bad-brood-locaties slapen er 170, maar er staan ook 120 mensen op de wachtlijst. Het Leger des Heils biedt 24-uurs opvang aan tien mensen met zware psycho-somatische problemen, plus begeleid wonen voor 27 mensen met iets minder ernstige klachten. Er is leefgeld van 450 euro per maand voor 28 mensen die zelf onderdak hebben gevonden. Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden, een zelfstandige maar door het rijk en zeven gemeenten gesubsidieerde instelling van het askv, biedt aan zestig mensen met ernstige medische en psychische klachten onderdak. Het askv zelf heeft 25 tijdelijke woningen beschikbaar voor mensen die juridisch perspectief hebben op een status. En op de vijf huidige locaties van We Are Here wonen ongeveer tweehonderd mensen.

Onderdak, zorg, juridische en medische begeleiding, dagopvang, activeringsprogramma’s en hulp bij terugkeer worden geboden door de organisaties die deelnemen aan het Breedstedelijk Overleg: Leger des Heils, HVO-Querido, ggd, Wereldhuis, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, de Kruispost, askv, moo, Dokters van de Wereld, Centrum 45, Equator Foundation, Dienst Terugkeer & Vertrek (dt&v), Internationale Organisatie voor Migratie (iom), Bridge to Better, Here to Support, Vrouwen tegen Uitzetting, Casa Migrante, de Regenboog, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, Fairwork, Recht in Zicht, Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken. En dan zijn er nog de moskeeën, die altijd klaarstaan als We Are Here neerstrijkt in hun buurt. Het is een fijnvertakt netwerk dat zich uitstrekt over de hele stad: het tegenbeeld van die ene Lokale Vreemdelingenvoorziening (lvv) die er van het kabinet moest komen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wilde daarover een bestuursakkoord sluiten met de gemeenten die noodopvang bieden. Zo spraken vvd en pvda het af in april 2015, om een kabinetscrisis over bed, bad en brood af te wenden. Het rijk zou de verantwoordelijkheid overnemen voor de bbb, waar afgewezen vluchtelingen ‘een beperkt aantal weken’ mochten verblijven, op voorwaarde dat ze ‘oprecht en aantoonbaar’ meewerkten aan hun vertrek. Dijkhoff ging nog een stap verder. De bbb wilde hij vervangen door lvv’s in de vijf grote steden: ‘Een sobere opvang, gericht op het motiveren tot en het faciliteren van vertrek uit Nederland.’ Een uitzetcentrum dus. De gemeenten steigerden. Op 21 november 2016 schreef Dijkhoff aan de Tweede Kamer dat het bestuursakkoord er niet zou komen.

In Amsterdam heeft burgemeester Eberhard van der Laan deze kwestie, vanaf het moment dat We Are Here in 2012 zijn tenten opsloeg aan de Notweg, gedecideerd naar zich toe getrokken. In zijn stad slapen geen mensen op straat. Na de kabinetscrisis in 2015 zei hij: ‘Ik stond voor bed, bad en brood, en dat sta ik nog steeds. Want daarmee wordt voldaan aan de humanitaire ondergrens. Daar helpt geen brief van het kabinet mij vanaf.’ En na de crash van het bestuursakkoord schreef hij aan de gemeenteraad: ‘De vng en alle gemeenten vinden dat uit oogpunt van humaniteit een vorm van basale opvang noodzakelijk is zolang er geen sluitend asielbeleid is. (…) Het college zet de huidige opvang voort.’

Die gemeentelijke opvang is, sinds de uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep in 2015, ‘buitenwettelijk en onverplicht’. Hij staat dwars op het populisme dat Nederland wil afsluiten voor vluchtelingen. En hij gaat Amsterdam geld kosten: dit jaar vier miljoen euro, en als de rijksbijdrage volgend jaar uitblijft loopt dat op tot 5,7 miljoen, waarvan twee miljoen nog niet is gedekt.

Op 10 mei vroeg Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zich in de gemeenteraad af wat Amsterdammers ervan zouden vinden als de toeristenbelasting verhoogd werd om daarmee de vluchtelingenopvang te betalen. Ook hij vertaalde, bewust of niet, een mondiale vraag naar de vierkante kilometers van Amsterdam. Ik zat op de publieke tribune, net terug van een lunch met de Bulgaarse politieke denker Ivan Krastev. Zijn boek After Europe zegt dat we leven in een migratierevolutie, die alles waar Europa voor stond onder spanning zet. ‘In het tijdperk van migratie begint de democratie te werken als een instrument van uitsluiting, niet van inclusiviteit. (…) De korte samenvatting van de wereldorde zoals Europa die wenst luidt: toeristen aantrekken en migranten afwijzen.’

Van der Laan wil ze allebei. In november 2013 ontving hij Benjamin Barber, schrijver van Als burgemeesters zouden regeren. ‘Burgemeesters hebben er geen boodschap aan of immigranten hier legaal of illegaal zijn’, zei Barber. ‘Voor burgemeesters zijn ze er gewoon. Ze zijn een realiteit waarvoor een oplossing moet worden gevonden. (…) Di Blasio, de burgemeester van New York, wil stadsvisa geven aan de illegale stedelingen. “Omdat ze er nu eenmaal zijn.” Maar de federale regering zegt: “Nee, ze zijn illegaal, dus ze bestaan niet.” Een burgemeester zegt: “Ze zijn er wel. Hun kinderen gaan naar mijn scholen, ze gaan naar mijn ziekenhuizen, ze hebben hier werk. Het is mijn taak als burgemeester ze op te vangen.”’

Treedt Van der Laan in de voetsporen van Barber en Di Blasio of wordt hij een post-Europeaan à la Krastev? Hij gelooft hartstochtelijk in de verantwoordelijke hoofdstad: ook als het goed met ze gaat kijken Amsterdammers om naar de achterblijvers. Kan hij weerstand blijven bieden aan het dictaat van Den Haag? Krijgt hij het voor elkaar dat mensen zichzelf Amsterdammer mogen noemen zonder Nederlander te zijn?

‘Onze burgemeester’, zegt Yoonis Osman Nuur (34), ‘is een eerlijke man. Hij ontkent geen feiten. Als hij iets kan veranderen zal hij het doen.’ Onze burgemeester, zegt hij, met diezelfde sardonische glimlach waarmee hij Van der Laan soms tot razernij dreef toen hij de onderhandelingen voerde namens We Are Here. Dat was een historisch moment. Juist toen het kabinet illegaliteit strafbaar wilde stellen stond er een groep mensen zonder papieren op die zei: wij zijn hier, wij zijn Amsterdammers, wij hebben recht op een bestaan als ieder ander. Accepteer dat of we beginnen niet eens aan de onderhandeling.

Veertien jaar geleden stak de jonge Somaliër de zee over van Turkije naar Griekenland. Het bootje zonk, maar hij haalde de overkant. Maanden later kwam hij aan in Nederland. Hij was een van de eerste Dublin-claimanten en werd dus afgewezen. Zijn eenzaamste moment? ‘Op een winteravond werd ik uit het azc in Musselkanaal gezet. Ik had geen geld en wist niet waar ik moest slapen. Op het station in Groningen verschool ik me in een trein. De hele nacht heb ik liggen malen. Wat doe ik hier, waar is mijn toekomst? De volgende ochtend vroeg hoorde ik de machinist. Ik stak mijn hoofd uit het raam en riep: hé meneer! De man schrok zich wild en rende weg. Ik moest hysterisch lachen. Toen hij terugkwam met twee collega’s vertelde ik mijn verhaal. Ze kochten ontbijt voor me en een treinkaartje naar Haarlem, waar een vriend van mij woonde.’

Op 22 maart kreeg hij alsnog zijn verblijfsvergunning. Bijna negentig leden van We Are Here hebben intussen dat ene document. Herhaalde aanvragen lonen de moeite: nieuw bewijsmateriaal, een nieuwe oorlog in het land van herkomst, een nieuwe advocaat – het is allemaal van invloed. De ind becijferde dat veertig procent van de herhaalde asielaanvragen alsnog resulteert in een verblijfsvergunning. Het zijn evenzoveel bewijzen dat ons asielbeleid niet sluit. ‘Het nieuws trof me als een emmer koud water in het gezicht. Al mijn dromen en verwachtingen – nu kon ik ze gaan waarmaken. Waar te beginnen? Dat plotselinge gevoel er eindelijk echt bij te horen. Jarenlang wist ik niet wat de volgende dag me zou brengen. Die vraag hoef ik mezelf nu niet meer te stellen. Wat morgen brengt is aan mij.’

Hij laat me zijn kamer zien: een cel in de voormalige Bijlmerbajes, nu ingericht als asielzoekerscentrum. De stalen deur kan open, maar de tralies zitten nog voor het raam. Hij keurt de cel nauwelijks een blik waardig. In werkelijkheid logeert hij bij een jong Hollands echtpaar in Zuidoost. ‘Dat ik hen ontmoette was voorbestemd. Mijn ouders zijn gedood in de oorlog toen ik zeven was. Petra en Jefta zijn als mijn jongere broer en zus. Straks zullen mijn kinderen spelen met die van hen. Ik ga ze het leven bieden dat ik zelf nooit heb gehad. Ja’, glimlacht hij, ‘in Amsterdam.’

Marieke van Doorninck kon het niet aanzien dat We Are Here eerst in een tentenkamp en toen in een lege kerk de winter moest doorbrengen. In januari 2013 diende zij als fractievoorzitter van GroenLinks een raadsvoorstel in: Perspectief bieden. ‘Het lokale beleid moet gericht zijn op perspectief bieden op (alsnog) toelating of terugkeer. Het moet maatwerk bieden bij opvang en integrale maatschappelijke, psychische en juridische begeleiding om herstel en empowerment van de vluchtelingen te bewerkstelligen.’

Even later reageerde het Europees Comité voor Sociale Rechten op de door advocaat Pim Fischer voorbereide klacht van de Protestantse Kerk in Nederland met een bindende ordemaatregel. De Nederlandse staat werd opgedragen ‘alle mogelijke maatregelen te nemen met het oog op het vermijden van ernstige, onherstelbare schade aan de lichamelijke integriteit van personen die het risico lopen verstoken te blijven van onderdak, voeding en kleding’.

Van Doornincks voorstel werd aangenomen. Na jaren van don’t show, don’t tell trotseerde Amsterdam het rijksverbod op gemeentelijke opvang nu expliciet. De eerste bbb ging open in december 2014. En in juli 2015 startte de gemeente met het Programma Vreemdelingen, waarvoor Perspectief bieden als blauwdruk diende.

Toch zegt Van Doorninck nu: ‘Be careful what you wish for.’ Tegenwoordig is ze coördinator bij het askv. ‘Als je iets reguleert, kader je het ook in. De gemeente propt mensen in een programma terwijl hun problematiek complex is. Het is een mythe dat mensen uit zichzelf vertrekken als de opvang maar sober genoeg is. De bbb werkt niet zonder de vierde B van begeleiding. Er is nu ruimte voor het onderzoeken van juridisch perspectief, en een aantal echt kwetsbare mensen krijgt extra zorg. Maar dat is allemaal afgebakend. En dus blijven er mensen buiten de boot vallen. Dat is de zoektocht waar ik de gemeente voor heb gesteld.’

‘Ik zou liever ergens wonen waar al die documenten niet bestaan. In de bergen, tussen de beren en wolven. Die zijn barmhartiger dan mensen. Dat is mijn droom.’ Zijn Nederlands is vlekkeloos. Dertien jaar geleden geleerd in een azc in Friesland. Maar het spreken kost hem kracht. De forse jongeman, we noemen hem Meneer A., heeft alles gedaan om de ind ervan te overtuigen dat hij werkt aan zijn terugkeer. Alle mogelijke ambassades heeft hij bezocht. Zes maanden heeft hij vastgezeten, wachtend op de uitzetting die niet kwam. Zijn land van herkomst, een voormalige sovjetrepubliek, wil hem niet terug vanwege de etnische achtergrond van zijn vader. Meer wil hij er niet over in de krant hebben.

Nu woont hij ruim twee jaar in het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden. ‘Hier heb ik een vaste contactpersoon. Zij helpt me bij het bestellen van mijn medicatie, bij fouten van de apotheek of arts. Overdag werk ik soms mee in een sociale keuken. Ik volg computerles. Maar liever zou ik ergens wonen waar…’ Hij valt stil. Zijn hoofd zakt. Het lukt hem nauwelijks om me aan te kijken als we afscheid nemen.

Het moo ligt aan het einde van tramlijn 13. Zestig mensen wonen hier in afgeschreven woningen van corporatie Stadgenoot. Reguliere woningen mogen hun niet worden aangeboden, ze verblijven tenslotte niet legaal in Amsterdam. Maar rustig is het wel, er is dagelijkse aandacht en de samenwerking met artsen en ziekenhuizen is goed. Dat moet ook, zegt coördinator Alice Beldman. ‘Dit zijn mensen die vaak al ziek of getraumatiseerd waren toen ze aankwamen in Nederland. Tijdens de asielprocedure verhuizen ze van azc naar azc (een methode die de overheid bewust hanteert om lokale binding te voorkomen – ck), onderweg raakt de medicatie zoek of krijgen ze nieuwe artsen voor zich. Tegen de tijd dat ze hier terechtkomen is de procedure misgelopen en zitten ze heel diep.’

Rembrant Aarts, psychiater bij Equator Foundation, die ongedocumenteerden met een posttraumatische stressstoornis behandelt, bevestigt dat: ‘Psychiatrische klachten hinderen mensen om duidelijke keuzes te maken over het vervolg, of dat nu een herhaalde asielaanvraag is, terugkeer, de keuze voor illegaal verblijf of doormigratie.’

Aida werd acht jaar geleden door haar gewelddadige man gedwongen naar Nederland te vertrekken. Zelf bleef hij achter in Armenië met haar twee zoons, die ze niet meer te spreken krijgt. Bij aankomst vertelde ze meteen dat ze met een vals paspoort was gereisd. Pas deze week kreeg ze een brief van de gemeente dat ‘haar identiteit hersteld is’. Intussen woonde ze in vier azc’s en drie psychiatrische klinieken. Ze is een vrouw van vijftig met mooie ogen en fel glinsterende nagels, waar ze hele nachten aan zit te lakken. Ze hoort stemmen in haar hoofd. Haar bloeddruk is te hoog en de pijn in haar rug en schouders roept herinneringen op aan een periode waar ze niet over wil praten. ‘Elke keer dat ik in slaap val staan ze weer in mijn kamer.’ Ze verkrampt voor mijn ogen. Haar enige hoop is een verblijfsvergunning op medische gronden. Als ik opsta zit ze in elkaar gedoken op haar stoel.

Met het Programma Vreemdelingen zette Amsterdam de stap van noodoplossing naar systeem. Een team onder leiding van Anne Klerks zette alles klaar: medische screening, onderzoek naar juridisch perspectief, hulp bij terugkeer, twee bbb’s, 24-uurs opvang voor extra kwetsbaren. De zoektocht waar Marieke van Doorninck de gemeente voor had gesteld kon beginnen.

Er werden fouten gemaakt. De catering in de bbb moest aangepast: Somaliërs eten geen hutspot. Alle kandidaten voor opvang worden eerst medisch onderzocht door de ggd, maar het is nog de vraag of hun standaardcriteria voor daklozen voldoende zicht geven op de trauma’s van vluchtelingen. De systeemdenkfout dat mensen in de opvang gelijktijdig moesten meewerken aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning én aan terugkeer naar het land van herkomst werd bijtijds teruggedraaid.

Het programmateam ontdekte dat het sleutelwoord in Perspectief bieden daar niet voor niets stond: maatwerk. Binnen een jaar werd de stap gezet naar Programma Vreemdelingen 2.0. Het systeem leerde luisteren naar de mensen voor wie het was opgetuigd. En die zijn nog lang niet uitgepraat.

In juli 2015 opende het Vreemdelingenloket, in een hoog en licht lokaal aan de Houtmankade. Hier kon iedereen die opvang zocht zich melden. De intake en begeleiding werden toevertrouwd aan twee maatschappelijke organisaties, het askv en Vluchtelingenwerk. Vooraf hadden deze samen een doortimmerd concept voor het nieuwe loket ingediend. Maar alles moest snel. Op de dag van de opening stonden er een paar stoelen en tafels. Er was geen internet. En de voorzieningen waarnaar verwezen mocht worden waren nog niet klaar. Het loket was een voorkant zonder achterkant.

In augustus schreef het askv een brandbrief aan de burgemeester. De toegezegde 24-uurs opvang of leefgeld voor 170 mensen bleef steken op 72. Omdat de gemeente haar voorzieningen alleen open wilde stellen voor mensen die door de ggd als kwetsbaar werden gediagnosticeerd, ‘verwordt het Programma eerder tot een ziekenboeg dan een systeem waarin duurzame oplossingen centraal staan’. De ind leverde opgevraagde dossiers niet of te laat. Voor de medewerkers bleef het een struikelblok dat zij alle informatie verzamelden maar de gemeente uiteindelijk het besluit nam over wel of geen opvang. Het askv had moeite met de nadruk op bereidheid tot terugkeer, juist omdat het zelf al jaren zeker dertig procent van zijn cliënten alsnog aan een legaal verblijf weet te helpen. Het percentage dat terugkeert blijft steken op tien.

Na een jaar hadden 715 mensen zich gemeld bij het Vreemdelingenloket. Voor 361 van hen werd opvang en/of begeleiding geregeld. Maar het askv zegde op principiële gronden zijn medewerking op. Dat ging niet met slaande deuren. De werkrelatie met de gemeente en andere partners bleef intact. Duidelijk werd alleen dat er grenzen zijn aan een samenwerking vanuit verschillende visies op de rechten van ongedocumenteerden in deze stad.

De bbb Schuitenhuisstraat ligt aan het einde van tramlijn 17. Ik loop het voormalige kinderdagverblijf binnen op de eerste zomerse middag. Bij de open deur zit een bewaker in uniform de krant te lezen. Binnen staan twee oudere mannen te sjoelen. Aan de muur hangt het menu voor vanavond: 300 gram gele rijst, 150 gram daging rendang, 100 gram boontjes. Om etenstijd staan hier de 75 bewoners, uitsluitend mannen, in de rij. Die kunnen niet allemaal tegelijk aan tafel, daarvoor is de zaal te klein. Na het eten gaan ze meestal door naar de slaapkamers. Naar buiten mogen ze dan vaak niet meer. In elk geval moeten ze voor tien uur binnen zijn. En de volgende ochtend staan ze om negen uur op straat. Pas om vier uur ’s middags is de bbb weer open.

Leefgeld krijgen ze niet. Als ze niet zwart werken lopen ze platzak over straat. Het is niet triviaal als Yoonis opmerkt dat de toiletten op het Centraal Station sinds kort zeventig cent kosten in plaats van vijftig. Obstipatie komt veel voor. (Volgens de ggd hebben ongedocumenteerden vier keer zo veel maag-darmklachten als andere daklozen.)

Harrie Herfs, zorgcoördinator bij HVO-Querido, is feitelijk de baas van de twee Amsterdamse bbb’s. Hij leidt me rond langs de wasmachines, het opslaghok, de binnenplaats en de negen douches. Een lege muurkast doet dienst als gebedsruimte. Moslims bidden hier één voor één. In de kleinere slaaplokalen staan twee stapelbedden, in de grotere zijn dat er zes of acht. Veel van de benedenslapers hebben extra beddengoed rond hun matras gedrapeerd, een vorm van privacy die de bovenslapers niet vergund is.

Herfs raakte op verzoek van de gemeente betrokken bij de ongedocumenteerden: eerst in de Vluchtflat aan de Jan Tooropstraat, toen in de Havenstraat. In december 2014 opende hier de eerste bbb. ‘Deze groep was nieuw voor ons. Voorheen werkten we met mensen die zich konden legitimeren uit de regio Amsterdam. Deze groep is veel internationaler, ze komen met andere verhalen en ervaringen binnen. Dat betekent voor mij vooral: goed luisteren. Om afspraken te maken werken we met slaapkamervertegenwoordigers: de cliëntencommissie. Waar dat over gaat? Op dit moment over de fietsen. Tot nu kreeg iedereen een ov-chipkaart. Maar dat kostte 290.000 euro en de gemeente moet bezuinigen. Nu hebben we honderd fietsen. Dat kost 60.000 euro, inclusief fietslessen en aansprakelijkheidsverzekering. Alleen: de meeste cliënten stappen wel op de fiets, maar hun ov-chipkaart willen ze niet kwijt. Daarover onderhandelen we nu.’

De kosten van de bbb staan der discussie. De gemeente heeft een tekort en de steungroepen vinden dat er onnodig veel geld gaat naar faciliteiten, beveiliging en verhuizingen. Alles bij elkaar kost elke bewoner van de bbb de gemeente nu 1407 euro per maand. Dat is meer dan de bijstandsuitkering. Een bed zelf kost 167 euro per maand aan huur. ‘Dit pand is nog betaalbaar, maar de keuken is te klein om de mensen zelf te laten koken en er is geen brandmeldinstallatie.’ Herfs wijst grinnikend op de man in de hoek. ‘Die bewaker is eigenlijk een wandelende brandmelder.’ Hier is hij misschien te laconiek: op de bbb-begroting van de gemeente staat een post ‘Randstad (portier, brandwacht)’ van 916.328 euro.

Herfs heeft grote waardering voor het Amsterdamse bestuur. ‘We hebben een keten van voorzieningen opgebouwd die echt werkt aan het realiseren van perspectief voor deze groep. Dit zijn stadgenoten, die laten we niet aan hun lot over. En dat ze hier alleen kunnen overnachten vind ik niet slecht. Deze mensen hier 24 uur per dag laten zitten zou de energie eerder wegnemen dan aanwakkeren. De particuliere initiatieven hebben veel potentieel en expertise. Onze doelgroep vindt makkelijker aansluiting bij idealisten. Wenselijk zou wel zijn dat de gemeente die nog beter ondersteunt.’ En wat kan de stad nog meer doen? ‘We zijn al te lang afhankelijk van het landelijk beleid. In de discussie met Den Haag zouden mensen die beweren dat ons asielbeleid sluitend is nog krachtiger moeten worden tegengesproken.’

Elke ochtend waaieren de bewoners van de bbb uit over dezelfde stad waar ik doorheen fiets. Ik noem die stad gedachtenloos de mijne. Als zij het doen heeft dat iets baldadigs. Er spreekt een betrokkenheid uit die ze wel voelen, maar die niet is gesanctioneerd. Hun routes volgen een andere plattegrond: de adressen die erop staan hebben met werk en geld uitgeven niets te maken. Niet met wit werk en meer dan 250 euro per maand althans. Om ergens te komen leggen ze vaak grotere afstanden af dan ik. Momenten van geluk – een zomermiddag, muziek uit een open raam, een maaltijd met vrienden – zijn nooit bestendig. Wat de volgende dag ze gaat brengen weten ze niet. Er is iets gewichtloos aan hun bestaan als Amsterdammer, iets geïmproviseerds.

Keturah (26) kwam hier niet uit vrije wil. Ze werd in Sierra Leone op een vliegtuig gezet. Eenmaal in aanmeldcentrum Ter Apel, in de lente van 2015, moest ze googelen wat asiel was. Het paspoort waarmee ze reisde was van iemand met een visum voor IJsland. Ook zij is dus Dublin-claimant. Intussen heeft ze twaalf maanden in de andere bbb gewoond, aan de Walborg in Buitenveldert, en zes maanden in een kamer van het askv. Nu verblijft ze voor een nieuwe ronde verhoren in AZC Zeist. In de maanden dat ze op zichzelf woonde kwam ze tot rust. Ze kon eindelijk weer zelf koken. De bbb was haar te rumoerig. ‘Elke keer moest ik van slaapkamer verhuizen. Mensen konden vaak niet slapen, ze lagen naar muziek te luisteren. Er stond een aanrecht in de kamer. Soms begon een van de andere vrouwen zich midden in de nacht te wassen, deed het licht aan, meteen weer ruzie.’

Op straat mist ze de zomaar-gesprekjes. ‘In Sierra Leone is het onbeleefd als je niet reageert wanneer iemand je groet. Hier schrikken ze als je hallo tegen ze zegt.’ Laatst zag ze dat een man bij het uitstappen van de metro zijn portemonnee liet vallen. Zij raapte hem op, liep achter de man aan en riep hem. Hij reageerde niet. ‘Ik rende naar hem toe en liet hem de portemonnee zien. Hier, zoek je deze? Je krijgt hem pas terug als je normaal antwoordt tegen iemand die je roept.’ Keturah kan smakelijk vertellen over die gereserveerde Nederlanders. ‘Zelfs de aardige zijn zo terughoudend. Ze moeten echt nog leren om zich een beetje open te stellen. Oudere mensen zijn daar beter in dan jongere. Die zitten maar op hun smartphone te kijken.’ Ze is vrienden geworden met een bejaarde dame op het Javaplein. Die spreekt geen Engels en Keturah geen Nederlands. Ze vermaken zich door samen op marktplaats.nl naar dingen te kijken die ze wel zouden willen kopen.

Aan de mooie binnentuin achter de Hermitage ligt het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie. Op de stadsplattegrond van de ongedocumenteerden is dit het equivalent van het Museumplein voor de toeristen. Er is eten, juridische hulp, medische zorg door Dokters van de Wereld, er zijn computers en kinderspelletjes, je kunt er je haar laten knippen en tweedehands kleren uitzoeken, slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting kunnen hier hun verhaal doen. Alles is gratis, in ruil voor hulp bij het koken of de schoonmaak. Aan de muur hangt een vers plakkaat: I’m possible.

In december is de binnenplaats van het grachtenpand met glas overdekt. Daar zijn de maaltijden en de feestjes. ‘Wij zijn de facto het centrum voor dagactiviteiten van de bbb, het informele Vreemdelingenloket’, zegt Annette Kouwenhoven, de social designer die hier sinds 2008 actief is. ‘Met het Programma Vreemdelingen heeft de gemeente een verantwoordelijkheid op zich genomen die ze nog niet kende. Dus werken organisaties als de onze aanvullend in de opvang en begeleiding. Als iemand door de gaten in het systeem valt krijgen wij ze over de vloer. Eigenlijk repareren wij het beleid.’

Zo werkt de keten van voorzieningen die met het Programma Vreemdelingen is opgetuigd. Hij verbindt de stippen op de ongedocumenteerdenkaart van Amsterdam, van Buitenveldert naar de Nieuwe Herengracht, van Diemen naar Geuzenveld, van de Houtmankade naar Osdorp.

Maar de keten rammelt, per definitie. Omdat de wereld rammelt. Voor de mondiale vraag die is samengebald in Amsterdam worden elke dag nieuwe oplossingen uitgedokterd. Oplossingen op de vierkante meter. Het Rode Kruis is een stressgroep gestart met We Are Here. Het Wereldhuis wil een Bank of Trust opzetten voor ongedocumenteerden zonder bankpas. De beide bbb’s zijn op zoek naar een nieuwe locatie, nu hun panden worden verkocht; in het Plan van Eisen is deze keer wel een keuken opgenomen waar mensen zelf kunnen koken. De ggd gaat praten met Equator en Dokters van de Wereld: misschien moeten hun criteria voor medische of psychische kwetsbaarheid worden aangepast aan de werkelijkheid van getraumatiseerde migranten. (Onderzoek van de ggd laat zien dat de somatische klachten van ongedocumenteerden alarmerend veel hoger liggen dan die van ‘gewone’ daklozen.)

Maar elke oplossing is kleiner dan het echte probleem. En de cockpit voor de hele operatie staat nog steeds in het stadhuis. Met de burgemeester aan het stuur. Op 10 mei verdedigde hij in de gemeenteraad het jaarplan 2017 van het Programma Vreemdelingen. De discussie was technisch maar fundamenteel. Terwijl de gemeente in het luchtledige opereert zolang er geen nieuw kabinet zit, loopt de programmabegroting op. De bbb’s slibben dicht. Omdat er te weinig mensen vertrekken groeit de wachtlijst. Daarom wil het college voor het eerst criteria gaan aanleggen. Geen toegang voor Dublin-claimanten, om te beginnen. Maar daarmee, zeggen raadsleden van GroenLinks, d66 en SP, laat Amsterdam de humanitaire ondergrens varen. Het principe waar het allemaal mee begon. Het principe van de stad die geen mensen op straat laat slapen. Rutger Groot Wassink dient een motie in om de nieuwe criteria te schrappen.

Binnenskamers raakt Van der Laan, in zijn eigen woorden, nog steeds ‘enigszins geënerveerd’ over deze kwestie. Niet om de ongedocumenteerden zelf, maar om hun supporters. De activisten, zoals hij ze noemt. Zij voeren een politieke strijd namens het collectief. Hij zoekt oplossingen voor individuen. Maar nu, in de raadzaal, bleef hij in de plooi. Ternauwernood. Rechtop, de arm in een mitella, met die vederlichte maar bijna mitrailleske dictie. Zijn rode lijn: de bbb blijft zoals hij is. Niet meer en niet minder. Doe je minder, dan zak je door de ondergrens. Doe je meer, dan vreest hij aanzuigende werking, een verlies van draagvlak en nog meer spanning in de onderhandelingen met het rijk. ‘Ik laat me niet van het bord spelen nu dit voor de 25ste keer op tafel komt. (…) Ik aanvaard dit niet. (…) Amsterdam laat zich niet door het rijk zeggen dat we niemand onder de brug vandaan mogen halen, maar ook niet door actievoerders dat iedereen 24-uurs opvang moet krijgen. (…) U moet nu stoppen. Ik vind dit gevaarlijk voor de stad. (…) Ik ga de motie furieus ontraden.’

De motie wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. De nieuwe criteria gaan nog niet in. De burgemeester gaat zitten. Volgende agendapunt.

Hoe gaat het nu verder, vraag ik aan Petra Schultz. De coördinator hulpverlening van het askv ziet vaak meteen waar de dingen straks misgaan – om daar vervolgens hard tegen te vechten. ‘Als het college vasthoudt aan de criteria laten ze expliciet de humanitaire ondergrens los. Dan krijgen we nog meer loslopende mensen, na We Are Here ook de Dubliners. De bbb blijft overeind, maar het budget gaat niet omhoog. In de kabinetsformatie verwacht ik dat d66 hooguit voor elkaar krijgt dat gemeenten niet gestraft worden voor de opvang. Meer geld gaat er niet komen. Misschien komt er zelfs een rechtse coalitie, die illegaliteit strafbaar wil stellen. Hoeveel is de gemeente dan bereid te dragen? En wat gebeurt er als we een andere burgemeester krijgen?’

Het liefst zou ze zien dat alle ongedocumenteerden in Amsterdam, ook de mensen die zich nu nog niet gemeld hebben, de juiste juridische, medische en sociale aandacht krijgen. ‘We hebben het nu met z’n allen over vijfhonderd mensen, maar er zijn er honderden die we niet zien. De overlevers, de mensen die geen arts durven bezoeken, hun kinderen niet naar school sturen en niet weten dat ze rechten hebben. Die leven in totale rampspoed.’

Ze heeft het over de gewichtlozen, de improviseerders. De mensen die een parallelle samenleving vormen binnen de stad. Dankzij de keten rond het Programma Vreemdelingen komen ze langzaam uit de schaduw naar het licht. Den Haag mag ontkennen dat ze bestaan, Amsterdam doet dat niet.

Terwijl ik dit schrijf ontvangt de We Are Here Academy een European Citizenship Award. Er is een beweging gaande, en de burgemeester weet dat ook, richting een nieuw soort burgerschap. Stadgenoten met plaatselijke visa en recht op werk, met een basisinkomen misschien. Mensen die klaarstaan, zoals Yoonis en Keturah, om eraan mee te werken dat hun opvolgers niet in dezelfde fuik belanden. Nederlanders worden ze misschien niet, maar wel Amsterdammers.

Chris Keulemans was van 2001 tot 2016 bestuurslid van het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. Sinds een jaar is hij voorzitter van het Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden in Amsterdam. Hij is coach bij het mediateam van de We Are Here Academy. Voor dit artikel sprak hij met zo veel mogelijk betrokkenen, van ongedocumenteerden tot ambtenaren en hulpverleners en had hij toegang tot interne mails en documenten. Voorzover hij die heeft gebruikt is dat gebeurd met toestemming van de betrokkenen. Waar informatie persoonlijk of politiek voor betrokkenen te gevoelig lag heeft hij deze weggelaten of geanonimiseerd.

Abdi Hakim Nuur, fotograaf, is lid van het mediateam van de We Are Here Academy. bekijk de foto’s bij het artikel in de Groene.

– – -

Kerk in Actie Vlugschrift Vluchtelingen

Vlugschrift Mei van Kerk in Actie [pdf] verschijnt maandelijks en wordt samengesteld uit tal van berichten die binnenkomen bij Kerk in Actie, wij nemen o.a. diverse berichten over uit de Nieuwsbrief van het LOS, Informatie van VluchtelingenWerk Nederland e.a. Het Vlugschrift is samengesteld door Karel Jungheim, de opvolger van Geesje Werkman die vorige week vrijdag met pensioen is gegaan. website kerk in actie

Doorstroomhuis voorstel

Afgelopen maanden hebben Amsterdamse organisaties – ook met de gemeente Amsterdam – meerdere malen overlegd over knelpunten en verbetermogelijkheden binnen het Programma vreemdelingen in Amsterdam. Er is een voorstel tot een Doorstroomhuis opgesteld, toegevoegd de pdf.

 

World House Bulletin, first issue!

Schermafbeelding 2017-04-28 om 14.03.11
Interview with Harrie Herfs, by W.H.M.G.

‘I think 24-hours shelter in Amsterdam is possible. I personally think it is necessary and I am hopeful the City Council thinks so too by now and is ready to make a start with it. Bed, Bath and Bread is just not enough to survive. People need help, assistance, guidance to find a route to the future.’

Harrie Herfs speaks openly during a 45 minute meeting with reporters of the World House Media Group (WHMG) on Monday 24 April. He is the Care-coordinator of several departments of HVO Querido, among which the BBB night shelters at Walborg and Schuitenhuisstraat.

Both BBB’s –Walborg and Schuitenhuisstraat- will have to move elsewhere early 2018 as the City’s rental contracts expire in January and February next year. ‘There is no plan yet for new locations. I personally don’t think 24-hours shelter necessarily needs to be offered on one location. It may well be possible to have night shelter between 16.00 p.m. -9.00 a.m. on several locations and day shelter from 9.00 a.m. -16.00 p.m. elsewhere.
But the day shelter location must offer individual support so people can enter new tracks which may lead to permanent stay in The Netherlands or maybe return to their home countries. But it should also offer courses and workshops and help people find jobs.’ Says Harrie Herfs.

More health problems
‘Many people who enter BBB feel relieved at first, but after a while, when nothing changes concerning their situation, we witness them getting depressed, losing their hopes and energy, getting more health problems than they had before. This is a bad thing. People need to be able to work towards some future.’

At the very start of the interview Harrie Herfs explains that the future of BBB does not only depend on the municipalities of Dutch cities, like Amsterdam, Rotterdam or Groningen. ‘In November last year the Central government in The Hague decided to stop the money to help Dutch cities to shelter undocumented people.
‘The Central Government now doesn’t agree with the way the cities deal with it. For that reason the City of Amsterdam had to cut short on the BBB-budget of 2017. Much of what will be possible next year depends on what our new government will decide concerning the treatment of rejected asylum seekers and other undocumented people staying in The Netherlands.’

No more OV-card
‘The weekly OV-card that people who stay in the BBB’s have received so far, costs 260,000 a year. This is the reason the City council decided to stop it. They can no longer afford it after the Central Government stopped its subsidy.  It’s when my organisation, HVO Querido, said: okay, we’ll think of some alternative and came up with the bicycle plan.’

Harrie thinks there are good and bad sides to the plan: ‘The good thing of course is, that it saves 200,000 as the bicycle-plan costs 60,000. We can afford to distribute 70-90 bicycles among our clients from the first of May.  But surely, there are risks too and I am aware that not all people feel safe on a bike or know to behave in traffic. They are afraid of accidents. This is why we offer cycling lessons to people who don’t know how to cycle or who feel insecure about it. We will also offer traffic education to everybody.’

Bicycle-stress
Harrie admits that many people feel stressed now the OV-card will stop and they are supposed to cycle in future. ‘Many people went to their doctors and several doctors wrote statements saying their patients are not able to cycle. We will study these statements of course.’
Still, he explains, last year HVO ran a ‘pilot project’ with 20 bicycles and it was successful. ‘People learned quickly. The only thing they didn’t want was to hand-in their OV-cards for a bicycle. But now they will have to. There is just no more money to give them the cards.’

‘If people will not make use of the bikes and the plan will fail, it will be up to Anne Klerks of the City of Amsterdam to think up another plan,’ says Harrie. ‘As really, it is the City Council’s responsibility. They are the ones who decided to stop the OV-card. All HVO did was think of a way to not force you all to go by foot all the time.’

In the meantime it’s not sure if the people in Walborg can yet make use of bicycles at May first as there is not enough space to park bikes at Walborg. ‘They may still get an OV-card next week,’ says Harrie. ‘At Schuitenhuisstraat the parking is no problem, so people there can get their bikes on Monday.’

‘We will just have to see how all works out,’ is how he finishes the interview.

ALL ABOUT US BULLETIN #01

Bewaren

Bewaren

World House Radio Show starts!

Op initiatief van Fede van het Wereldhuis hebben we onze eerste Radio Show! Iedere week, donderdag ochtend, opnames in de Free House, Nieuwe Herengracht 18!

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Stichting ‘We gaan ze halen’ voert vandaag actie in Brussel, en sleept aanstaande woensdag de Nederlandse staat voor de rechter

Nederland moet actief asielzoekers gaan halen uit de kampen in Griekenland en Italië.

Artikel Nederlands Dagblad, 06 maart 2017, Door Rien van de Berg

Stichting ‘We gaan ze halen’ heeft vandaag chauffeurs uit de hele Europese Unie uitgenodigd voor een protest in Brussel. De landen van de EU beloofden in 2015 om 160.000 vluchtelingen uit Griekse en Italiaanse kampen op te nemen. Nederland zou voor september 2017 8712 vluchtelingen opnemen. Zes maanden voor die deadline heeft ons land in totaal 1433 vluchtelingen opgevangen.

Afdwingen
Oprichter en voorzitter Rikko Voorberg van ‘We gaan ze halen’ vindt de situatie niet langer aanvaardbaar. Zijn stichting haakt aan bij een initiatief van drie advocaten die deze zaak aanhangig wilden maken bij de rechter. Voorberg: ‘Het is niet fijn om dit voor de rechter te moeten uitvechten. Maar als burgers, politici en maatschappelijke organisaties steeds geen antwoord krijgen, dan moeten we dat antwoord maar afdwingen.’

Nederland is in Europa niet het land dat de afspraken het slechtste nakomt. Volgens Voorberg heeft de stichting in de Europese Unie veel steun. ‘Commissaris Frans Timmermans bijvoorbeeld heeft al vaker zijn frustratie geuit over de traagheid van de lidstaten, en zinspeelt ook op juridische consequenties.’

Rammetjevol
Wanneer is Voorberg tevreden? ‘Als in september 2017 die achtduizend vluchtelingen uit de Griekse en Italiaanse kampen binnen zijn. Nee, als ook die andere lidstaten hun verplichtingen nakomen. Want als onze achtduizend binnen zijn, zitten de kampen nog steeds rammetjevol.’

Voorberg merkt op dat Italië al gaat dwarsliggen, uit frustratie. ‘Ze stellen deals voor met Libië, die levensgevaarlijk zijn voor de vluchtelingen. Ze weigeren nog mensen op te nemen. Niet alleen vanwege de doden op de Middellandse Zee, maar misschien nog wel meer omdat de Europese landen hun verplichtingen niet nakomen.’

Is het verantwoord om zo activistisch mensen te halen naar een Nederland waar weinig draagvlak lijkt te zijn voor hun komst? ‘Lijkt’, benadrukt Rikko Voorberg. ‘Als je weet hoeveel Nederlanders er klaarstonden bij de noodopvang, om soep te koken, mensen op te vangen, in hun eigen huis vaak … Vluchtelingenwerk had in die tijd meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Ik weet niet waar ze zijn in het publieke debat, maar er is zeker draagvlak.’

Veel kerken merken dat er een eind zit aan het rek van hun elastiek. ‘Maar ze hoeven helemaal niet zo veel meer te doen. Nog geen zevenduizend mensen extra? Dat past in een holle kies vergeleken bij wat er al gedaan wordt in het land. Ik was laatst in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Daar staan heel veel bungalows leeg, terwijl in Griekenland mensen in kampen zitten, in tentjes, en niet eens kunnen koken.’

Nederlandse wetenschappers zijn ­uitermate kritisch over de manier waarop wij vluchtelingen in Nederland een plek in de maatschappij bezorgen. Dat beleid faalt. ‘Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Alleen: als je ziet hoe ze in Griekenland leven en hoe ze in Nederland leven, is dat verschil alle moeite waard.’ Voorberg benadrukt dat het gaat om acuut noodzakelijke hulp. ‘Ze hopen daar echt op een telefoontje uit Nederland, zodat ze tenminste een beetje verder kunnen met hun leven. Als ze hier zijn, moeten we vechten voor betere begeleiding: eerder toegang tot werk, eerder de taal leren. En de behandeling van hun asielaanvraag is ook belangrijk.’

Het initiatief ‘We gaan ze halen’ heeft inmiddels een Engelstalige website, bringthemhere.eu. Maar die verraadt wel dat het nog een zeer Nederlands initiatief is. ‘Dat klopt’, zegt Voorberg. ‘We beginnen te verbreden. Een derde van de deelnemende mensen komt inmiddels uit Duitsland, België, Frankrijk of Engeland, en er zit een verdwaalde Tjech bij en een Ier. Het besef begint te groeien.’

Vandaag naar Brussel, woensdag het kort geding, wat is het vervolg? ‘Over niet al te lange tijd, als er geen doorbraak komt, rijden we door naar Athene. Dan gaan we kijken hoe ver we komen als we proberen de vluchtelingen echt zelf uit hun kampen te halen.’

Afgewezen Ethiopisch-Eritrese asielzoekers kunnen nergens heen

Lobby-brief Ethiopisch-Eritrese asielzoekers – door Vrouwen Tegen Uitzetting

Tot nog toe is er geen enkele partij of regering met voorstellen gekomen om het asielgat sluitend te krijgen en tot een oplossing te komen voor hen die niet mogen blijven maar ook niet terug kunnen: zonder documenten krijg je geen status maar is ook terugkeer vaak onmogelijk. Een groeiende groep afgewezen asielzoekers bevolkt de straten van de steden, burgemeesters worden met de problemen van dakloze asielzoekers geconfronteerd, maar ontvangen geen staatshulp voor een oplossing. De BBB’s die zij nu op eigen kosten organiseren zijn een noodoplossing en niet bedoeld om de onvolkomenheden van het asielbeleid permanent op te lossen. Circa 250 afgewezen asielzoekers manifesteren zich in Amsterdam onder de naam Wij Zijn Hier, en trachten via een herhaald asielverzoek alsnog een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het grote aantal toekenningen (van 74 van hen is dit verzoek alsnog ingewilligd) laat zien dat er structureel fouten worden gemaakt bij de afwijzing van  eerste asielaanvragen.

Bij deze vragen wij uw aandacht voor de impasse waar een groep afgewezen Eritrese-Ethiopisch asielzoekers in verkeert. Het gaat hier om mensen van gemengd Eritrese-Ethiopische afkomst,  de ‘Amiches’, in Ethiopië opgegroeid, maar tijdens de Eritrees-Ethiopische oorlog van 1998-2000 naar Eritrea gedeporteerd. Daar waren zij echter niet welkom, en werden zij ernstig gediscrimineerd; zij zijn daar ook niet geregistreerd.  Velen van hen zijn gevlucht, en een aantal van hen is in Nederland terechtgekomen.  Zij vormen een relatief beperkte groep: in Amsterdam gaat het om zo’n 40 personen, landelijk schatten wij hun aantal op 150 à 200 personen.
 
Hun situatie is uitzichtloos om de volgende redenen:
Zij bezaten bij hun asielaanvraag geen bewijsstukken van hun Eritrese nationaliteit. Daarom werd hun het asiel onthouden dat aan wèl gedocumenteerde asielzoekers uit Eritrea onmiddellijk  wordt verleend vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen in dat land;
Ook de Taaltoets van de IND gaf geen uitsluitsel over hun Eritrese identiteit, aangezien zij in Ethiopië op school zijn geweest, en dus de landstaal, het Amhaars, spreken; hun beheersing van het Eritrees, het Tigrinya, voorzover zij dat met hun ouders hebben gesproken, is rudimentair;
De Eritrese ambassade is niet bereid hun een Eritrees nationaliteitsbewijs te verschaffen, ze worden vaak niet eens ontvangen – de ambassade is niet geneigd illegaal uitgereisde ingezetenen van dienst te zijn;
Nederland kan deze asielzoekers niet uitzetten naar Eritrea, aangezien Nederland niet samenwerkt met de Eritrese overheid – weer met het oog op de mensenrechtensituatie in dat land;
Familieleden of andere getuigen in Eritrea kunnen niet opgespoord worden, omdat het Rode Kruis geen onderzoek doet in dat land vanwege de risico’s die zo’n onderzoek zou betekenen voor mogelijke getuigen;
De Ethiopische ambassade erkent deze asielzoekers niet als onderdanen, en weigert hen op te nemen, ondanks herhaalde pogingen van de DT&V;
Het Buitenschuldcriterium is niet van toepassing, aangezien dit criterium in principe alleen van toepassing is op vreemdelingen van wie nationaliteit en identiteit boven elke twijfel verheven is, terwijl verder de eisen zodanig geformuleerd zijn dat zo goed als niemand onder dit criterium valt;
Nederland erkent deze asielzoekers niet als vluchteling, en eist dat zij uit Nederland vertrekken – maar zij kunnen nergens heen.

Een voorbeeld: Marcia’s verhaal (naam gefingeerd):

–   Geboren in Ethiopië, Eritrese vader en Ethiopische moeder. Moeder overlijdt in Marcia’s jeugd. Op haar negentiende met haar vader uitgewezen naar Eritrea, aldaar bij aankomst direct gearresteerd, en na twee weken op straat gezet; haar vader heeft ze nooit meer teruggezien;

–  In Eritrea uitgebuit, mishandeld en verkracht, gevlucht naar Soedan, daar gedurende zes jaar illegaal als schoonmaakster gewerkt, veelvuldig seksueel misbruikt; besluit te vluchten, betaalt een smokkelaar van het intussen verdiende geld;

– Zonder papieren in Nederland achtergelaten in een supermarkt, door de politie aldaar naar Ter Apel gestuurd, asiel aangevraagd; Zij spreekt  Amhaars, de taal van Ethiopië waar ze gewoond heeft voor ze naar Eritrea werd gedeporteerd. Haar verhaal en identiteit en nationaliteit worden niet geloofd en het asielverzoek wordt afgewezen;

– Naar de Eritrese ambassade geweest waar zij zonder pardon werd weggestuurd. Door de Dienst Terugkeer en Vertrek DT&V aan Ethiopische en Soedanese ambassades gepresenteerd kreeg zij ook daar nul op het rekest, zonder dat de DT&V daaruit concludeert dat ze niet kan worden teruggestuurd.

– Met het Rode Kruis geprobeerd haar vader of andere familieleden op te sporen, zonder resultaat;

– Sinds 2012 leeft Marcia op straat. Zij heeft alles geprobeerd om haar nationaliteit en haar identiteit te bewijzen, zij is onder behandeling bij Equator vanwege ernstige psychische klachten.

Er moet iets gedaan worden aan de uitzichtloze situatie van deze relatief beperkte groep. Een heroverweging van hun asielaanvraag, afgewezen in een periode waarin het ontbreken van identiteitspapieren zwaarder woog dan in de sinds 2015 herziene procedure, waarin de integrale geloofwaardigheid van het asielrelaas gewogen wordt, is op zijn plaats.

27 januari 2017 – Dies Natalis: Colourful thoughts -

De Universiteit voor Humanistiek viert haar achtentwintigste verjaardag met een feestelijk programma: Colourful thoughts, hoe Afrikaanse filosofie de westerse samenleving kan verrijken.

We leven met veel culturen samen en bovendien is gebleken dat we er met alleen een westerse benadering niet uitkomen bij globale vraagstukken. De noodzaak intercultureel te leren filosoferen is groter dan ooit. Zou het westen iets van Afrikaanse filosofie kunnen leren? Renate Schepen doet promotieonderzoek op het gebied van interculturele filosofie aan de UvH. Tijdens de Dies Natalis onderzoekt zij of Afrikaanse filosofieën alternatieven kunnen bieden met betrekking tot morele dilemma’s van onze tijd.

Bij het open staan voor andere filosofieën, hoort ook het openstaan voor andere vormen van overdracht en een gelijkwaardig vooronderstellen van schrift en gesproken taal. Mondelinge overdracht is in Afrika traditioneel een belangrijke bron om kennis over te dragen. Verhalenverteller Izzy uit Sierra Leone neemt u vanuit zijn orale traditie van de Limba tribe mee in een moreel dilemma.

De ethische dimensie komt ook in kunst terug. Ethiek en esthetiek zijn in veel Afrikaanse culturen nauw met elkaar verbonden. Wie zich met kunst bezig houdt, is niet alleen toeschouwer of toehoorder, maar is een actieve deelnemer. De Nigeriaanse kunstenaar Valentine Efiong exposeert op de Universiteit voor Humanistiek met de tentoonstelling ‘Africa in the picture’.

Programma
14.30 – 15.15 Ontvangst met Eritrese koffie- en Marokkaanse theeceremonie
15.15 – 15.25 Welkom door de rector, prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
15.25 – 15.55 Lezing door drs. Renate Schepen, filosoof
15.55 – 16.00 Muziek door de Fusionband, de band van het Wereldhuis
16.00 – 16.15 Verhaal door Izzy
16.15 – 16.25 Muziek door de Fusionband
16.25 – 16.50 Gesprek o.l.v. prof. dr. Joachim Duyndam
16.50 – 16.55 Afsluiting door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
16.55 – 17.15 Achter de muziek aan naar UvH
17.15 – 18.15 Opening expositie Valentine Efiong
Borrel met Afrikaanse hapjes op de UvH

UItnodiging [pdf]

Bewaren

Bewaren

Bericht voor 2017, van Cor Ofman

Het Wereldhuis is ook vandaag open. We sluiten een bewogen jaar af. We kregen in 2016 450 nieuwe hulpvragers op het spreekuur. Veel mensen tussen hoop en vrees.
Maar 44 bezoekers kregen dit jaar verblijfsrecht. En velen staan nog ‘in de wacht’ met een lopende procedure, met dank aan onze ‘huisadvocaten’.
De openingsdagen werden uitgebreid van 5 naar 7 dagen per week.

Er wordt dagelijks gekookt voor meer dan 80 bezoekers, met steeds meer koks die aan het menu (Rijst, kip en een sausje) een eigen finishing touch gaven. We kunnen nauwelijks wachten tot in de Corvershof (op nr. 18) het ‘Glazen Huis’ opengaat, waar 120 mensen terecht kunnen. En, nog later in het jaar, de Paul van Oosten-kelder. Of, mocht Paul niet vernoemd willen worden, de Wijencorver.
We hebben geprobeerd om mensen aan te spreken op hun talenten, creativiteit en ondernemerschap (creative agency).
Naast de Wereldhuis Fusion Band ontstond er een Afrikaanse dansgroep. En er kwam, voor de verbinding, het Wereldhuis Open Meal.
De taallessen gingen onverminderd door (met dank aan de taaldocenten), maar ook de computerlessen (met Gabriel Kamara). Een nieuw experiment was het taalcafé (met Jean-Paul Kruk).


Maar liefst drie kappers hielden het haar kort. Een kleermaker naaide Afrikaanse danskostuums.
En Open Closet LGBT Netherlands is niet meer weg te denken. Ik ben blij met de 14 toegekende asielaanvragen vanwege LGBT.

Wat ik graag zou willen in het nieuwe jaar:
– een Amsterdamse 24 uursopvang voor ongedocumenteerden mét de B van Begeleiding, in plaats van de huidige sobere voorziening die wordt getypeerd als ‘humanitaire ondergrens’;
– een Instroomhuis, waar geklinkerde asielzoekers en migranten weer in een opwaartse spiraal van nieuw perspectief terecht komen (Annette Kouwenhoven en ik zitten in de brainstormfase over de naam: het Warme Bad Huis?)
– het doorbreken van de angst voor mensen die we nog nooit persoonlijk hebben ontmoet, door een nieuwe manier van denken over migratie, zoals door burgemeester Leoluca Orlando van Palermo.

We gaan een nieuw jaar in. Morgen mag ik voorgaan in een dienst in de Nieuwendammerkerk. Over de zegen uit Numeri 6. Kunnen we ook in het nieuwe jaar niet zonder. Veel heil en zegen!

‘Opvang uitgeprocedeerden uitzichtloos’

Lees het opiniestuk in het Parool van Michel Couzy, de realiteit van de Amsterdamse BBB. “Vorige week bezocht ik de opvang voor uit­geprocedeerde asielzoekers in Buitenveldert. Wat mij vooral beklemde, was dat de uitzichtloosheid van hun bestaan door de bewoners wordt beschouwd als vaststaand feit; zo is het nu eenmaal. Ze kunnen daar slapen, maar hangen overdag rond op straat. Ze doen niets, ze mogen niets. Toch verkiezen de bewoners van deze bed-bad-broodopvang de uitzichtloosheid in Amsterdam boven de uitzichtloosheid in eigen land.”

http://www.parool.nl/opinie/republiek-amsterdam-opvang-uitgeprocedeerden-uitzichtloos~a4426876/

Gerechtshof Amsterdam: besluit 24u opvang zieke uitgeprocedeerden in Amsterdam ligt bij GGD

Het Hof bekrachtigt de bestreden beslissing. Het Hof overweegt ten overvloede dat het gelet op de laatste indicaties van de GGD en de in het spoedappel overlegde verklaringen van de behandelaars van appellanten gepast wordt geacht indien de gemeente:

(1) bewerkstelligt dat die appellanten die thans niet over een indicatie beschikken op grond waarvan verblijf overdag in een BBB is toegestaan en die nog niet zijn opgeroepen voor, althans geen gevolg hebben gegeven aan een oproep voor, een herscreening van hun indicatie door een GGD-arts, gedurende een periode van twee weken na dit arrest 24u-opvang wordt toegestaan in een BBB-instelling en

(2) gedurende die periode van twee weken (alsnog) de mogelijkheid van herscreening door de GGD aanbiedt met betrekking tot de vraag of deze personen (op enigerlei grondslag) geindiceerd zijn voor een 24u opvang, en indien de conclusie uit de herscreening die vraag bevestigend beantwoordt, de 24u opvang in een BBB-instelling overeenkomstig haar toezegging in deze procedure continueert.

De periode van twee weken kan bovendien worden benut om – voor zover van toepassing – een goede en ongehinderde overdracht van de ondersteuning aan de betreffende appellanten (een zg warme overdracht) te bewerkstelligen.

Gerechtshof Amsterdam 200.200.481/01 SKG, 21.10.16

lees hier nog ander nieuws over ongedocumenteerden: nieuwsbrief Stichting LOS

Verslag symposium Bed-Bad-Brood en Begeleiding 14 oktober 2016

Hierbij de verslagen van het symposium over bed-bad-brood en begeleiding dat het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen samen met de Protestantse Diaconie op 14 oktober j.l. organiseerde. De presentaties van Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht (Groningen volgt nog) kunt u downloaden, als ook de inleidende speech van Eduard Nazarski (directeur Amnesty Nederland).  “Laat dit symposium het startsein zal zijn voor intensievere samenwerking en uitwisseling van ideeën: er gebeurt al veel, maar tegelijk valt er nog een wereld te winnen”, aldus Karel Hendriks van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Mensenrechten-Migranten-zonder-verblijfsrecht

Toespraak-Eduard-Nazarski-14-oktober-2016-bbb

Verslag-symposium-bbb-en-begeleiding

presentatie-Utrecht

presentatie-Rotterdam

presentatie-Eindhoven

presentatie-Amsterdam

img_2954

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Toegang tot zorg niet onnodig moeilijk maken

Migranten zonder verblijfspapieren vinden vaak moeilijk hun weg naar de zorg. Uroloog in opleiding Sanne Jansen helpt hen daarbij, als vrijwilliger in de zorgbus van Dokters van de Wereld. Co van Melle, die deel uitmaakt van het ‘Goedemorgenteam’ komt er ook in voor. Artikel in Medisch Contact 29/9/2016 van Simone Paauw, fotografie Dingena Mol.

De zorgbus van Dokters van de Wereld staat ook iedere vrijdagochtend bij het Wereldhuis.

Kerk in Mokum artikel: Wachten in ledigheid is niet humaan

Aan de slag komt op voor recht op studie en werk van mensen zonder papieren.

Aan de slag wil mensen die in Nederland asiel aanvragen maar daarin vastlopen en op straat worden gezet en ongedocumenteerden die al langer in Nederland zijn, weer onderdeel laten zijn van een samenleving waarin ze niet aan de zijlijn staan. Aan de slag pleit ervoor om de werk- en studiemogelijkheden voor deze mensen te verruimen. Doel is het streven naar een inclusieve samenleving waarin ongedocumenteerden ondersteund worden met het ontwikkelen van vaardigheden die ze kunnen inzetten voor (vrijwilligers) werk.

Eigenwaarde
Annette Kouwenhoven, medewerker van het Wereldhuis, licht toe: ‘Mensen zonder papieren mogen in Nederland geen (vrijwilligers)werk doen. Ook scholing is beperkt. Tot het 18e levensjaar krijgen mensen onderwijs. Maar als iemand geen verblijfsstatus heeft, houdt dat vanaf die leeftijd op. Het project Aan de slag noemt deze regelgeving een vorm van uitsluiting. Je kunt zelfs spreken van een vorm van dehumanisering. Mensen hebben het nodig om iets te doen, talenten te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren. Wachten in ledigheid en afhankelijkheid van liefdadigheid is op termijn schadelijk. Mensen die verantwoordelijkheid voor hun leven kunnen nemen en betekenisvol voor anderen kunnen zijn, houden hun eigenwaarde en hebben minder (geestelijke) gezondheidsklachten.’

 Bezoekers aan zet
‘Voor de meeste bezoekers van het Wereldhuis geldt dat ze niet mogen werken. Ze zijn uitgeprocedeerd en verdwijnen in de illegaliteit. In het Wereldhuis vinden ze een plek waar ze elkaar kunnen ondersteunen en initiatieven kunnen ontplooien. De bezoekers zijn aan zet, zij runnen het Wereldhuis. De Diaconie biedt daarbij ondersteuning en helpt mensen verder, onder andere met een spreekuur waar advies wordt gegeven over allerlei zaken die te maken hebben met het leven zonder papieren. Veel mensen weten de weg naar het Wereldhuis te vinden. We koken elke dag voor zo’n 80 tot 100 mensen.’

 

Afhankelijkheid van liefdadigheid is op termijn schadelijk.

 

Onzichtbaar
Annette vervolgt: ‘Naar schatting wonen in Amsterdam zo’n 800 uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarvan maakt een deel gebruik van de bed-, bad- en broodregeling. Zij gaan elke dag om 9.00 uur de straat op, zonder leefgeld en hebben niet veel om handen. Het Wereldhuis is voor hen vaak een springplank om de stad te verkennen op een veilige manier. Daarnaast zijn er zo’n 15.000 ongedocumenteerden die onzichtbaar zijn. Sommigen van hen vinden werk, bijvoorbeeld in de horeca of als schoonmaakhulp. Zo komt in het Wereldhuis de Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) bij elkaar. Zij helpen elkaar aan banen en huisvesting. Maar een groot deel van de mensen zonder papieren lukt het niet om werk te vinden. Dan zijn er nog de AZC’s waarin mensen wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag. Er komen er drie in Amsterdam. De eerste, in de voormalige Bijlmerbajes, is inmiddels geopend. In totaal zullen in deze AZC’s 2.300 mensen worden gehuisvest. Ook zij zullen graag aan de slag willen om zo onderdeel uit te maken van de samenleving in plaats van daar buiten te staan.’

 Aan de slag in de praktijk
Het Wereldhuis biedt het programma No Paper Work aan waarin deelnemers vaardigheden leren om te ondernemen. Zo vergroten ze hun weerbaarheid. Het is de bedoeling dat mensen uit de ‘wachtstand’ komen, uit hun lethargie waarin ze soms verzeild zijn geraakt omdat ze niks mogen doen. Die vaardigheden kunnen ze ook bij een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst inzetten. Denk aan het ontwikkelen van vakmanschap, zo is een van de deelnemers van het Wereldhuis begonnen kleding te verven met de Tie and Dye techniek. Er is ook aandacht voor hoe je jezelf presenteert, of salarisonderhandelingen. Het programma dat No Paper Work biedt, is vooral maatwerk. Iedereen die meedoet krijgt een buddy, die samen met de deelnemer uitzoekt wat diegene kan en wil. Het gaat daarbij om het ontdekken van de eigen kracht en wat je daarmee zou kunnen doen.

Lange adem
Het opkomen voor het recht op studie en werk van ongedocumenteerden is iets van de lange adem. Langzaamaan komt er hier en daar verbetering in hun situatie. Zo mogen mensen in een AZC tegenwoordig vaak wel vrijwilligerswerk doen. Aan de slag pleit ervoor om mensen die een status krijgen zo snel mogelijk verder te helpen. Bijvoorbeeld door stage te lopen op een werkplek waar hun interesse naar uitgaat of hen de kans te geven een studie af te maken. Maar het zou ook prachtig zijn als mensen die geen status hebben zich niet langer overbodig voelen, maar gewaardeerd en nodig. Ieder mens heeft daar recht op.

iedereen-aandeslag.nl
wereldhuis.org

Het Wereldhuis is mede afhankelijk van giften. Wilt u financieel bijdragen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL49INGB0000097593 Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. Wereldhuis. Wilt u aan de slag als buddy, neem dan contact op met Wereldhuis: info@wereldhuis.org

Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich in voor ongedocumenteerden. Samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan ongedocumenteerden participeert het Wereldhuis in het project Aan de Slag. In het manifest, dat ondertekend is door partners als Dokters van de Wereld, Oxfam Novib, Raad van Kerken, Kerk in Actie en het Humanistisch Verbond, wordt samengevat waar het bij Aan de slag om gaat.

 

Hanna van Dorssen

 

schermafbeelding-2016-10-12-om-22-09-01

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Daalburgh, uitspraak kort geding

Dertien zieke en kwetsbare illegalen moeten hun opvangplek bij het Leger des Heils in Amsterdam binnen drie weken verlaten.

Amsterdam
De rechter deed uitspraak in een kort geding dat het Leger zelf, samen met de gemeente Amsterdam, aanspande tegen de dertien cliënten. Volgens beide organisaties hebben zij alleen recht op één jaar 24 uurs-zorg in Daalburgh, en die termijn is nu voorbij. Volgens de Amsterdamse rechtbank is die conclusie terecht. ‘Dat betekent dat gedaagden thans zonder recht of titel in de Daalburgh verblijven, zodat in beginsel tot ontruiming kan worden overgegaan.’

Volgens de rechter zullen de dertien mensen na de ontruiming niet op straat terechtkomen. De GGD heeft toegezegd dat er ‘maatwerk’ komt voor de zieken, en dat is volgens hem voldoende. Voor de mensen die dat nodig hebben, wordt opnieuw 24 uursopvang geregeld. ‘Dat is geen vrijblijvende toezegging en eiseressen (de gemeente en het Leger, red.) kunnen daaraan dan ook worden gehouden’, staat in het vonnis. Verder gaat de GGD tijdens de drie weken opnieuw naar de dossiers kijken.

hoger beroep
Advocaat Pim Fischer gaat maandag in hoger beroep. ‘Het belangrijkste is dat de rechter in het vonnis erkent dat het hier om zeer ernstig zieke mensen gaat, en dat het Leger des Heils hun psychosociale hulp geeft. De vraag blijft daarom of een zorgovereenkomst met deze mensen opgezegd kan worden, zoals nu gebeurd is.’ Volgens de raadsman concludeert de rechter in Amsterdam ten onrechte dat ‘van meet af aan duidelijk was’ dat de zorgovereenkomst voor één jaar werd gesloten. ‘Dat is niet zo. De gemeente besloot pas later dat de opvang na die termijn moest stoppen. Bovendien bepaalt de dokter, en niet de gemeente, of er nog steeds zorg nodig is.’

Artikel ND, Sjoerd Mouissie

 

BBB symposium van ASKV i.s.m. Protestantse Diaconie Amsterdam

Op 23 september kopte de Volkskrant: “Gemeenten regelen ‘bed bad en brood’ nog steeds zelf”. In samenwerking met de Protestantse Diaconie Amsterdam organiseert het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen op 14 oktober 2016 een symposium over bed-bad-brood en begeleiding, waarin gemeentes, hulpverleners en andere professionals ervaringen en inzichten kunnen uitwisselen.

Eerder ontving u een vooraankondiging van deze bijeenkomst. Nu informeren we u graag verder over het gehele programma. Na een opening door Eduard Nazarski (directeur Amnesty International NL) over de juridische stand van zaken komen vijf grote steden aan het woord om hun werkwijze toe te lichten. Vervolgens splitsen alle deelnemers op in enkele thema-groepen, om tot slot de opgedane ideeën in een plenair slot te bundelen.

Het programma van het symposium is als volgt:

12:30 – 13:00    Inloop
13:00 – 13:15     Opening door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen en Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland)
13:15 – 14:15      Plenair gedeelte waarin verschillende steden hun werkwijze kort presenteren (Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht)
14:15 – 14:30     Pauze en verplaatsen naar werkgroepruimtes
14:30 – 16:00    Discussie in verschillende thema-groepen:

- Gezondheid en zorg;
Duurzame oplossingen en toekomstperspectief;
Activering en dagbesteding;
Bestuurlijke bevoegdheid en financiering;
Opvang en organisatie.

16:00 – 16:15     Pauze en terugkeer naar auditorium
16:15 – 17:00     Plenair gedeelte waarin informatie uit de thema-groepen samenkomt en we landelijk bruikbare lessen identificeren
17:00 – 18:00    Borrel

Het symposium vindt plaats in het auditorium van museum de Hermitage aan de Amstel 51 te Amsterdam. In totaal is plaats voor 100 deelnemers, dus aarzel niet om u snel aan te melden via aanmelden@askv.nl. We hopen van harte u daar op 14 oktober te mogen verwelkomen. Namens het ASKV en de Protestantse Diaconie, met hartelijke groet.

Rapport over brand in detentiecentrum Rotterdam

Op woensdagavond 25 mei 2016 woedde in het vreemdelingendetentiecentrum aan de
Portelabaan in Rotterdam een brand. Bij deze brand zijn gelukkig geen (dodelijke) slachtoffers
te betreuren. Toch kreeg het Meldpunt Vreemdelingendetentie vele verontrustende telefoontjes
van mensen die op het moment van de brand opgesloten waren geweest. Toen bij navraag bleek
dat de Inspectie Veiligheid en Justitie geen aanleiding zag om nader onderzoek te doen hebben
Amnesty International, het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS en Dokters van
de Wereld zelf – voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt – onderzoek gedaan naar de
gang van zaken rondom de brand.

Lees het volledige rapport hier [rapport-brand-in-detentiecentrum-rotterdam-7-september-2016]

Leger des Heils eist vertrek eigen cliënten uit opvang. Artikel ND

Amsterdam
Het Leger des Heils gaat naar de rechter om ongedocumenteerde, zieke mensen uit de opvanglocatie Daalburgh in Amsterdam te krijgen. Woensdag dient er een kort geding  over de vraag of het Leger verplicht is ze 24-uurs opvang en verzorging te blijven geven.

Het kort geding is aangespannen door het Leger zelf, samen met de gemeente Amsterdam. De illegalen hadden hun kamers al enkele weken verlaten moeten hebben, omdat ze wisten dat ze maar één jaar zorg zouden krijgen, betogen beide organisaties.
‘Dit hebben wij nooit gewild en ook nog nooit eerder meegemaakt’, aldus directeur Henk Dijkstra van het Leger. ‘Maar wij zullen er op toezien dat niemand op straat komt te staan.’
Want volgens het Leger en de gemeente is er een alternatief: de ‘bed, bad, brood plus-voorziening’ van de gemeente Amsterdam. De ‘plus’ staat ervoor dat de illegalen overdag niet op straat worden gezet, zoals bij de ‘normale’ voorziening. Ook zouden zij zorg krijgen. ‘De bewoners zijn echter door belangenbehartigers geadviseerd geen gebruik te maken van dit aanbod, om zo aan te sturen op een gerechtelijke uitspraak. Wij betreuren het ten zeerste dat we op deze wijze gedwongen worden om de gemaakte afspraken via de rechter af te dwingen.’
Volgens advocaat Pim Fischer deed het Leger zijn cliënten echter ‘geen serieus aanbod’. ‘Wat die plus-voorziening precies inhoudt, is niet bekend. Ik vind het prima als iemand anders de zorg van mijn cliënten overneemt, als dat maar besproken zou worden met hun behandelaars. Dat gebeurt niet.’
De gemeente Amsterdam financiert de opvang van kwetsbare ongedocumenteerden door het Leger des Heils voor maximaal één jaar. Volgens directeur Dijkstra heeft de organisatie hiervoor ‘bewust financiële risico’s ingecalculeerd’. Advocaat Fischer stelt daarentegen dat het Leger bij geldproblemen tegen de gemeente moet procederen, in plaats van tegen zijn cliënten. ‘Waarom moeten kwetsbare mensen de dupe worden van een conflict over de financiering van hun zorg? Zij hebben, net als iedereen, recht op een goede medische behandeling.’

Dijkstra blijft erbij dat de ‘plus-voorziening’ van de gemeente een goed alternatief is voor de mensen die het Leger nu opvangt. ‘Wij vinden het heel naar dat het beeld ontstaat dat wij als hulpverleners tegenover deze kwetsbare mensen staan. Het Leger heeft als prioriteit er te zijn voor mensen zonder helper, tegelijkertijd moeten we ons houden aan de afspraken die met alle partijen gemaakt zijn.’
Het kort geding is een nieuw hoofdstuk in een juridisch en bestuurlijk steekspel dat al maanden duurt. De vraag is of gemeenten verplicht zijn illegalen op te vangen en te verzorgen? En zo ja, hoe lang mag dat duren? Volgens de officiële lezing zijn staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en de gemeenten hierover nog in gesprek. In de praktijk gebeurt er echter weinig, omdat beide partijen het maar niet eens kunnen worden.

Dialoog bij DT&V: ‘Waarom bent u hier?’

Advocaat Pim Fischer probeerde zijn cliënten aan te melden voor opvang door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), omdat zij zouden willen meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Na gesprekken in Ter Apel werden alle aanvragen echter afgewezen. Uit processtukken blijkt hoe surreëel die gesprekken verliepen, bijvoorbeeld in het geval van een 54-jarige man:

DT&V: Waarom bent u hier?
Antwoord: Ik weet niet waarom.
DT&V: Wilt u terug naar India?
A: Ik ben hier vanaf 1984. Ik ben heel erg ziek.
DT&V: Wat voor klachten heeft u?
A: Ik ben ziek.
DT&V: Wij helpen mensen met terugkeer naar het land van herkomst.
A: Ik ben heel erg ziek.
DT&V: Dat is duidelijk, dus. Wij kunnen u niet helpen.

In antwoorden op Kamervragen van vijf partijen over de afwijzingen stelt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat niet alleen het gesprek bepalend is voor de toewijzing van opvang. Er wordt ook gekeken naar welke moeite illegalen in het verleden hebben gedaan om bijvoorbeeld aan documenten te komen en te vertrekken.

Woensdag 14 september, om 10.00 u. is het Kort Geding bij de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220.

Artikel Vrij Nederland

Mee met de psychiater voor uitgeprocedeerden: ‘Het is de beroerdste groep die ik ooit heb gezien’. Interview met psychiater Menno Braakman door Tatiana Scheltema, Vrij Nederland 24 augustus 2016. lees de PDF

Wij Zijn Hier is Vier

DEMONSTRATION 4 REFUGEES RIGHTS
Friday September 2nd

- 8 a.m. Wake Up call with breakfast. Energy!
– 10 a.m. We MOVE TOGETHER with banners, balloons and flags
– 10.30 Meet and Greet with friends of VWN, Surinameplein
– 11.00 Walk through VONDELPARK to MUSEUMPLEIN:
– photo shoot and football
– 12.00 Inspection of old VLUCHTKANTOOR on Weteringschans
– 12.30 Hello IND, Stadhouderskade: speeches and protest songs
– 13.00 Walk to Mayors’ House on Herengracht: message board
– 13.30 Walk to STOPERA with City Hall: speeches and slogans

WE ARE HERE AND WE WILL FIGHT
FOR FREEDOM OF MOVEMENT
IS EVERYBODY’S RIGHT

- 14 FINISH at WORLDHOUSE AND GARDEN

SUNDAY 4th of SEPTEMBER in VLUCHTGEMEENTE

4 FREEDOM FESTIVAL with food, music, dance, speeches and stories, etc.
From 10 a.m. until 10 p.m.
With Theaterstraat, M2M, Guerrilla Kitchen, We Are Here Band and many more to come.

EVERYBODY IS WELCOME HERE!

(photo 4 years ago, shelter in the garden of the Diaconie)Schermafbeelding 2016-08-30 om 14.41.23

Artikel in ND: Bed, bad, brood? Geen plek meer.

De opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen raken vol. Daardoor dreigen honderden van hen op straat terecht te komen.

Den Haag
In veel grote steden, waar de meeste opvangplekken zijn voor ‘bed, bad en brood’, is geen plek meer voor asielzoekers die officieel niet meer in Nederland mogen blijven, zegt Rian Ederveen van de stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Deze stichting ondersteunt organisaties die uitgeprocedeerde migranten helpen. In Rotterdam is volgens haar een wachtlijst.

‘We krijgen de laatste maanden steeds meer telefoontjes over mensen die op straat worden gezet door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.)’, aldus Ederveen. ‘Het lijkt een inhaalslag. In 2015 was het COA druk met de noodopvang voor nieuwe asielzoekers die naar Nederland kwamen, nu is er tijd om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te stoppen.’ Sommige uitgeprocedeerden zullen, bijvoorbeeld via landgenoten, alsnog onderdak vinden, maar het zou haar niet verbazen als honderden op straat moeten slapen.

Ook in Utrecht merken ze dat de ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ vol raken. Gemma Sliedrecht van de Utrechtse hulporganisatie Stil zegt dat in Utrecht inmiddels een wachtlijst is van acht tot tien personen. De stichting kan de uitgeprocedeerden vaak ook niet kwijt in andere regio’s. Utrechtse kerken zitten met de handen in het haar en weten soms niet waar ze onderdak moeten vinden voor gezinnen, aldus de organisatie. De gemeente moet meer ruimte beschikbaar stellen, vindt Sliedrecht. ‘Er zijn genoeg leegstaande ruimtes. Als er geen oplossing komt, stapelen de problemen zich op en nemen de wachtlijsten toe.’

Begeleiding
Ederveen pleit ook voor meer opvangplekken, maar vooral voor betere begeleiding. Want daarmee kunnen uitgeprocedeerden die vinden dat ze niet terug kunnen naar hun eigen land, sneller worden geholpen met bijvoorbeeld een nieuwe asielaanvraag. ‘Zonder goede begeleiding kun je eindeloos meer plekken creëren, maar dan groeit de nood alleen maar.’

In Nederland bieden ongeveer dertig gemeenten bed-bad-broodvoorzieningen aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Het kabinet wil dat aantal terugbrengen tot vijf en vindt ook dat vreemdelingen moeten meewerken aan hun uitzetting. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil hierover afspraken maken met gemeenten, maar gesprekken daarover hebben nog niets opgeleverd. Gemeenten vrezen dat uitgeprocedeerden die niet meewerken, op straat terechtkomen.

‘Kabinet mag eisen stellen aan opvang’
Nederland mag van uitgeprocedeerde asielzoekers eisen dat ze meewerken aan hun terugkeer, in ruil voor opvang. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens donderdag bepaald.

De zaak draaide om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Ethiopië die in 2014 in de ‘vluchtgarage’ in Amsterdam woonde. Het geweld van bewoners maakte die opvang tot een gevaarlijke plek, aldus zijn advocaat. De Nederlandse overheid handelde volgens hem in strijd met de menselijke waardigheid door de Ethiopiër alleen opvang bieden als hij meewerkte aan zijn uitzetting.Volgens het Hof is de Nederlandse overheid echter niet tekortgeschoten. Dat de overheid na een afgewezen asielaanvraag eisen stelt voor opvang, is volgens het hof niet in strijd met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarin staat dat niemand inhumaan of vernederend mag worden behandeld.

De uitspraak is een steun in de rug van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Hij wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers meewerken aan hun uitzetting.

De Ethiopische man heeft overigens vorig jaar alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, na een nieuwe asielaanvraag.

 

Artikel van Eduard Sloot
Link naar artikel: https://www.nd.nl/nieuws/politiek/bed-bad-brood-geen-plek-meer.1936781.lynkx

Mensenhandel

Lesbische Afrikaanse vrouwen zijn een nieuwe groep slachtoffers van mensenhandel. Hun wordt vrijheid in Europa beloofd. Maar ze worden uitgebuit.

Lees het artikel in NRC van maandag 25 juli 2016

Summer schedule and clothes donations

Dear People of Wereldhuis! In August we have reduced opening hours. So from Monday 1 August to Friday 26 August our opening hours are 10.00 to 16.00 hrs. In September we move back to our regular schedule. Also: The coming months we cannot accept clothes donations, due to the rebuilding of the basement.

Lieve mensen van het Wereldhuis! In augustus zijn onze openingstijden beperkt. Van maandag 1 augustus tot vrijdag 26 augustus zijn we open van 10.00 tot 16.00 u. In september begint ons normale rooster. Ook kunnen we de komende maanden helaas geen kleding donaties aannemen, als gevolg van de renovatie van de kelder.

Have a real good summer!!

Clothes Donations

Dear Friends and Supporters of Wereldhuis, due to renovation work our Clothing Shop will close next week! So it’s hard for us to accept donations, even in the coming months, because we just don’t have the space for it now. The Clothing Shop project will reopen in November. For more information contact us! info@wereldhuis.org.

Do you want to join a Workshop?

If your answer is Yes! Then join the workshop by Bhawani Gopal Aryal. He is an actor, director and community forum theatre practitioner, using theatre as tool for children, youth and women empowerment and social transformation in Nepal. Theatre for Living is a worldwide leading example of theatre for social change; theatre for dialogue creation and conflict resolution; theatre for community healing and empowerment. Contact Flora or Inma!

Schermafbeelding 2016-07-04 om 21.14.04

Soul at Work 27 June

Every other Monday we kick off the week with a ‘Soul at Work’ session. This group discusses the works of great thinkers. In hard times, the focus on the works and thoughts of great thinkers – Martin Luther King and others – helps people without the right papers to start their week in a holistic – even balanced – way. These words are of one of our participants.

If you want to contribute or if you would like to join our group, send an email to info@wereldhuis.org. Coming Monday we will discuss the work of Khalil Gibran.

Schermafbeelding 2016-06-26 om 22.49.07

Brief Amsterdamse Raad van Kerken aan de Gemeenteraad Amsterdam

Van de Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken:

Ernstig verontrust over voortgang van 24-uurs opvang Daalburgh.

 

Waardering omgeslagen in ontsteltenis

Vorig jaar heeft de (Taakgroep Vluchtelingen van de) Amsterdamse Raad van Kerken ‘zijn grote waardering’ voor de nota ‘Programma Vreemdelingen” van 2 juni 2015 uitgesproken. We maakten toen weliswaar de kritische kanttekening dat die opvang voorwaardelijk was en van beperkte duur, hetgeen tegen onze christelijke moraal van menselijkheid en tegen de in verschillende Europese verdragen vastgelegde mensenrechten indruiste, maar hebben steeds de hoop en de verwachting uitgesproken, dat de schrijnende gevallen die wij heel persoonlijk tegenkwamen alsook het karakter indelebilis van de Stad Amsterdam (Barmhartigheid, het 3e Kruis in het stadswapen!), ervoor zouden zorgen dat die strikte regels van het programma, in de praktijk zouden worden opgerekt of bijgesteld. Die verwachting is niet uitgekomen. Tot onze grote ontsteltenis dreigen nu vanaf 1 juli aanstaande 10 mensen uit de 24-uurs opvang in Daalburgh op straat te worden gezet, terwijl in hun psychische of medische situatie nog vele stappen op weg naar een gezond functioneren moeten worden gezet.

ECSR-uitspraak blijft ons vertrekpunt.

Vorige jaar (brief 19 juni) hebben wij verklaard, dat de Amsterdamse Raad van Kerken de mede door de Protestantse Kerk van Nederland bevochten Uitspraak van het Europees Comité van de Sociale Rechten (ECSR) (1 juli 2014/publicatie 10 november 2014) het vertrekpunt blijft voor haar beleid en actieve(vrijwilligers-) inzet voor menswaardige opvang van de uitgeprocedeerde dakloze asielzoekers in onze Stad. Hoewel die ECSR-uitspraak door onze regering als moreel wel, maar juridisch niet verplichtend, is beoordeeld (Uitspraak RvS 27 nov 2015) is juist deze week het oordeel van de de VN-Mensenrechten-rapporteurs bekend geworden: “Het Nederlands beleid en de uitspraken vd Raad van State en de Centrale Raad van Beroep (26-11-2015) over Bed, Bad en Brood zijn strijdig met mensenrechten. (Brief is van 27 februari jl. maar werd 26 mei jl pas openbaar gemaakt).

Wij voelen ons als kerken van Amsterdam mede daarom gerechtigd om de Amsterdamse College van B&W en de leden van de Amsterdamse Raad erop te wijzen dat het sluiten van de 24-uursopvang, zonder enig menselijk alternatief, onwenselijk is en ten strengste moet worden afgeraden.

24 uurs opvang ‘unconditional’ en menselijk.

Op grond van het gebod van naastenliefde en menselijke waardigheid en op grond van de verschillende (Europese) verdragen van mensenrechten, blijft de Raad van Kerken dringend vragen om onvoorwaardelijk toegankelijke 24-uursopvang! Mensen die rechteloos op straat leven, en niet hier mogen blijven en ook niet terug kunnen, horen 24-uurs opvang te krijgen. De Raad van Kerken kan en wil geen onderscheid maken tussen kwetsbare mensen en – ja wat ? – ‘gezonde’ (?) mensen. Ook gezonde mensen die op straat moeten zien te overleven worden vanzelf kwetsbaarder! En de ervaring leert ook dat mensen die overdag aangewezen zijn op de straat, nog meer ontheemd raken dan anderen die wel een 24-7 opvang hebben. Zoals reeds vaker spreken we ook ditmaal uit, dat de leden van de Amsterdamse (Raad van) Kerken te allen tijde bereid zijn om mee te denken over de aanpak en opzet van de activiteiten voor de dagopvang en individuele begeleiding van de asielzoekers. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een de verwijzing naar de VBL in Ter Apel in veel gevallen een afwijzing betekent.

Vastberaden en heldhaftig

De Raad van Kerken heeft de begrippen Gerechtigheid en Barmhartigheid centraal staan in haar beleid.  Amsterdam en de kerken vinden elkaar dus in elk geval in het begrip Barmhartigheid. Het is niet voor niets het onderste van de drie kruisen in het stadswapen van onze stad: het sturende principe van de andere twee, Amsterdams Heldhaftig- en Vastberadenheid! We hopen dat dit Amsterdams Wapen u tot ruggesteun zal dienen, om de in gang gezette zaken rond Daalburgh ongedaan te maken, vastberaden en heldhaftig!

 

Namens de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam,

Gerhard Scholte 
voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,

Henk Meulink
voorzitter

Schermafbeelding 2016-06-09 om 17.30.14

language cafe

First Meet-up of the Dutch Language café! Tuesday 31 May – 16.00 to 17.00. Join the Worldhouse language café and improve your Dutch language skills. During our weekly language café, you can meet new people and practice your Dutch. Who speaks the language is better informed and is stronger. So: join us and have fun! Enroll for the class (at Inma or Flora) or just drop in on a Tuesday afternoon

Worldhouse Training on Return Organizations

basicrightsWednesday 1st June
17.00 training
18.30 dinner

Learn more about your rights!
A return organization can help you, if you want to go back to your country. In Amsterdam several return organizations are active. This can be confusing. Which return organizations are there? What can you expect from them? What can they mean for you? In this training by Cor Ofman, you can learn more about how they work and ask all your questions freely and safely.

For more information, mail to info@wereldhuis.org

Soul at Work

Next Monday – 9 May – will be the next meeting of the discussion group ‘Soul at Work’.
During this meeting we will discuss texts by great thinkers. Ready to start your week with an in-depth discussion? Come and join us at 11.00 a.m.!

soul at work

Vrijheidsmaaltijd groot succes

5 May was a really special day for the Worldhouse, together with friends from the neighborhood we celebrated the Liberation Day. It was a day full of joy, tasty homemade food from all over the world, music and genuine multicultural exchange.

We want to thank all the volunteers and participants that made this marvelous encounter possible, looking forward for the next event! Thank you for being there and for your support of the Wereldhuis!

___________

5 mei was een hele speciale dag voor het Wereldhuis, samen met vrienden uit de buurt vierden we Bevrijdingsdag. Het was een dag vol van vreugde, heerlijke zelfgemaakte gerechten van de hele wereld, muziek, een echte multiculturele uitwisseling.

We willen alle vrijwilligers en deelnemers die deze prachtige ontmoeting mogelijk gemaakt hebben bedanken, we kijken uit naar het volgende evenement! Dank voor uw aanwezigheid en voor uw steun voor het Wereldhuis!

Bekijk de Foto’s op Facebook

BBB brief aan Gemeenteraad

Today, at Bed Bath Bread location in Amsterdam Buitenveldert. Raining, 9.00 a.m. Read the letter to the Municipality of Amsterdam (in Dutch).

bbb

Geachte lezers,

Dankzij de inzet en investeringen van uitgeprocedeerde vluchtelingen, activisten, advocaten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties, politieke partijen, Gemeentes, het Rijk, druk vanuit Europa zijn er in Nederland Bed Bad Brood voorzieningen voor vluchtelingen zonder status. Zo ook in Amsterdam en daar zijn wij zeer dankbaar voor.

Maar de Cliëntenraden van de BBB’s – Bed Bad Brood – te Amsterdam, locaties Walborg en Schuitenhuisstraat, willen toch het volgende onder de aandacht brengen.

Iedere ochtend om 9.00 moeten wij deze Bed Bad Brood voorzieningen in Amsterdam verlaten, om vanaf 16.00 u. weer naar binnen te kunnen.

Dit doen we zeven dagen per week.

Tegen wil en dank zijn we verdachte figuranten in onze stad geworden. Gezien de huidige situatie in Europa, de angst voor aanslagen, zijn we ons daar extra van bewust. Op openbare plekken worden we verscherpt in de gaten gehouden.

Wij lopen een grotere kans om in onveilige situaties te komen.

Want wat is het geval in Amsterdam. Wij krijgen geen dagopvang, geen leefgeld. Iedere dag krijgen we GVB kaartjes om van en naar de BBB locaties te reizen. Het gevolg is dat we ergens in de stad moeten ‘hangen’ en rond 15.30 weer teruggaan naar de opvang.

Een kleine dagvergoeding, zelfs niet om naar het openbaar toilet te kunnen gaan, wil de Gemeente Amsterdam niet verstrekken. We weten dit, omdat we dit herhaaldelijk in onze cliëntenraad vergaderingen aankaarten. Na maanden hetzelfde gehoord te hebben komen we niet verder.

De plekken die er overdag voor ons zijn – o.a. Wereldhuis, Stap Verder – zijn behoorlijk druk. Dat is ook niet zo gek, daar is internet, kunnen we gratis eten, krijgen we hulp en kunnen we cursussen
volgen. De Gemeente vindt het vanzelfsprekend dat deze plekken er voor BBB’ers zijn. In het weekend moeten we andere plekken opzoeken, omdat ze dan gesloten zijn.

De ‘Wij Zijn Hier’ locaties fungeren ook als dagopvang, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Als deze ‘Wij Zijn Hier Shelters’ er ook niet meer zijn dan is deze vorm van dagopvang van de kaart geschrapt.

We kunnen in het weekend naar onze gebedshuizen, of naar de openbare bibliotheek. Maar bij de bibliotheek kost het toilet 50 cent. Internet kost daar ook geld, en dat hebben we niet.

Zo gezegd, het is ons duidelijk dat de Gemeente Amsterdam ons financieel niet tegemoet wilt komen. Maar hoe kunnen we gezamenlijk tot een constructieve oplossing komen?

In de Gemeente wordt gesproken over het toelaten van vrijwilligerswerk, voor vluchtelingen, ongeacht de juridische status. En dat de Gemeente wil helpen bij het zoeken naar werk. Wij zijn van mening dat dit ook voor ons geldt.

Wij, Amsterdammers die in een procedure zitten en hier vaak al jaren zijn, vragen de Gemeente om een bijdrage te mogen leveren aan onze stad, met vrijwilligerswerk. Wij willen van betekenis zijn voor andere Amsterdammers. We kunnen koffie schenken in bejaardentehuizen, de straat opruimen, stadsgids of sportinstructeur zijn of andere maatschappelijke taken uitvoeren.

Wat zouden we kopen van die vrijwilligersvergoeding? In ieder geval stevig maandverband en fruit, dit krijgen we niet in de BBB’s. Beltegoed om contact te houden met ons netwerk en advocaten.

In de huidige situatie riskeren organisaties, particulieren, betrokken Amsterdammers die ons willen helpen met vrijwilligerswerk, hoge boetes.

Onze situatie wordt ook onder de aandacht gebracht met het manifest ‘Iedereen aan de Slag’  iedereen-aandeslag.nl. Dit manifest is al door meer dan 1850 mensen en organisaties ondertekend, zoals Hanneke Groenteman, Herman Wijffels, de Gemeente Wageningen, HVO Querido, Wij Zijn Hier, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Protestantse Diaconie Amsterdam.

Ook artsen steunen het manifest, omdat ze weten hoe belangrijk het is voor de gezondheid om een zinvolle dagbesteding te hebben. Mensen worden letterlijk ziek van het niets-doen.

Laat ons bijdragen zolang we hier zijn. Wij kunnen vaak niet eens terug naar ons land van herkomst. Wij willen onze kennis en vaardigheden inbrengen en overdragen.

Gemeente, zie ons niet als een probleem,
maar als mensen die willen bijdragen aan
de barmhartige stad.

www.iedereen-aandeslag.nl

Ben jij de taalcafé-vrijwilliger die we zoeken?

We zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om een taalcafé op te zetten, tijdens onze open huis-middagen. Tijdens dit taalcafé kunnen mensen op een informele wijze oefenen met de Nederlandse taal – en ook elkaar leren kennen!

Taalcafé vrijwilliger
Als taalcafé vrijwilliger kom je een middag in de week langs om in onze huiskamer mensen actief te betrekken bij een tafelgesprek, tijdens het ‘taalcafé.’ Hierbij leren mensen op informele wijze de taal – en ontstaat er een ontmoeting en dialoog tussen de bezoekers.

Je ontwikkelt en begeleidt dit taalcafé tijdens de open huis middagen voor de bezoekers van het wereldhuis: een centrum voor empowerment en ondersteuning voor en door vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten. Je vindt het een uitdaging om dit taalcafé te helpen vormgeven. Ervaring met het werken met groepen is gewenst. Je werkt graag met mensen die een heel andere achtergrond hebben als jezelf. Je bent creatief en sociaal vaardig, je hebt een actieve houding. Tot slot vragen we een verbintenis van minimaal 3 maanden.

Wij bieden
Het Wereldhuis is een unieke plek, waar veel culturen en verhalen bijeen komen, waar het eigen initiatief en de ideeën van onze bezoekers en vrijwilligers leidend zijn. Wekelijks hebben we ruim 400 bezoekers over de vloer. Er zijn ruim 60 enthousiaste vrijwilligers werkzaam.

Je kan een bijdrage leveren aan de empowerment van ongedocumenteerde migranten, door jouw kennis van de Nederlandse taal op een creatieve wijze met hen te delen. Je kan bijdragen aan een bijzondere organisatie die zich inzet voor een groep mensen dat op veel fronten uitgesloten is in onze samenleving. Je kan bijdrage aan een beter zichtbaarheid van en begrip voor deze mensen en hun verhalen.

Solliciteren?
Mail dan je CV en motivatie naar info@wereldhuis.org. Voor meer informatie kan je een mail sturen, dan nemen wij snel contact met je op! Daarna volgt een gesprek. Bij positieve match start een proefperiode van 1 maand.

Het Wereldhuis
Het Wereldhuis is een community centrum voor en door migranten zonder papieren. Al onze activiteiten zijn gericht op empowerment. We hebben een open huis, cursussen, creatieve workshops, ontmoetingsactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten, diverse zelforganisaties en hulpverlening (maatschappelijk werk, advocaten, Dokters van de Wereld). Een groot deel van onze vrijwilligers is zelf zonder verblijfsvergunning, de meeste activiteiten worden door migranten zelf ontwikkeld. Zo hebben we een Worldhouse kitchen collectief, het Maison Monde mode-collectief, een Fusion Band, een discussie platform, een klus-collectief en vele andere projecten, opgezet en geleid door migranten zelf.

Bij het wereldhuis komen migranten met diverse achtergronden bij elkaar: uitgeprocedeerde vluchtelingen, arbeidsmigranten zonder papieren, mensen in een procedure, slachtoffers of van een mislukte gezinsmigratie. Ze komen uit wel 70 verschillende landen, uit West Afrika, Noord Afrika, Zuid Amerika en Azië – allen op zoek naar nieuwe perspectieven.

Theater project HOLON

Schermafbeelding 2016-04-14 om 22.38.02Wat betekent solidariteit en barmhartigheid? Wat is onbaatzuchtig klaarstaan voor een ander? Hoe heldhaftig ben je?

Vluchtelingen/migranten van het Wereldhuis en jongeren van de trainingsgroep van Theater DEGASTEN maken samen met diverse kunstenaars
een interdisciplinaire theaterroute waarin de kracht van de mens centraal staat. Ze onderzoeken zowel met elkaar als met het publiek het thema solidariteit.
Holon is een project van De Kijkdoos in samenwerking
met het Wereldhuis en Theater DEGASTEN.

Vrijdag 13 mei 19.30 & Zaterdag 14 mei 15.00
Hoftuin, Amsterdam

Kaartverkoop:
Online 7,50 EUR
Aan de deur 10,00 EUR (alleen cash)

www.holon2016.wordpress.com
Facebook: Holon2016

Credits
Spel o.a.:
Aslam, Bance, Chantal, Christian, Chi-Chi, Erdem, Fatiha, Firas, Francis, Keturah, Magdy, Mara, Nicole, Osman, Precious, Rasool, Salim, Silbe, Shehab, Teddy en Tessa

Regie: Elike Roovers, Nico Tillie en Rutger Esajas
Beeldend kunstenaar: Maarten Davidse
Productie: Wendy van Delzen en Suzan Kalle

Voor en na de theaterroute is het café van de Hoftuin
geopend.
Holon bedankt al haar donateurs die via Voordekunst hebben bijgedragen!

Beeld: Maarten Davidse

LGBT group in Wereldhuis

This coming Friday at 18.30 there will be another meeting from Open Closet LGBT group (lesbian, gay, bisexual and transgender) at the Nieuwe Herengracht 18. This time an expert in asylum seeking and housing for migrants will join and will give us really useful information. If you want to join let Wereldhuis know!

 

Soul at Work Monday 4 April

Are you looking for inspiration for your daily life? Come and join our group! Tomorrow our topic will be: ‘The greatest thing in the world’ by Henry Drummond.

‘Soul at Work’ is a group of people from different countries and with different religious backgrounds who come together to study the thoughts and visions of great spiritual leaders such as Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi etc. Mostly we read a short text and share our thoughts and ideas in order to learn from each other, support each other and get new inspiration for our lives.

We meet every other Monday in the Worldhouse. At 11.00 am we start the program with coffee, tea and bread and we end our meeting around 12.30. We hope to see you there!
soul at work

henry drummond quote

 

 

Kiezen voor Mekaar 2.0

Het overgrote deel van de mensen van het Wereldhuis bestaat uit ongedocumenteerde migranten en asielzoekers. Een aantal van hen heeft gebitsproblemen, van acute kiespijn tot langdurig achterstallig onderhoud, omdat iemand de kosten niet kan betalen.

Dankzij onze ‘buren’, Dokters van de Wereld, kunnen heel wat mensen terecht bij friendly dentists, maar meestal moet er ook een bijdrage worden betaald voor materiaalkosten. Het is zonde om een kies, die nog gevuld kan worden, meteen te trekken, omdat dit goedkoper is.

Daarom maakt het noodfonds Kiezen voor Mekaar een herstart door. Wie verrekt van de pijn laat je niet verrekken.

Bijdrage zijn welkom op het rekeningnummer van de Protestantse Diaconie Amsterdam: IBAN nummer NL49 INGB 0000 0975 93, onder vermelding van gift Wereldhuis / Kiezen voor Mekaar.

wereldhuis_people14_s

wereldhuis_people11_swereldhuis_people28_s

1018 portretten in het Wereldhuis

Voorjaar! Tijd voor een nieuwe serie fotodagen op locatie. 10 april is het bijzondere project over de mensen van postcodegebied 1018 te gast bij ons in het Wereldhuis. Ja, want wij zijn ook postcode 1018. [English summary below]

Iedereen uit postcodegebied 1018 die nog niet op de foto is geweest is welkom om zich te laten portretteren. Een per gezin, dat dan weer wel.

Mocht je het nog niet weten: Het gezicht van 1018 is een prachtig project van fotograaf Maria Heijdendael en buurtbewoners om duizend-en-achtien buurtbewoners te portretteren. We werken hard om later in het jaar alle portretten in een grote openluchttentoonstelling aan de buurt terug te geven.

Handig als je je vantevoren opgeeft via de website, dan weten we dat alvast. En ook goed: kom deze dag gewoon langs tussen twaalf en half vijf. Of check de website voor nieuwe fotodagen.

SHORT ENGLISH TEXT
In this project photographer Maria Heijdendael will be making 1018 portraits of people working and living in postal code area 1018. She cooperates closely with people from the neighborhood. Please join and add your portrait to this project.

 

5 mei – Vrijheidsmaaltijd Wereldhuis

Grenzeloos Gastvrij. Ook dit jaar, op 5 mei organiseert het Wereldhuis de Vrijheidsmaaltijd. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom voor driegangen diner. We toasten op vrijheid en praten samen met ‘nieuwe’ en ‘oude’ vluchtelingen over grenzen en gastvrijheid in Nederland.

Tegen welke grenzen lopen vluchtelingen aan in Amsterdam? Naast een debat hierover zijn er korte sketches over ontmoetingen tussen culturen en is er een optreden van de Wereldhuis Fusion band.

De entree is 10,- en voor iedere betalende gast eet een vluchteling gratis mee. U kunt reserveren via ons email adres info@wereldhuis.org of bellen met Margriet op 020 – 535 3034 (u kunt dan ook uw dieetwensen doorgeven)

Meer informatie: www.wereldhuis.org/vrijheidsmaaltijd
We kijken er naar uit om u te ontmoeten!

 

Wereldhuis_Vrijheidsmaaltijd01 tulpfestival

Lancering Pers/Vrijheid bij de Diaconie Amsterdam

Officiële lancering van sapbar Pers/Vrijheid! Tos heeft geen papieren en mag dus niet werken, maar dat belet hem niet zijn droom waar te maken: een eigen sapbar.

Op dinsdag 29 maart ontwikkelt Tos zijn nieuwe sapjes voor deze zomer. Zit hij op het goede spoor? Kom langs en vorm het proefpanel!
Official launch of the Pers/Vrijheid Juice Bar! Tos has no residence permit, so he is not allowed to work. But that doesn’t stop him from fulfilling his dream: to have his own juice bar.

Help Tos develop his new juice combinations for the summer menu. Come by on March 29, have a taste, and let him know what you think!

LGBT meetings at Wereldhuis

Wereldhuis is heeft sinds kort een LGBT groep: OPEN CLOSET. Diner, ontmoeting, discussie.De groep organiseert lezingen / informatie avonden. Als je wilt participeren, of meer wilt weten over dit initatief: laat het ons weten! Mail naar info@wereldhuis.org of sms naar 06 87 89 71 95.

 

Wereldhuis has a new LGBT group added to it’s activities: OPEN CLOSET. It is about having a meal together, meeting, discussion. The group organizes lectures and information evenings. If you want to participate, or learn more about this initiative, let us know! info@wereldhuis.org or SMS to 06 87 89 71 95.

 

 

Karaoke Night

Wondering when the next Wereldhuis Karaoke Night will take place? Saturday 2nd April we will gather again to sing together! This time with new songs and another delicious meal. We will be waiting for you at 18:00!

Worldhouse Artists and Freedom Meal 2016

Dear friends and supporters of the Wereldhuis. The coming months we have two special events. Art Square Hermitage, with art work of the artists of the Wereldhuis, 14 to 17 April. We also offer daily guided tours during the exhibition, to tell more about the history and the present days of the Protestant Parish of Amsterdam. And on 5 May 2016…. the Freedom Meal! You are cordially invited. Contact us for more information.

 

 

 

No Paper Work

Dear People of the Wereldhuis, there are still a few days to enrol to ‘No Paper work’!
If you are a migrant and you want to learn how to find a job, come to the Wereldhuis and enrol! (Ask Flora)

NO PAPER WORK PROJECT
Second edition
From the topic HOW TO PRESENT YOURSELF on 11 March to guidance in finding your strength, or how to cope in the Dutch society, you can learn it at Wereldhuis. So join us for meaningful insights by the PRO’s!

Schermafbeelding 2016-03-08 om 22.01.19

 

Soul at Work

Next Monday – 7 March – will be the next meeting of the discussion group ‘Soul at Work’.
During this meeting we will watch a part of the documentary ‘Human’ together of the director Yann Arthus-Bertrand.

HUMAN is a collection of stories about and images of our world, offering an immersion to the core of what it means to be human. Through these stories full of love and happiness, as well as hatred and violence, HUMAN brings us face to face with the Other, making us reflect on our lives. From stories of everyday experiences to accounts of the most unbelievable lives, these poignant encounters share a rare sincerity and underline who we are – our darker side, but also what is most noble in us, and what is universal. Our Earth is shown at its most sublime through never-before-seen aerial images accompanied by soaring music, resulting in an ode to the beauty of the world, providing a moment to draw breath and for introspection.

What is it that makes us human?

Everybody is welcome to join!
We hope to see you on Monday at 11.00!

Eline  & Grace

iedereen aan de slag!

Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.

Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is ziekmakend. In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder (verblijfs-) status wiens leven vast komt te zitten. Zij kunnen niet terug maar mogen ook niet deelnemen aan de samenleving waarin zij zich bevinden. Van deze vaak jonge initiatiefrijke mensen staat de ontwikkeling stil omdat het hun verboden wordt om te studeren en te werken. Zelfs vrijwilligerswerk is niet toegestaan.

Ondergetekenden bepleiten om de werk- en studiemogelijkheden voor mensen zonder (verblijfs-) status te verruimen. Dat is in lijn met universele mensenrechten, zet mensen weer in hun kracht en versterkt de samenleving.

Onderteken ook het manifest ‘Aan de Slag’! Een pleidooi tot verruiming van de mogelijkheden tot studie en (vrijwilligers)werk voor ongedocumenteerden!

Football for women

Schermafbeelding 2016-02-15 om 21.49.32Dear people of the Wereldhuis! We are supporters of Football and working towards a tournament in june. Meanwhile we would like to share this message of HVO Querido. They are organizing Football training…. Football for Women! Children are also welcome. So besides training for men, women are also invited to start to train at HVO Querido! Contact HVO if you want to join: voetbal@hvoquerido.nl  or 06 13 22 47 25

If you want to meet the trainers, come to Wereldhuis, Thursday 25 February at 4 p.m. They will tell you more.

HVO Querido Information in Dutch:

Op 2 maart hebben wij een primeur; de Kick-Off van ‘Football For Ladies’ in Amsterdam-Zuid.
Wekelijks zullen wij dames via sport- en speloefeningen een completere sporter maken. De (voetbal) training bestaat veelal uit een warming-up en het opbouwen van kracht, lenigheid en conditie. Elke training ligt logischerwijs ook de bal centraal. Dit sportieve concept zorgt ervoor dat dames wekelijks progressie zullen boeken.

Het doel van de training is dat iedere deelneemster op haar eigen niveau binnen een prettige en veilige omgeving kan sporten.
Nog nooit gevoetbald? Geen probleem!, bij ons is iedere dame welkom. Ervaren of onervaren.

Wanneer:                             Elke woensdag (vanaf 02-03-2016)
Tijd:                                       16:00 – 17:00 uur
Locatie:                                 Opblaashal; Gustav Mahlerlaan 2920
Meer info:                             voetbal@hvoquerido.nl / 06 13 22 47 25

Wij hopen veel enthousiaste vrouwen te mogen verwelkomen.

 

 

BBB support by the Ark Church

Looking for a nice place to go on Sunday 7 February? The Ark Church welcomes you! We start at ten with a Dutch celebration with singing/ sermon/prayer.

From Twelve o’clock you are welcome to chill, have lunch, play tabletennis and watch a movie. We also have socks and underwear to give away. Adress: van Ollefenstraat 9, behind Sierplein. Or come to Albert Heijn at Trainstation Lelylaan at 11.45 and Lisa will walk you to the church. Hope to meet a lot of people so we can do this more often!

For people in the Bed, Bath, Bread location, you are welcome!

Wereldhuis artists join the Art Square Exhibition

Schermafbeelding 2016-02-07 om 17.00.15Wereldhuis artists are joining the Art Square Exhibition in April.

Art Square offers exclusive art exhibitions at exclusive and surprising locations. Temporary stages for professional artists. Who proudly and passionately present their work. Between museum walls, often in especially built pavilions. Art Square combines the exclusivity of a gallery, the intrinsic quality of a museum and the personal atmosphere of a studio.

14-17 April 2016, Art Square can be found in the Amsterdam Hermitage Amsterdam. In a pavilion, together with art work of artists along the Amstel River.

During Art Square Amsterdam selected artists will present and sell their work.
Chosen with care, quality and diversity as key factors. Because of the special location of Art Square, it will attract a broad group of visitors, with very different art preferences. From private art lovers to professional collectors, from gallery to representatives of museums. It is a tribute to Contemporary Art!

We will keep you updated about this event. The artists and Wereldhuis would like to thank Peter, general Director of Art Square.

—————————

ART Square biedt exclusieve kunstexposities op al even exclusieve en verrassende locaties. Het zijn tijdelijke podia voor professionele kunstenaars. Die zelf vol trots en passie hun werk presenteren. Aan en tussen museumwanden, vaak in speciaal hiervoor gebouwde paviljoens. Art Square combineert de exclusiviteit van een galerie, de inhoudelijke kwaliteit van een museum en de persoonlijke sfeer van een atelier.

Van 14-17 april 2016 is Art Square Amsterdam te vinden in de Hermitage Amsterdam. In een paviljoen wordt een kunstexpositie vorm gegeven tezamen met de kunst en kunstenaars langs de Amstel.

Tijdens Art Square Amsterdam presenteren en verkopen speciaal geselecteerde kunstenaars hun werk zelf.

Zorgvuldig geballoteerd, met kwaliteit en diversiteit als belangrijke uitgangspunten. Juist omdat de bijzondere locaties van Art Square zo’n brede groep bezoekers trekken. Veeleisend, maar met zeer uiteenlopende kunstvoorkeuren. Van particuliere kunstliefhebbers tot professionele kunstverzamelaars, van galeriehouders tot vertegenwoordigers van musea. Een Hommage aan de Hedendaagse Kunst!

Kerk in Actie roept Tweede Kamerleden op

Kerk in Actie roept Tweede Kamerleden in een brief op geen eisen te stellen aan het bieden van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen, en te handelen in de geest van de aanbevelingen van de Raad van Europa en de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR).

Iedereen heeft recht op bed, bad en brood, schreef Secretaris Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa aan regeringsleiders, mede naar aanleiding van de klacht die de Protestantse Kerk indiende bij de ECSR. Dit omdat Nederland uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen onder voorwaarden bed, bad, en brood wil bieden. Kerk in Actie vraagt Kamerleden de uitspraak van deze zaak serieus te nemen.
Klacht Raad van Europa
Op 26 november 2015 bepaalde de Raad van State dat de staatssecretaris bij het bieden van noodhulp (‘bed, bad en brood’) in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie van een uitgeprocedeerde vreemdeling mag eisen dat deze meewerkt aan zijn of haar vertrek uit Nederland. Dit is niet volgens de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR). Hoewel het Comité erkent dat overheden zelf mogen bepalen wie tot haar grondgebied worden toegelaten, ziet het Comité niet in waarom het onthouden van noodhulp noodzakelijk is voor de uitvoering van het migratiebeleid. Ze noemt deze maatregel disproportioneel.
Zie de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, d.d. 15 januari 2016

Drawing Class by Elliott A. Kautz

Monday 4 & Tuesday 5 January from 11.00 – 13.00 hrs. and Thursday 7 January from 14.00 to 16.00 hrs. [for Women Only, discussion and drawing] the artist Elliott A. Kautz will teach us how to draw and make portraits.

We will talk about concepts in art, such as light, form, line, and space as well as techniques for drawing a three-dimensional subject with pencil on paper before beginning our own explorations. So come and join!

 

ElliotAKautz

Happy New Year!

Dear supporters, volunteers and friends of the Wereldhuis, we wish you a very happy new year. Let’s all work together to improve the life of undocumented people in Amsterdam.

Christmas Holiday open

Schermafbeelding 2015-12-21 om 14.06.42Dear people of the Wereldhuis, during the Christmas Holiday we are open. From 21 to 25 December (Monday to Friday) and from 28 December to 1 January (Monday to Friday). We have a special program on 31 December, contact John for more details!

Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam op 20 december 2015

De Pink Christmas Kerkdienst viert zijn lustrum. Voor de vijfde keer wordt het kerstfeest roze gevierd, dit maal met speciale aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support is de eregast in deze dienst.

Onder een roze hemel: LHBT-asielzoekers in het middelpunt
‘We leven in een tijd met een onnoemelijk aantal mensen op drift, weggedreven uit alles wat hen vertrouwd is. Onder hen bevinden zich ook LHBT-asielzoekers. Wij vernemen dat zij het extra moeilijk hebben. Juist daarom willen wij aandacht besteden aan deze groep,’ aldus Wielie Elhorst, coördinator van de Pink Christmas Kerkdienst. In de dienst zal voor het werk van LGBT Asylum Support worden gecollecteerd.

Interview met Sandro Kortekaas (LGBT Asylum Support)
Om het verhaal van de LHBT-asielzoekers  kracht bij te zetten is Sandro Kortekaas van de Stichting LGBT Asylum Support in het bijzonder uitgenodigd. Sandro: ‘Ik ben erg blij met deze uitnodiging. Wij maken ons sterk voor aparte opvang voor deze asielzoekers, zodat zij de rust vinden en de veiligheid die zij zo hard nodig hebben. Nog maar zeer onlangs mocht ik dit bepleiten in de Tweede Kamer.’ Sandro wordt door Wilfred Scholten (NCRV/KRO) geïnterviewd.

Delen uit Messiah door Galakoor
Het Galakoor (Gay and Lesbian klassiek koor Amsterdam) vormt de muzikale ruggengraat van de avond. Onder leiding van dirigent Yt Nicolai brengt Gala delen uit Messiah van G.F. Haendel.

Dolly Bellefleur verzorgt Kerst Sing In
Dolly Bellefleur verleende meerdere keren haar medewerking aan de Pink Christmas Kerkdienst. Dit keer verzorgt zij opnieuw een Kerst Sing In, vanaf 17.45 uur.

Tijd en plaats
Zondag 20 december 2015
Voorganger: ds. Ina Veldhuizen (Doetinchem)
Inloop vanaf 17.30 uur
Kerst Sing In: 17.45 uur
Dienst: 18.00-19.15 uur
Keizersgrachtkerk: Keizersgracht 566 in Amsterdam.
Toegankelijk voor rolstoel, ringleiding voor doven en slechthorenden, doventolk aanwezig,
Na afloop kerstbrood, glühwein en warme chocolademelk.
Live meeluisteren via: www.keizersgrachtkerk.nl -> kerkdiensten.

Meer informatie:
Facebook: PinkChristmasKerkdienst
Twitter: @gaypridekerk

Organisatie Pink Christmas Kerkdienst
De verantwoordelijkheid voor de Pink Christmas Kerkdienst wordt gezamenlijk gedragen door: Protestantse Kerk Amsterdam, LKP – Landelijke koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging, Keizersgrachtkerkgemeente Amsterdam en CHJC – Vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Worldhouse Christmas Party!

Dear friends, we would like to invite you to the Worldhouse Christmas party.
Volunteers, friends and the people of the Worldhouse will celebrate Christmas together on Friday 18th December 2015, from 17.00 to 22.00 hrs Attic of van Limmikhof
(Nieuwe Keizersgracht 1, other side of the garden) with: an international Christmas dinner,
live music, traditional dances, DJ set. Let us know if you want to come, send an email, call or tell Inma or Flora!

Invitation Christmas Party [pdf]

Soul at Work, back in the Worldhouse!

Are you looking for inspiration for your daily life? Come and join our group!

‘Soul at Work’ is a group of people from different countries and with different religious backgrounds who come together to study the thoughts and visions of great spiritual leaders such as Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi etc. Mostly we read a short text and share our thoughts and ideas in order to learn from each other, support each other and get new inspiration for our lives.

We meet every other Monday in the Worldhouse. At 11.00 am we start the program with coffee, tea and bread and we end our meeting around 12.30. We hope to see you there!
wereldhuis_people05wereldhuis_image01

 

 

 

Vrijdag 4 december, bespreking met Pim Fischer

De beslissingen van donderdag 26 november 2015 van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep zijn heel slecht. Pim Fischer wil graag met de mensen die dat willen de uitspraken bespreken. De bijeenkomst is op vrijdag 4 december 2015, van 15:00 tot 17:00 uur in het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20 in Amsterdam.
Als je wilt komen, wil je het ons dan laten weten? Mail naar info@wereldhuis.org

This week at Wereldhuis!

Besides our Dutch, Spanish, English classes and the Faces of the World discussion evening we have some special workshops this week!

Monday, Future Orientation by ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

Tuesday at 11.00 hrs, the Art class of Thomas Manneke will meet again and… from 12.00 to 13.30 Quinsy Gario is coming. To talk about poetry and on how to present yourself to the public.

Also on Tuesday at 15.00 hrs: Janneke Stegeman and Peter-Ben Smit of the Vrije Universiteit will host the discussion group ‘Vluchtelingen en Zingeving’. Every Tuesday from 15.00 to 17.00 hrs. They want to start a project with you, about meaning and signification of religion among refugees.

What role does religion play in processing of your experiences? What stories are meaningful to you? What happens between you and those stories? The plan is to read religious texts with a group of Wereldhuis people and to talk about this. Please join us in this afternoon.

Wednesday, Wereldhuis in the Classroom: 2 people of the Wereldhuis are guest teacher at the Metis College. After a successful pilot in October we will continue this format.

And Wednesday from 14.00 to 18 hrs. we have the Workshop Bow Tie making. Come and join us in making nice bow ties! Ernest is the initator of this creative workshop. Join us! Lisa Konno and Sarah Blok are so kind share their expertise. We will all look sharp for the coming Christmas party on 18 december!

Thursday, Women Discussion: very popular among the women of the Wereldhuis, join all women! And we have very special Dutch Classes at 17.00 hrs, Women Only. Don’t worry about your kids, they will have full entertainment by our Children team.

Friday
No Paper Work. Learn the tips and tricks on time management. And learn all about having a successful job interview. How do Dutch people approach you? Can I bridge cultural diffences, ant how? How is my body language going? How to get focused on getting the job… an keeping it!

So see you this week, take care…

Blog of Thomas Spijkerboer

Refugees deserve better asylum procedure and shelter.

Last week, a group of homeless refugees evacuated the fourteenth building they had squatted. They belong to We Are Here and organize against the vacuum in which Dutch asylum policy has placed them. Their organization resembles similar movements of illegalized refugees in Hamburg, Vienna, the Calais ‘jungle’, Tel Aviv and many other cities. They are unable to return to their country of origin. Consequently, the authorities of countries such as the Netherlands are unable to deport them. But on the other hand they are not granted asylum, because the Dutch asylum procedure does not offer undocumented asylum seekers a fair chance. People from a country like Somalia, which has no functioning government capable of issuing documents, do not have a reasonable prospect of being granted asylum. The same is true for people who lost their documents on the way to Europe. If evidence is submitted in a subsequent asylum procedure that does not help them, because this is considered too late.

Even if the immigration authorities do believe that people originate from unsafe countries, asylum is often not granted. The Dutch authorities apply a so-called decision moratorium to refugees from Yemen, among others. This means that a decision about the asylum application can be suspended for up to 21 months, because in Yemen or Somalia paradise might break out in the meanwhile. It is indefensible that these people are denied asylum. Improvement of the situation in the country of origin would be a valid reason for withdrawing asylum. But the mere hope of that happening cannot be a reason to leave them in a situation of insecurity.

We Are Here has been protesting against this unjust limbo for over three years. The European Committee for Social Rights partly agreed with them last year. It held that everyone – including people without a residence permit – have the right to a roof over their head, clothes on their body and food on their plate. The city of Amsterdam has complied in a very limited manner. It has created 135 night shelter places. But two problems remain. First, refugees have to roam the streets during the day, and have no guarantee that they can enter the shelter again in the evening. This makes people vulnerable and insecure. Second, 135 places are not enough. A while ago, We Are Here reported to the night shelter but the refugees were turned away because there were not nearly enough places.

Today, different leading Dutch courts issue judgements on the manner in which the Netherlands has to comply with the decision of the Committee. But it is not the courts’ job to solve the political problems between the government coalition parties VVD and PvdA. What can the national and local authorities do themselves? In light of the increased number of asylum seekers, it would make sense if the government would instruct the Immigration Service to clean its desk. The asylum cases of many refugees got stuck because the assessment of asylum application is too rigid. The Immigration Service should become more realistic in assessing evidence, and this can happen without accepting anything at face value. This would end the Kafkaesque situation in which many refugees find themselves at present.

But even when the asylum procedure becomes less suspicious, there will always be refugees who are not accepted and who cannot, or not immediately, return to their country. Local authorities will always be confronted with that, even when the national government would once again promise that they will stop putting non deportable migrants on the streets. They didn’t keep those promises before, for the simple reason that it is an unrealistic promise. Therefore, local authorities should ensure that people do not have to live on the streets and providing shelter around the clock.

One may think: right now it is impossible to give shelter to the refugees of We Are Here as well. We need all resources for dealing with the Syrians. It is true that today, there are as many refugees as in the 1990s, during the war in former Yugoslavia. But that cannot be a reason to play refugees off against one another. Refugees and Dutch citizens will easily agree on one thing: it would have been much nicer if these people didn’t have to flee. But they had to. They are here now. And they will remain, because they cannot go back. We will simply have to face that.

Dutch version published in Trouw, 26 November 2015

read more on his blog

Women of the World

The first session of “Women of the World” was an absolute success!! This Women Only meeting is organized by Sandra, one of our powerful Worldhouse Ladies.

Women of more than 10 different cultures gather together, to share life experience, learn about each other and show how powerful we women are.

Don’t forget to join the next session next Thursday 26th November at 14.00, all of you beautiful women of the world… you are welcome!

Spoken Word workshops by Nafiss Nia, Quinsy Gario and more!

Next week a series of workshops will start. We start on Wednesday 18 November with a workshop by Nafiss Nia, from 12.00 to 13.30 she will inform you about poetry, the history and the techniques. You will uncover your hidden talents! Then, Tuesday 24 November Quinsy Gario will review the work together, tell more about what he is doing and will focus on your public performance, with tips and tricks. In the afternoons you can have a meal and practice the skills you learned in the morning. So be at the Wereldhuis the coming weeks, we have quite some day activities for you!

 

Art Class by Thomas Manneke

drawing11print copyPhotographer Thomas Manneke is the organisor of the Art Class, every Tuesday. Yesterday they went to the Tropenmuseum together. If you want to join the activities on Tuesday, please contact Flora, Inma or Annette

[photo by Thomas!]

Symposium Mensenrechten op Straat

Eén jaar na de uitspraak van het Europese Comité Sociale Rechten. Georganiseerd door Amnesty International in samenwerking met Kerk in Actie en de Stichting LOS.
16 november 2015: aanvang 14.30 uur. Amnesty International, Keizersgracht 177, Amsterdam.

Dagvoorzitter: Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie Radboud Universiteit Nijmegen

14.00 – 14.30 Inloop, koffie en registratie

14:30 – 14.35 Opening door Ashley Terlouw

14.35 – 14.50 Welkomstwoord en presentatie van de Amnesty publicatie: Mensenrechten op straat, Bed, Bad en Brood en de menselijke waardigheid van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland. Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

14.50 – 15.10 Visie van Burgemeester op Bed Bad Broodakkoord

15.10 – 15.25 De juridische stand van zaken, Jelle Klaas, advocaat sociaaleconomische mensenrechten. Projectcoördinator PILP bij NJCM.

15.25- 16.40 De stand van zaken in de steden: John van Tilborg, directeur INLIA en voorzitter van de LOGO gemeenten.

16.40 – 17.25 Discussie en vragen

17.25 Slotwoord: Ashley Terlouw

17.30– 18.30 Napraten bij een drankje

Aanmelden via: a.busser@amnesty.nl

Herdenking Overledenen aan de Europese Buitengrenzen – 1 November

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

Voorprogramma met Tineke Strik
Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie in de Van Limmikhof (enkele minuten lopen van de Hermitage) een korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Zij is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer en bestuurslid van Defence for Children. Ze is ook lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensenrechten te handhaven en de democratie en rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.

Programma
15.15 uur:     inloop, zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A
15.30 uur:     vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik
16.00 uur:     nagesprek
17.00 uur:     start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba Protestantse Kerk Nederland), pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam: Matthias de Vries, (020) 535 30 34 / 06 13 58 38 23, of met Catholic Worker Amsterdam: Gerard Moorman, 06 81 6 732 63
De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.

Zaterdag 31 oktober 2015

Hervormingsdag!
Luther spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg. Wat zijn anno 2015 de stellingen die Amsterdam op onze kerkdeuren wil spijkeren?

Programma
14.00 uur – Inloop

14.30 uur – ‘Luister naar de stad’, stadsdominee Rob Visser over kerk en stad met een
gefilmd verslag van zijn tocht

15.00 uur – Lukt het om 95 stellingen voor een rechtvaardige samenleving op de kerkdeur
te spijkeren? Vier themagroepen gaan hierover met elkaar in gesprek:
1. Vluchtelingen/ongedocumenteerden. Ga in gesprek met vluchtelingen, mensen van het Wereldhuis. Voertaal: Engels
2. Armoede
3. Dak- en thuislozen
4. Wat zegt Amsterdam over de kerk?

16.00 uur – ‘Kerk in Amsterdam’, reflectie door wethouder voor werk, inkomen en
participatie Arjan Vliegenthart

16.20 uur – Samenvatting door acteur Peter Faber

16.45 uur – Afsluiting door scriba Julia van Rijn

17.00 uur – Borrel
Na afloop van Hervormingsdag toert de deur langs de kerken van de Protestantse Kerk
Amsterdam en kan iedere kerk er zijn eigen stellingen op spijkeren.

Kerk in Mokum houdt de stand van zaken bij.
Wanneer: zaterdag 31 oktober, 14.00-18.00 uur
Waar: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 44
www.willemdezwijgerkerk.nl

PERSBERICHT van Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken

Wittenberg, opvangplek voor deel van Vluchtkerkgroep vandaag ontruimd.
Kerken  teleurgesteld over weigering van BBB voor Smaragdgroep.

Sinds vorig jaar september heeft een deel van de Vluchtkerkgroep “Wij Zijn Hier” steun gezocht bij de Kerken van Amsterdam.  Het betreft de zogenaamde Smaragdgroep.  Gedurende enkele maanden zijn zij van kerk naar kerk ( protestants en katholiek) getrokken om telkens een week een onderdak te vinden in een van de Amsterdamse stadswijken. In november kwam het genereuze aanbod van de Evangelisch-Lutherse Diaconie dat de Smaragdgroep voor drie maanden in voormalig verpleeghuis de Wittenberg kon verblijven. Dat verblijf is vervolgens verlengd tot aan vandaag, dus bijna aan jaar lang.
De taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Amsterdamse Kerken heeft steeds bij de Gemeente ervoor gepleit om deze groep uitgeprocedeerden conform de mensenrechten ( ECSR)  onderdak te verlenen.
Toen een maand geleden bekend werd dat het verblijf in de Wittenberg per 17 oktober zou eindigen heeft de Smaragdgroep zich, op aanraden van de Taakgroep, aangemeld bij het Loket Vreemdelingen voor de BBB-regeling. Zij kregen daar echter te horen dat er voor hen geen plek meer was.
Dit stelt ons hevig teleur.
Hoewel er steeds samenwerking is gezocht en de Gemeente en de Raad en de Burgemeester op de hoogte waren van onze breed-kerkelijke inzet, hoewel er vaak is doorgeseind hoe en wat de kerken en de diaconieën concreet deden en van plan waren,  ervaren wij de houding van de Gemeente/Burgemeester van deze week ( “Geen plek in de BBB”) als een klap in ons gezicht. We doen alsnog een klemmend beroep op Burgemeester en Gemeente om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink,​ voorzitter

Namens de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam,
Gerhard Scholte,​ voorzitter

Namens de Protestantse diaconie,
Paul van Oosten

Namens de Lutherse diaconie,
Hanne Wilzing

​Contactgegevens
Secretariaat RvKA
Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam.
tel. 020 5353700
email: secretariaat@rvkamsterdam.nl

Movienight

31 October it is Movie Night! Join us for a dinner, movie and a discussion. The democratic choice of this month: SKIN. This is one of the most moving stories to emerge from apartheid South Africa: Sandra Laing is a black child born in the 1950s to white Afrikaners, unaware of their black ancestry. The film follows Sandra’s thirty-year journey from rejection to acceptance, betrayal to reconciliation.

link to the website of the movie

If you want to join the Facebook group and have your vote in the movie, contact us!

Art Group

Thomas Manneke en Praneep Soi will be part of – and host – a cooperative art project. Start: 20 October 2015 at 11.00. Working together and exchanging knowledge with perfomative and visual artists of the Wereldhuis. If you want more inquiries, please contact Inma, Flora or Annette.

Yes We Are Open!

Dear People of the Wereldhuis, we are open 5 days a week! But please note: Thursday it is Women’s Day, from 14.00 to 18.30. On Monday, Tuesday, Wednesday and Friday we are here for you all, with healthy meals, counseling and various activities. So join us and see you soon.

Enrol Now

wereldhuis_people286 and 7 October: Enrolment for all classes at Wereldhuis this month.

Do you want to learn Dutch? Do you want to practice your English? Or improve your computer skills?
Who speaks the language is stronger! Who has good computer knowledge is better informed and more connected!

Come by at the Wereldhuis to enrol for one of the classes! During our Open House hours, on Tuesday and Wednesday from 10:00 to 18:00 hrs at Nieuwe Herengracht 20 we are here for you. Thursday it is Women’s Day, we open at 14:00 to 18:00 hrs.

Tot ziens in het wereldhuis!

How to become a good public speaker! Masterclass by Geeske Hovingh

Dear people of the Wereldhuis, Geeske Hovingh will give the following classes on Wednesday 21, 28 October and 4 November. From 11.00 to 12.30.
21 October / public speaking
28 October / public interviewing
4 November / moderating

Language: English
Please let Inma, Flora or the house masters know if you want to join. The classes are during our ‘Open House’ hours.

Learning how to express yourself the right way makes you stronger! Learn the tips and tricks!

Geeske Hovingh (1979) studied Cultural Anthropology at the University of Amsterdam and did quite some research in Ghana.
After that she got a certificate to become a Social Science teacher and she taught that subject for a few years.
Somewhere along the line she ended up in ‘De Nieuwe Liefde’ a debate center in Amsterdam where she moderates
programmes, interviews people and gives lectures. Next to this she works as a volunteer in the Jeannette Noëlhuis and is therefore much
involved with migrant issues. But most of all she is the mother of an adorable two-year-old son called Otis.

Zet je in voor een vluchteling

Dear people of the Wereldhuis we are present at the event ‘Zet je in voor een vluchteling’ on 28 September in Pakhuis de Zwijger.

Information in Dutch:

Op 28 september vindt in Pakhuis de Zwijger de avond ‘Zet je in voor een vluchteling’ plaats. Het doel is om vrijwilligers te koppelen aan de verschillende initiatieven die er inmiddels zijn om vluchtelingen te helpen. 

‘Zet je in voor een vluchteling’ wordt georganiseerd door een aantal Amsterdamse PvdA-leden en Pakhuis de Zwijger maakt deze avond mede mogelijk.

Titel: Zet je in voor een vluchteling!
Datum & tijd: maandag 28 september 19:00 – 21.30u
Plaats: Pakhuis de Zwijger, Piet Hein Kade 179 Amsterdam

De beelden van gezinnen die hun leven wagen op zoek naar een veilige plek zijn confronterend en staan velen van ons op het netvlies gebrand. Veel leden van de Amsterdamse PvdA willen iets doen, iets concreets bijdragen. Wil jij ook iets doen, maar weet je niet wat? Op maandag 28 september ontmoet je organisaties en initiatieven die hard op zoek zijn naar vrijwilligers. Je hoort concreet wat jij kunt doen en je kunt meteen in gesprek met organisaties en initiatieven waar je je voor kunt inzetten. De avond staat open voor iedereen, dus neem vooral ook familie of vrienden mee die ook iets willen doen. Alle hulp is welkom!

Tot nu toe weten we al zeker dat de Hulpkaravaan, Moving people, Wereldhuis, Harriet Tubmanhuis, Amsterdam verwelkomt vluchtelingen en We lighten our life er zijn. En bijna iedere dag melden meer organisaties zich aan.

Via deze link kan jij je alvast aanmelden: http://goo.gl/forms/JzgXWoxjPU

Meer informatie: https://www.facebook.com/events/1490114471312364/1497371357253342/

Monday 21 September

Dear people of the Wereldhuis. This coming Monday we will start to move back to Nieuwe Herengracht 20. We will keep you updated about our activities.

Beste mensen van het Wereldhuis. Aanstaande maandag beginnen we met het (terug)verhuizen naar Nieuwe Herengracht 20. We houden je op de hoogte van onze activiteiten.

New courses starting September/October at the Wereldhuis

wereldhuis_people28Enrolment for all classes at Wereldhuis this month.

Do you want to learn Dutch? Do you want to practice your English? Or improve your computer skills?
Who speaks the language is stronger! Who has good computer knowledge is better informed and more connected!

Come by this month to enrol for one of the classes!
We are open on Tuesday and Wednesday from 11:00 to 17:00 in the basement of the Diaconie, Nieuwe Herengracht 18

Tot ziens in het wereldhuis!

Amsterdammers massaal in actie voor vluchtelingen

We zien dagelijks de hartverscheurende beelden van vluchtelingen binnen en buiten Europa, op zoek naar veiligheid en rust voor hun familie en zichzelf. Veel mensen vragen zich dan ook af: “Hoe kan ik helpen?” Hartverwarmend zijn de verschillende acties voor vluchtelingen die deze week op gang komen. We noemen hier een paar landelijke en Amsterdamse initiatieven, zonder volledig te willen zijn. Via deze links kun je kijken wat jij nu concreet kan doen!


Word buddy voor migranten zonder papieren in het Wereldhuis

Naast deze noodhulp acties voor de korte termijn, wil de Diaconie ook mensen ondersteunen die hier al langer verblijven. Het Wereldhuis is al jaren een veilige plek voor vluchtelingen in de stad. Het Wereldhuis helpt mensen zonder verblijfsvergunning. We bieden advies, scholing en organiseren verschillende activiteiten, zoals filmavonden, debatten en maaltijden. De protestantse Diaconie mengt zich met het Wereldhuis al jaren in het debat over gastvrijheid voor mensen in nood. Het Wereldhuis is dringend op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen en migranten zonder papieren willen ondersteunen.
Mensen zonder verblijfsvergunning zitten in een stressvolle en onzekere situatie. Met een buddy hebben ze een luisterend oor en iemand die met ze mee kan gaan naar instanties of ze kan helpen met het vertalen van brieven.

Heb je interesse? Kom een keer langs of neem contact op met:
Het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20
Hanneke van Bezooijen
06-10988523/
Of doneer aan het Wereldhuis en geef bij de specificatie ‘Wereldhuis’ aan, alvast dank!
www.wereldhuis.org

Kerk in Actie & het Wereldhuis

Meeting people of Kerk in Actie, Monday morning!
KerkinActieWelcoming our friends of Kerk in Actie, listening to the poem in Swahili by Alee. Discussing the difficulties that people without papers are confronted with every day. The life of migrants without papers, working in households, stateless people, refugees out of procedure. Strong people, fighting for their position and their rights. Meeting at the Wereldhuis, for advice, food, courses and discussion.
Fondra, – member of IMWU, the Indonesian Migrant Worker Union – telling about how important it is to learn Dutch, this gives better work opportunities. Yusuf – rejected asylum seeker and captain of We Are Here FC – telling about the empowering role of sports, how it makes you feel better, mentally and physically. Cor Ofman, counselor, telling about his work and the fact that the Wereldhuis mediated for 30 people a residence permit, this year. Another fact of the Wereldhuis: About 300 per week visit the Wereldhuis for courses and counseling.

By dialogue we can create more understanding. Kerk in Actie, thank you for supporting the undocumented and the refugees out of procedure, here in the Wereldhuis, Amsterdam.

 

Protestantse Kerk Amsterdam viert 10-jarig jubileum

“Vroom en vrolijk aanwezig in de stad”
Met een mini-festival en een kerkdienst in de Nieuwe Kerk op de Dam viert de Protestantse Kerk Amsterdam komende zondag, 6 september, haar 10-jarig bestaan. Op deze middag zal de vluchtelingenproblematiek een van de centrale thema’s zijn. Een andere jubileumactiviteit is een publiek debat met stadsdominee Rob Visser en predikant van de Noorderkerk Paul Visser o.l.v. Wilfred Scholten (KRO-NCRV), op donderdagavond 1 oktober in de Noorderkerk.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerken in Amsterdam zijn gefuseerd tot Protestantse Kerk Amsterdam. Sindsdien vormen de ruim twintig kerken en pioniersplekken, verspreid over de stad, een veelkleurig netwerk. Samen geven zij vorm aan hun missie: Gods liefde gestalte geven in de stad. “10 jaar proberen en leren we vroom en vrolijk kerk in Mokum te zijn”, kenschets scriba Julia van Rijn het eerste decennium. De kerken bezinnen zich momenteel op hun koers, nu de secularisatie toeneemt en de kerk steeds minder zichtbaar wordt in de stad. Zij willen dit tij keren door op meer plekken en met een gevarieerder aanbod voor uiteenlopende doelgroepen zichtbaar en present te zijn.

De kerken en pioniersplekken zijn ook via de Protestantse Diaconie Amsterdam actief in de stad onder het motto ‘Je staat er niet alleen voor’. Een van de speerpunten daarbij is de opvang van vluchtelingen en andere niet-gedocumenteerden. Dit gebeurt onder andere via het Wereldhuis.

Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 6 september in de Nieuwe Kerk om te vieren dat de Protestantse Kerk Amsterdam tien jaar bestaat. Het programma start om 14.30 uur. Om 15.20 uur begint de viering waaraan ds. Julia van Rijn, ds. Bas van der Graaf en kerkmusicus Christiaan Winter hun medewerking verlenen. Er is een overweging, er wordt gebeden en veel gezongen.  Afsluitend, vanaf 16.00 uur, een drankje.

10jaarV

voordewindAO

New courses starting end of September at the Wereldhuis

wereldhuis_people28Enrolment for all classes at Wereldhuis this month.

Do you want to learn Dutch? Do you want to practice your English? Or improve your computer skills?
Who speaks the language is stronger! Who has good computer knowledge is better informed and more connected!

Come by this month to enrol for one of the classes!
We are open on Tuesday and Wednesday from 11:00 to 17:00 in the basement of the Diaconie, Nieuwe Herengracht 18

Tot ziens in het wereldhuis!

We are open at our temporary location!

On Tuesday and Wednesday we have Open House in the basement of Nieuwe Herengracht 18! You can also fill out enrolment forms for our Dutch and English Classes, which will start in September.

Counseling : Tuesday 28 July 11.00 – 18.00, Wednesday 29 July 10.00 – 18.00. Dokters van de Wereld: Wednesday 29 July 10.00 – 13.00. Lawyer- advice: Wednesday 5 August 10.00 – 17.00.

In August we are only open on Tuesdays and Wednesdays.

 

Wereldhuis in Kerk in Mokum

Wereldhuis is featured in the magazine Kerk in Mokum‘ [pdf] . Sahr John and Annette have been interviewed by Tirza van der Graaf. The article reveals what a special place the Wereldhuis is, so thank you Tirza for the interview! The article is in Dutch.

‘Iedereen heeft een verhaal dat het verdient om gehoord te worden’

door Tirza van der Graaf

Het Wereldhuis is een plek waar mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Annette Kouwenhoven werkt hier als coördinator. Sahr John bezocht het Wereldhuis regelmatig nadat hij was gevlucht uit Sierra Leone. Hij is inmiddels vrijwilliger. Aan de hand van vijf vragen leren we hen beter kennen.

Wie ben je? Sahr John: Ik ben nu vijfenhalf jaar in Nederland. Ik ben uit Sierra Leone gevlucht vanwege politieke en sociale problemen. In Amsterdam kwam ik terecht bij het Wereldhuis. Daar werd ik geholpen met het vinden van slaapplekken en leerde ik mensen kennen. Inmiddels heb ik papieren en werk ik als vrijwilliger in het Wereldhuis. Daar organiseer ik nu activiteiten.’ Annette Kouwenhoven: ‘Ik ben vormgever, student aan het Sandberg Instituut en sinds een paar maanden een van de coördinatoren in het Wereldhuis.’

Wat doe je voor werk? John: ‘Ik leid Faces of the World. Dat zijn discussieavonden waarop we interesses delen en praten over onze culturele verschillen. Denk aan discussies over wat onze principes zijn en waar we in geloven en over de essentie van echte hulp. Verder organiseer ik de Movie Night op de laatste zaterdag van de maand en nog veel meer.’ Kouwenhoven: ‘Mijn doel is het netwerk van het Wereldhuis te versterken, zodat we bekender worden in de stad. Zo hebben we met Bevrijdingsdag een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd, waarbij we buurtbewoners uitnodigden om te laten zien wat we doen. Ook help ik mensen die hier komen met brieven schrijven, bellen naar hulpinstanties en advocaten. Die kunnen hen helpen een verblijfsvergunning te krijgen.’

Wat is je favoriete plek in de stad? John: ‘Ik hou van Amsterdam-Noord vanwege de rust. Ik ga dan eerst met de pont en daarna fietsen. Ik zie wel waar ik uitkom.’ Kouwenhoven: ‘Mijn favoriete plek is ook Amsterdam-Noord. Het is er heerlijk rustig, nog niet zo hip en opgewaardeerd als de rest van Amsterdam.’

Wat was het mooiste moment op je werk? John: ‘Toen ik mijn papieren had gekregen, ben ik mijn beste vriendin in Duitsland gaan opzoeken. Ze dacht altijd dat het mij nooit zou lukken om in Nederland papieren te krijgen, maar dat lukte wel. Toen ze mij op het station zag, omhelsde ze me en begon te huilen.’ Kouwenhoven: ‘Op een maandag kwam hier een meisje aan de deur. Ze was afgezet door een vrouw bij wie ze anderhalf jaar had gewoond. Het mooie was dat we haar onmiddellijk konden helpen. Een van de andere medewerkers van het Wereldhuis is zelfs met haar naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel meegereisd. Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning, we hebben nog steeds contact met haar.’

Wat is je missie? John: ‘Toen ik in het Wereldhuis kwam, was ik – zoals de meeste mensen hier – ongedocumenteerd. Ik wil de mensen die hier komen, helpen anderen te leren kennen. Mijn missie is dat zij voor zichzelf kunnen opkomen, ook al hebben ze geen papieren. Dat ze laten zien: ik kan wat, ik heb een stem. Toen we hier een gesprek hadden met de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.), politie, advocaten en dokters, was dat goed zichtbaar. Verschillende mannen en vrouwen hebben de IND toen vragen gesteld over hun situatie.’ Kouwenhoven: ‘Ik wil de mensen in Amsterdam laten weten dat ongedocumenteerden en vluchtelingen speciaal zijn. Dat ieder van hen een eigen verhaal heeft dat het verdient om gehoord te worden.’

kerk in mokum

www.wereldhuis.org

Wereldhuis in July and August

Dear people of the Wereldhuis! We are closed from Monday 29 June until Monday 27 July. If you need to see a doctor, social worker or lawyer we advice you to visit:

Kruispost
Oudezijds Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
020 624 9031
Monday – Friday
10.00 – 12.30
19.00 – 21.30

Stap Verder
Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
020 – 8457566
(GT) 06 – 86388077 / (Lyca) 06 – 85769966
Monday – Friday
9.00 – 17.00

Dokters van de Wereld
Every Monday at Stap Verder 10.00 – 13.00
‪‬Helpdesk: 020 – 4083424‬, Monday, Wednesday and Thursday 10.00 – 13.00‬‬
‪Helpdesk email: medoc@doktersvandewereld.org‬‬‬

Counseling at the Worldhouse will re-open
in the basement @Nieuwe Herengracht 18:

Counseling
Tuesday 28 July 11.00 – 18.00
Wednesday 29 July 10.00 – 18.00
Dokters van de Wereld
Wednesday 29 July 10.00 – 13.00
Lawyer – advice
Wednesday 5 August 10.00 – 17.00

Check our Facebook Page and website calendar or news for the latest update.
Full program will start mid-September

Wereldhuis by Matty

Matty was a volunteer at the Wereldhuis, during a student exchange program of one month he helped with a lot of activities! Writing news items for the website and Facebook, helping out in the kitchen, Faces of the World, the Freedom Meal, organising a discussion about Love and the ongoing poetry workshops, just too much to mention all in this post… We hope to see you soon Matty and you can take a look at this movie, made by Matty!

Wereldhuis by Matty from wereldhuis on Vimeo.

Women’s Day training: Nutrition and Healthy food

On Thursday 18th June at 17:00, Dokters Van de Wereld will present a training about Nutrition and Healthy food.

There are a lot of people that have a different opinion about what healthy food means and tomorrow at the Worldhouse volunteers of Dokters Van de Wereld will explain in detail the real meaning of Nutrition and Healthy Food.foto 1

Explanations as different kinds of food groups, discussions about dishes concentrated on nutrients and most beneficial ways to build a diet will be exposed at 17:30 at the Worldhouse Women’s Day.

Join the training, take a positive approach to food and learn new things for your daily life.

Get new inputs about food flexibility and balance and we will make sure you will get health benefits from the foods in the future! foto 2

We look forward to see you!

Het Wereldhuis.

Food Safety ‘No Paper Work training’

Dear members of the Worldhouse, we would like to inform you that coming Friday 19th June at 16:00 there will continue the second training about Food Safety.

Come to the Worldhouse on Friday at 16:00 and get new inputs about food preparation and cooking, how to prevent any kind of contamination and poisoning with food.

‘We might not have control over Food and Moisture, but we can control the time and temperature, if we do it, we could break the food poisoning chain’

no paper work

Join the training and learn new things, get new skills and share your knowledge with us!

 

Het Wereldhuis.

Humanity in Action Summer Students visit the Wereldhuis

Coming Wednesday, 17 june, 17.30 – 19.00, Humanity in Action will participate in our Faces of the World discussion program.

hia

During their summer program in Amsterdam, these students will learn more about ‘’minority issues’’ in the Netherlands: exploring the social and political roots of discrimination in the Netherlands, providing a forum for a discussion on potential solutions, discuss contemporary themes such as immigration and integration in the Netherlands, institutional racism, xenophobia, LGBTQ rights, diversity, women’s rights.

What is a better place then the Wereldhuis, to discuss immigration and integration issues?
We welcome the Summer School students to meet and exchange with us!

Humanity in Action is an international educational organization. They educate, inspire and connect a global network of students, young professionals and established leaders, committed to promoting human rights, diversity and active citizenship—in their own communities and around the world.

More info on: www.humanityinaction.org

Faces of the World: Altaf Husain

faces_website

Wednesday 10 June at Faces of the World:  Guest Discussion Leader Altaf Husain.
Topic: Emerging Identities – Navigating the Complex Process of Uprooting & Resettlement.

Start 18.00 hrs, Dinner at 19.45.

Altaf Husain is Assistant Professor at Howard University in Washington, we are honoured that he is part of the program!

24-uursopvang uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam

Article in NRC (in Dutch) by Bas Blokker:

Amsterdam gaat uitgeprocedeerde vreemdelingen, onder voorwaarden, 24-uurs opvang bieden. Hiermee gaat de gemeente een stap verder dan de huidige, sobere bed, bad en brood regeling waarmee sinds december ongedocumenteerden alleen ‘s avonds en ‘s nachts onderdak krijgen. En een stap verder dan het moeizame akkoord dat kabinetspartijen VVD en PvdA ruim een maand geleden sloten.

Over de reden is burgemeester Van der Laan duidelijk: “De dagelijkse praktijk op de straten van Amsterdam toont aan dat het asiel- en vreemdelingenbeleid van de rijksoverheid niet sluitend is.” Het aantal ongedocumenteerde vreemdelingen dat beroep doet op opvang neemt “fors” toe.

Voorwaarden voor opname in het ‘programma vreemdelingen’ zijn dat het gaat om “kwetsbare” asielzoekers, met ernstige psychische of lichamelijke klachten – te bepalen door GGD-artsen. Of om ongedocumenteerden die actief meewerken aan hun terugkeer. De duur van de opvang is daarom beperkt tot een half jaar à een jaar voor de kwetsbare groep, en drie tot zes maanden voor degenen die werken aan terugkeer. En een asielzoeker komt slechts eenmaal in aanmerking voor deelname.

Programma structureel vervolg van experiment

Met dit programma geeft Amsterdam in feite een structureel vervolg aan het tijdelijk experiment dat de gemeente anderhalf jaar geleden met staatssecretaris Teeven inzette. Daarbij kreeg de groep die sinds 2012 onder de naam We Are Here demonstreert tegen het asielbeleid, zes maanden onderdak in een voormalige gevangenis, omgedoopt in de Vluchthaven. In die tijd zouden zij werken aan hun toekomst – ook als dat terugkeer betekende. Teeven concludeerde dat het Vluchthaven-experiment was mislukt aangezien maar een handvol bewoners terugkeerde naar het land van herkomst. Hulpverleners die het experiment hadden begeleid, schreven dat het gedoemd was te mislukken omdat zes maanden te kort was voor vaak getraumatiseerde mensen om in alle rust besluiten te nemen over hun toekomst.

Vrijwilligers van de Diaconie van de Protestantse Kerk in Amsterdam, die vanaf 2012 met deze demonstratieve vluchtelingen optrekken, zeggen dat van de Vluchthavengroep, 127 mensen groot, zo´n 25 alsnog een verblijfsvergunning hebben gekregen. In hun ogen ook een bewijs dat de asielprocedure niet sluitend is.

Important Notice

July Summer closure at the Wereldhuis

Due to reconstruction work the Wereldhuis is closed from 29 June 2015, for 4 weeks. Tuesday 28 July we are open: temporary location Nieuwe Herengracht 18.
From Tuesday, 28 July, the Wereldhuis will temporarily open its doors in the basement of the Diaconie, Nieuwe Herengracht 18.

The opening times for ‘Open House’ are:
Tuesday from 11.00 to 18.00
Wednesday from 10.00 to 18.00
Counseling will start as well

Around the end of September we are back on the Nieuwe Herengracht 20. With a new and fresh start!

Wereldhuis is vanaf 29 juni 2015 wegens verbouwing 4 weken gesloten. Vanaf dinsdag 28 juli zijn we open: onze tijdelijke
locatie Nieuwe Herengracht 18.
Vanaf dinsdag 28 juli zal het Wereldhuis tijdelijk haar deuren openen in de kelder van de Diaconie, Nieuwe Herengracht 18.

De openingstijden voor ‘Open House’ zijn:
Dinsdag van 11.00 tot 18.00
Woensdag van 10.00 tot 18.00
Counseling begint ook weer

Omstreeks eind September zijn we weer op de Nieuwe Herengracht 20. Met een nieuwe en frisse start!

Check our facebook and website for the new opening date and the activity schedule during August.

Faces of the World: Habits and Customs

habit FWToday at 18:00 the discussion group Faces of the World will present a topic that involves culture, routine and much more things.

A habit, from the standpoint of psychology, is a more or less fixed way of thinking, willing, or feeling acquired through previous repetition of a mental experience.

Did the fact to being abroad change your habits? How can you get new habits? 
Are habits or customs the same than routine?

Do you think your roots can change if your habits are different than before?

Come to the Worldhouse, share your opinion and make it an habit!

Afterwards, there will be a dinner for all together. See the flyer for our discussion group at the next link: Flyer Faces of the World

We look forward to see you there,

Het Wereldhuis.

We Are Here FC in Almere

Wereldhuis is a supporter of We Are Here FC, two of our own volunteers are members of the team and the people of We Are Here know that the Wereldhuis is a welcoming place for them. Sports can help to relax, create a positive focus, especially in these stressful times. A day before the tournament 6 of the team members were evicted from the Vluchtgebouw, so they could not join the tournament in Almere. But the other team members were present to show their resilience and to talk about their situation.

Sadly, one of the (guest) players got injured during the tournament. Iwan Leeuwin, ‘motor’ behind the participation of WAHFC in this tournament brought the player back to the AZC in Almere.

WAHFC did not reach the quarter finals, but they definitely made an impression. We would like to thank Accent Sports and Iwan and Glen Leeuwin, for their support. Thank you very much for all the donations, made by concerned people of Almere, the organisation and the referees!

We Are Here FC and Bryan Roy

WeAreHereFC_Bryan_Roy

Wednesday 20 May Bryan Roy trained We Are Here FC, on the fields of VV Spartaan. The team had a real good training with effective practices in tactical playing. Also the positions of the players were analysed, that is really helpful for the upcoming event of 30 and 31 May. Then the team will play a tournament in Almere. So thank you Ajax and Bryan Roy for helping the team!

GEZOCHT: DOCENTE NEDERLANDS VOOR MOEDER-KIND PROJECT

HET WERELDHUIS IS OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE DOCENTE NEDERLANDS!

FUNCTIEOMSCHRIJVING… Je geeft lessen Nederlands aan de bezoekers van het wereldhuis: een community centrum voor ontmoeting, cultuur en informatie voor ongedocumenteerde migranten. Als docent ‘Nederlands als tweede taal’ geef je één keer per week les aan een klein groepje van 4 tot 6 vrouwen. Deze les is op de wekelijkse vrouwendag, op donderdag, van 17:00 tot 18:30 uur. De vrouwendag wordt bezocht door een kleurrijk groep vrouwen met en zonder papieren, uit landen zoals Ghana, Togo en Nigeria maar ook door Amsterdammers. Tijdens de vrouwendag vinden verschillen de activiteiten plaats voor een door vrouwen, zoals yoga, creatieve workshops en trainingen gericht op informatie rond de rechten van ongedocumenteerden.

Deze Nederlandse les is onderdeel van een moeder-kind project, voor de ondersteuning van alleenstaande Afrikaanse moeders zonder papieren. Deze vrouwen hebben een achtergrond als vluchteling of als slachtoffer menshandel.

We zoeken enthousiaste mensen die het een uitdaging vinden om zelfstandig de lessen voor te bereiden voor deze groep vrouwen!

WAT VRAGEN WIJ? Ten eerste: Volop motivatie en enthousiasme om in een multiculturele en informele vrijwilligersorganisatie zelfstandig les te geven aan een heel levendig en diverse groep vrouwen. Een achtergrond in het werken met vrouwen in een multiculturele en informele setting is dan ook gewenst. Ervaring met het werken als docent of met het geven van voorlichtingen is een pre, maar niet noodzakelijk. Je werkt graag met mensen die een heel andere achtergrond hebben dan jezelf. Je kunt zelfstandig inhoud geven aan het leertraject van de cursisten en je staat stevig in je schoenen. Tot slot vragen we vragen we een verbintenis voor minimaal een half jaar.

INTERESSE? Stuur een mail naar Federica via info@wereldhuis.org, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek!

Groene Boulevard 24 May

Dear people of the Wereldhuis, join us at the Groene Boulevard! We are here with drinks, food, music, discussion and information!
Program (in Dutch)

Festival De Groene Boulevard
Straatfeest voor een fijne leefomgeving met gezonde lucht!

Zet je bankstel op de stoep en doe mee aan de leukste huiskamer van Amsterdam! Probeer de nieuwste elektrische gadgets, laat je kinderen schminken, restaureer je oude meubilair, versier je fiets, plant een anti-fijnstofplantje. Proef van de smakelijkste gerechten met liefde gemaakt door bevlogen koks. En natuurlijk ontbreekt het niet aan goede muziek.

Leven op een fijne, mooie en inspirerende plek met schone lucht om gezond op te groeien, dat wil iedereen. Bewoners langs de Wibaut-as organiseren daarom een gezellig, leuk, creatief, cultureel en duurzaam festival. Met en voor elkaar. Bewoners, bedrijven, culturele instellingen en scholen vertellen op straat over het belang van gezonde lucht, aan elkaar en aan de wereld.

Festival De Groene Boulevard laat op 24 mei zien wat de Weesper- en Wibautbuurten aan mooie, culturele, educatieve en groene initiatieven hebben.

Samen maken we van het J.D. Meijerplein en de hoek Tweede Oosterparkstraat-Wibautstraat een huiskamer waar een zondagmiddag lang gedronken, geschilderd, gegeten, ontdekt, bekeken, gespeeld, geluisterd, geknutseld, gemusiceerd, geschminkt en geplant kan worden.

Wat: Festival De Groene Boulevard & NeighbourFood Market
Wanneer: Zondag 24 Mei
Waar: J.D. Meijerplein en de hoek Tweede Oosterparkstraat-Wibautstraat
Aanvang: 12.00-18.00u
Entree: Gratis

Greep uit het programma:
12.00-15.00: De Grote Groene Huiskamer: Zet je bankstel, tafel, stoel op de stoep en drink een kopje thee met je buren!

12.00-18.00: Kinderactiviteiten en workshops: schone luchten schilderen, schminken, mondkapjes versieren, recyclespullen labyrinth, skate-workshop, luchtkussenloop, houten skelterraces en nog veel meer!

15.00: Rondje Wibaut-as: hardlopen, skaten en fietsen voor gezonde lucht in een lange slinger van het JDMeijerplein tot de hoek 2e Oosterparkstraat en weer terug.

12.00-18.00: NeighbourFoodMarket & duurzame markt met muziekpodia en sprekers over duurzaamheid. Lekkere hapjes en drankjes, goede muziek en inspirerende sprekers.

12.00-18.00: Fietsplein met NK Slowbiking en fietstentoonstelling Pedal Power van Amsterdamfietsmuseum.

Achtergrond informatie:
De lucht op de Wibaut-as is een van de ongezondste van A’dam: Op sommige plekken is de uitstoot wel 6 de norm die de Wereld Gezondheidszorg als gezond ziet! Op de Wibautstraat is hij 4 keer de norm, op de Weesperstraat is hij 5,5 keer de norm en op de Valkenburgerstraat wel 6 keer deze norm. Terwijl onze kinderen er spelen, fietsen en wij er joggen!

Wat zijn de gevolgen voor je gezondheid en wat kan eraan gedaan worden? Festival De Groene Boulevard geeft antwoord op je vragen. Het laat op creatieve, gekke en inspirerende manieren zien wat je zelf kunt doen voor een gezondere leefomgeving.

Uiteenlopende activiteiten: De festivalactiviteiten maken bezoekers bewust van de luchtkwaliteit op de Wibaut-as. Het betrekt het bij de situatie en insprireert hen om mee te helpen om deze te verbeteren.

Samen inspireren we beleidsmakers om actie te ondernemen: We spreken met deskundigen en beleidsmakers. Heb je vragen op het gebied van luchtkwaliteit en de oplossingen ervoor? Dan kun je deelnemen aan deze gesprekken en spreken de politiek aan om met oplossingen voor de verbetering van de luchtkwaliteit en leefomgeving te komen.

Doelstellingen en langer lopende projecten: Wij zijn alvast begonnen met het aanleggen van groene daken en buurttuinen in deze buurt, minder auto te rijden, de auto te delen of elektrisch te gaan rijden. Met alle partners van het festival bekijken we de mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren zodat de Wibaut-as ieder jaar een stukje gezonder wordt.

De Groene Boulevard
06 10102869
www.degroeneboulevard.com
F: De Groene Boulevard
T: #groeneboulevard

WE ARE HERE FC

WE ARE HERE FC

Op 20 mei 2015, om 14.00 traint Bryan Roy – meervoudig International en trainer bij Ajax – het We Are Here Football Team bij VV Spartaan, Laan van Spartaan 1, 1061 MA Amsterdam.

Dit team bestaat uit een aantal sportieve mannen van de We Are Here groep die op dit moment in de Vluchttoren en het Vluchtgebouw wonen. Deze groep bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers (mannen en vrouwen) die hier niet mogen blijven, maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Zij brengen de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland krachtig onder de aandacht. Dankzij de de vluchtelingen zelf en de hulp van vele supporters, bestaat We Are Here al meer dan twee jaar.

Het voetbalteam wil sporten en een positieve focus te houden, ondanks de bijzonder zware en onzekere situatie waarin zij al jaren in verkeren. Bryan Roy gaat ze nu op weg helpen als team, zodat ze vanaf juni mee kunnen doen aan een toernooi.  VV Spartaan stelt geheel belangeloos op 20 mei een veld ter beschikking. Het Wereldhuis ondersteunt Yusuf en zijn team! Voor meer informatie info@wereldhuis.org

30 May Movie Night: Desert Flower

Every last Saturday of the month at the Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20, we have our Movienight! We would like to invite you to come, watch a movie  and meet the people of the Wereldhuis. We start at 18.00 by having a dinner together and from 19.00 to 22.00 we watch the movie and have a discussion.

On Saturday 30 May 2015 we will screen the movie DESERT FLOWER

“Desert Flower,” is an adaptation of the bestselling autobiography of  Waris Dirie, a story about a Somalian girl who fled from a forced marriage, became a model and is now an UN spokeswoman against female genital mutilation.

Watch the trailer on Youtube here

Spoken Word Workshop by Matty!

Dear People of the Wereldhuis, this coming Wednesday 13 May at 4 pm, Matty will give a workshop about Spoken Word. Words are strong, words can empower you and what you and your group stands for. Matty is an expert on writing and poetry, so let’s all join and learn more on how words help to get the message across!

freetheword

Faces of the World: Principles and Beliefs

principlesThe discussion group ‘Faces of the World’ will present this evening the issue: Principles and Beliefs.

During the meeting, all members of the group will define together what principles and beliefs are and which beliefs are guiding decisions based on our personal beliefs and the value system that defines our lifes.

Consequently, ‘Faces of the World’ will continue with the understanding of differencies between principles, values and virtues adding as well the meaning of principles and beliefs for human being.

To define principles in personal and global context, we will perceive them beliefs concerning morally correct behaviour and attitudes.

Come this evening at 18:00 hrs and discuss with the group being conscious of your principles and beliefs.

Bring your personal code of ethics and share your personal convictions. Afterwards we will have a dinner all together!

Het Wereldhuis

 

Refugees cooking for refugees

Last week the Wereldhuis cooking team made a healthy meal for the 80 refugees of the We Are Here group in the Vluchttoren. Today Dokters van de Wereld will provide a meal for the group. And who is cooking this healthy meal? The Worldhouse Kitchen team! Your organisation can also donate a meal, made by the Worldhouse Kitchen. If you want to show solidarity with the refugees in the Vluchttoren and the refugees in the Wereldhuis, mail info@wereldhuis.org and we will get in touch with you to discuss all the details.

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Aan: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie

Geachte staatssecretaris, geachte leden van de Commissie,

Op 1 juli 2014 sprak het Europees Comité voor Sociale Rechten zich unaniem uit over het recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Het Comité verwijst in haar uitspraak onder meer naar het internationale recht. Zo stelt het Internationaal Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten dat het recht op voedsel en onderdak ondeelbaar verbonden zijn met de menselijke waardigheid en onmisbaar voor de vervulling van andere mensenrechten. Het Europese Comité vindt nu dat de Nederlandse overheid aan ongedocumenteerden adequate voorzieningen moet bieden zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. Het besluit geldt voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld afgewezen en soms ook uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die uit vreemdelingendetentie ontslagen zijn omdat er niet langer zicht is op hun uitzetting, of mensen in een toelatingsprocedure waarbij geen voorzieningen geboden worden. Volgens het Europese Comité mogen de geboden voorzieningen niet afhankelijk worden gesteld van voorwaarden, zoals bijvoorbeeld meewerken aan terugkeer.

Op 14 april j.l. werd een motie aangenomen van Voordewind/ Voortman (kst 19637, nr. 1988) waarin gevraagd is om nader te onderzoeken hoe de Pauluskerk ongedocumenteerden ondersteunt, en te bezien hoe deze werkwijze ook in andere steden toegepast kan worden. Belangrijk voor het model-Pauluskerk is, dat er naast opvang ook begeleiding aangeboden wordt. Een werkwijze die overigens ook op andere plekken in Nederland succesvol wordt toegepast. Op deze manier wordt toegewerkt naar een realistisch toekomstperspectief, waarbij terugkeer uitdrukkelijk ter sprake komt. Ondergetekenden, vertegenwoordigers van landelijke en lokale organisaties voor steun aan ongedocumenteerden, zijn verheugd dat deze combinatie van opvang en begeleiding erkenning vindt bij landelijke politici.

Ondergetekenden verzoeken u daarom, in lijn met de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten en de motie Voordewind / Voortman, om de belangrijkste elementen van de werkwijze van de Pauluskerk snel te identificeren en lokale hulporganisaties in het land die op lokaal niveau vergelijkbare voorzieningen bieden te faciliteren.

Hoogachtend,
Kerk in Actie (Geesje Werkman)
Pauluskerk Rotterdam (Geert Beke)
Taakgroep vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam (Gerhard Scholte)
Stichting ROS Rotterdam (Connie van den Broek)
Op t Stee Emmen (Wim Verbaan)
Stichting Dienstverlening Buitenlanders Utrecht (Peter Kretzschmar)
Dokters van de Wereld (Margreet Kroesen)
Steunpunt Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (Saskia Craenen)
STEK – voor stad en kerk (Ineke Bakker)
Wereldhuis den Haag (Mpanzu Bamenga)
Stichting Noodopvang Vreemdelingen Utrecht (Gonnie Castelijns)
Edelmiro Antonio Foundation den Haag (Amelia Matheu)
MOC den Haag (Marie-Anne van Erp)
Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (Paul Oosterhof)
Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries)
Stichting Straat Consulaat Den Haag (Elly Burgering)
VLOT-Heerlen (Pol Verhelle)
STIL Utrecht (Gemma Sliedrecht)
Interculturele Stichting Salaam (Rahma Hulsman)
OKIA den Haag (Marijke Bijl)
De Wonne Almelo (Ludger Schüling)
Straatpastoraat den Haag (Pier Tolsma)
Uitvlucht Vlaardingen (Rob van Herwaarden )
Stichting Welzijn Rijswijk (Basje de Liefde)
Stichting MARA Rotterdam (Hermen van Dorp)
Nachtopvang Weertsingel Utrecht (Suzanne Hautvast)
Stichting GAST Nijmegen (Marjolein Schoenmakers)
Mai Mi Bath Wageningen (Leo Klein)
Huize Agnes Utrecht (Suzanne Houtvast)
Seguro Utrecht (Lilian Bruigom)
De Wonne Enschede/ Glanerbrug (Dick Smeijers)
House of Hope, Rotterdam (Andrea van den Dool)
Diaconaal Bureau Christelijke gereformeerde kerken en Diaconaal Steunpunt Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde kerken Zwolle (Gé Drayer)
Evangelisch Lutherse Diaconie Amsterdam (Hanne Wilzing)
Stichting Kansvol (Femke Sonnenschein)
Gezamelijke Noodopvang Fryslan (NOF)( Astrid van der Berg-Dijkstra)
Zusters van Liefde Hertme (zr van Amersfoort)
Stichting LOS (Rian Ederveen)

Worldhouse Movie Night: ‘The Visitor’

On Saturday 25th April Worldhouse Movie Night will present the film ‘The Visitor’, an inspirational movie nominated for the Oscars on 2009.
During the Movie Night topics as ‘illegal’ inmigration or immigration authorities will be presented.
Besides, there will follow a discussion after the movie related with all issues presented on the film in order to share different opinion and ideas surrounding migration.
Come to the Worldhouse to have a dinner at 18:00 and join the screening and discussion from 19:00 to 22:00 hrs.

For further information about the movie click on the trailer:

We look forward to see you there.

Het Wereldhuis.

Nederland moet opvang blijven bieden

Nederland moet opvang blijven geven aan asielzoekers zonder papieren. Dat is de uitkomst van een beslissing van het Comité van Ministers in Brussel. Die zijn het er unaniem over eens dat Nederland zich moet houden aan het Sociaal Handvest. Wel mag Nederland zelf weten hoe die opvang wordt geregeld.

Gevoelig
Oud-staatssecretaris Teeven (VVD) stelde eerder met tegenzin geld beschikbaar voor de zogenoemde bed-, bad- en broodregeling na een uitspraak van het College van Beroep. Nu is het zo dat gemeenten asielzoekers zonder papieren opvangen.

De kwestie ligt zeer gevoelig in de coalitie van VVD en PvdA. De VVD is geen voorstander van de regeling, de PvdA wil die handhaven. De partijen moeten nu beslissen wat er verder met de regeling gebeurt. Vannacht is er al overleg op hoog niveau geweest. Dat gesprek gaat vanmiddag verder.

Tevreden
Advocaat Pim Fischer die namens de Protestantse Kerk Nederland een zaak aanspande tegen de regeling, is tevreden over de uitspraak.
Volgens hem laat het Comité van Ministers het weliswaar aan de lidstaat, maar moeten die lidstaten wel degelijk illegalen zonder papieren opvang bieden.

Zie ook nos.nl

Shewbread Organization

IMG_4870

The Shewbread community is an organization aiming to help refugees and undocumented migrants develop tools and entrepreneurial skills in order to live an independent and productive life.

One of our goal is to transform people’s mentality into a more positive one, so that they do not give up hope and stay positive with the purpose of changing their fate.

Our community organizes sessions of discussions and trainings to improve “hard” and “soft” skills in order to help them become leaders and entrepreneurs. In these meetings different business and character contexts are discussed and problems are solved.

 • WHAT ARE THE GOALS OF THE SHEWBREAD ORGANISATION?

The organization aims to stay positive, claiming that there is always something that people can do, everyone can always create something.

Shewbread Organization try to remind people that life is a constant journey and that they are in control of their own lives and what happens in them; everybody can remove the fear and negative mentality from their lives.

In other words, the Shewbread Community aims to motivate people to exploit their potential and talents by following the development process of each person.

IMG_5239

 • WHAT PROJECTS IS Shewbread DEVELOPING AT THIS MOMENT?

The main aim of the community is connect with the people, open their minds and educate them in order to develop their personal skills.  A major focus is centred on removing fear and stress as well as empowering them.

The idea is not only to help people find jobs that will help them earning money, but being also more socially involved in the society. Therefore, as a result the organisation tries to teach people how to make contacts and become a business person.

The organisation also tries to prepare people for all sorts of situations so that they are entirely independent and not shaken every time when something goes wrong.  Our projects are most often centred on education and skill building, not only with the aim to find a job but also in order to feel integrated in the Dutch society and to feel at home in this new country.

People who desire to improve their entrepreneurial skills and interpersonal skills, leading their own business should join our community.

Members can expect coaching, trainings, weekly meetings and workshops. In return we expect that members will be committed to improving themselves.

We make people know their full potential. We empower people and give them options in their lives.

Thinking on the future, we want to continue inviting people to give powerful workshops and we would like to give future diplomas and certifications.

Therefore, we are making advertisements to show people that we are open to the world and for that reason we invite each time people to join us.  We want to continue spreading the team.

 • HOW DO YOU TEACH? DO YOU HAVE DIFFERENT KINDS OF TRAININGS ADAPTED TO EVERYONE TEACHING?

IMG_3826We teach from the mental freedom. Our educational program is developed in two parts each during one hour long with approximately 15/20 people. The first part focuses on the character and personal characteristics (teaching people how to be presentable, for example). The second part is focused on more specific issues that people would like to know about.

We have workshops with NGO’s and we act as a pilot to give an overview of general knowledge and concrete information about how to create business financial for instance.

 • WHY DO YOU THINK THE WORLDHOUSE COULD BE A GOOD PLACE TO DEVELOP THEM?

The Worldhouse is a place that makes it possible for our community to have an address where to develop our projects and meet good people.

‘There is nothing on this world more incredible than human mind. It doesn’t mind if you don’t have papers. You can always create something’

IMG_3868

For further information about Shewbread Organization check on the next links:

You can follow our workshops as well by Facebook or our Meet up group in which people can register and see our full program.

De Amsterdamse première van de film ‘Dispereert Niet – Save Migration’

Beste vrienden van het Wereldhuis,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Amsterdamse première van de documentaire ‘Dispereert Niet – Save Migration’ op zondag 19 april om 15:00 op de Van Limmikhof (Nieuwe Keizersgracht 1a, Amsterdam).

‘Dispereert Niet’ laat het leven zien van Indonesische migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland. Met allerlei baantjes proberen zij te overleven, in de in de marges van de maatschappij. Het leven dat zij leiden is verre van de zoete belofte die zij hoopten te vinden in Europa. De filmmakers Irwan Ahmett, Tita Salina en Rangga Aditya hopen met deze film mensen te raken en bewust te maken van de harde dagelijkse realiteit van deze Indonesische migranten in ons land.

Deze film is een productie van IMWU – de Indonesian Migrant Workers Union. IMWU is een van de organisaties voor en door ongedocumenteerde migranten die te vinden is in het Wereldhuis. Zij organiseren ook deze filmmiddag.

Na de film is er de mogelijkheid om samen met de makers en leden van IMWU in gesprek te gaan. Aansluitend is er een maaltijd en ruimschoots gelegenheid om nog verder na te praten. In de bijlage vind je meer informatie over het programma. De film is Indonesisch gesproken en Engels ondertiteld.

We zien er naar uit jullie op 19 april te mogen ontmoeten!

Programma

15.00: Welkom
15.15: Opening door IMWU en het Wereldhuis
15.30: Documentaire “Dispereert Niet”
17.00: Discussie
17.45: Diner
19.00:Entertainment

Voor meer informatie over IMWU

In het Wereldhuis kan je ook de fotoexpositie bekijken over het leven van ongedocumenteerd, Indonesische migranten.
For all details, please visit this website
Bekijk de trailer van de film op youtube.

Het project is ondersteund door Mama Cash, Garuda Indonesia, GKIN, Indonesian Embassy, IMWU, Het Wereldhuis

DispereertnietK

 

No Paper Work at Het Wereldhuis

On Friday 10th April there will start again the weekly training No Paper Work at the Worldhouse.

Come and collaborate with a team so enthusiastic to learn new skills and habilities related with work opportunities and new tools which could help you to get a job.

When you are undocumented it is not always easy to find a job. Even though there are people without papers who do work. How do they manage to do so?
Perhaps you are wondering about do’s and don’t’s or… maybe you would like to improve certain skills?

Come to the Wereldhuis on rd 10April, for the Orientation Day at 16:00.
Enroll and participate on trainings, which will increase your chances to find a job!

Next Meeting Friday 10th April at 16:00 hrs.no paper work

For further information ask Manuel, Izzy or Celia.
Het Wereldhuis.

Women’s Day Creative Workshop at Het Wereldhuis

nice-table-setting

On Thursday 2nd April there will be a nice creative workshop in which you will learn techniques about how to set a table properly and how to collocate each piece of cutlery!

Afterwards we will draw the table and use our imagination to design nice paintings all together.

Come to the Worldhouse at 15:30 and learn new creative things with a group of eager women that are so enthusiastic to participate on the workshop!

Come and enjoy with us the Women’s Day!

Het Wereldhuis.

Vrijheidsmaaltijd 5 mei

Dear People of the Wereldhuis, we are organizing a Freedom Meal for our neighbours on 5 May, there will be music, spoken word and great food cooked by our catering team. Contact Celia and Meghan for more details about the program and on how you can be a part of it!

Hereby the invitation for the people in our neighbourhood, in Dutch:

Beste lezer,

Op 5 mei wordt in veertien steden het bevrijdingsfestival gevierd. In Amsterdam is een gezamenlijke maaltijd onderdeel van het festival: de Vrijheidsmaaltijd! Met de Vrijheidsmaaltijd wordt de Amsterdamse geschiedenis van vrijheid en verzet gevierd. Dit jaar doet het Wereldhuis mee. Wij willen onze buurtgenoten dan ook graag uitnodigen om samen 70 jaar Vrijheid te vieren.

Gastvrij Wereldhuis

Het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht 20 is een veilige plek voor mensen zonder geldige papieren. Zij komen voor hulp, een gesprek, cursussen. Tegen alle verdrukking in ontwikkelen ze
zelf initiatieven. Diverse zelforganisaties voor migranten zijn hier ontstaan, er worden taallessen, film- en discussieavonden georganiseerd. Hulpverleners, docenten, creatieven, solidaire Amsterdammers zijn betrokken bij deze groep. Ze denken mee en helpen het netwerk te versterken.

Vanaf 17.00 u. bent u van harte welkom in de tuin van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Herengracht 18. We brengen een toast uit op 70 jaar vrijheid. Daarna eten we een gezamenlijke ‘Wereldmaaltijd’ bereid door de koks van het Wereldhuis en kunt met ons in gesprek.

Want hoe is het, om in een land te leven dat al 70 jaar vrijheid kent, maar dat aan de mensen van het Wereldhuis voorbij gaat? Luister tijdens deze Wereldmaaltijd naar muziek en ‘spoken word’ over (On)Vrijheid. Leer de mensen achter de cijfers kennen en ontdek hoe bijzonder het Wereldhuis voor alle Amsterdammers is.

De Vrijheidsmaaltijd wordt u aangeboden door het Wereldhuis, maar een vrijwillige, financiële bijdrage is zeer welkom! De hoogte kunt u zelf bepalen, dus geef wat u kunt missen op 5 mei,
help mee deze mensen te ondersteunen.

Rond 19.00 u. is het programma afgelopen, maar als u nog wat langer wilt blijven bent u natuurlijk van harte welkom.

Reserveren kan telefonisch via Margriet Valkman, telefoonnummer  020 – 53 53 034 of per mail
info@wereldhuis.org. Vegetarische voorkeur kunt u per mail of telefonisch doorgeven. Laat u ons uiterlijk 25 april weten of u kunt komen?

We kijken er naar uit u op 5 mei te mogen begroeten!

Vrijheidsmaaltijd

Spoken Word workshop by Tanti Noor Said

Tanti Noor Said is an independent researcher, poet and writer. Her educational background is Cultural Anthropology and she has written many articles on LGBT rights and migration. Tanti has a great passion for poetry, as an unique form of activism. She believes that everyone is the poet of their own life stories, feelings and thoughts; whether you write it down or keep it inside your soul. A poem is a venue where a person is able to address the protest, the disappointment and the anger towards those who seem to be more powerful. She believes in the power of speaking out and spoke out herself, at a demonstration of  ‘We Are Here’.

Tanti will give 3 workshops in April. The ‘Spoken Word’ workshops will take place on 3, 10 and 17 april. It will result in a publication and will be presented at the Vrijheidsmaaltijd, 5 May 2015.
The Wereldhuis and Tanti are looking forward to the outcome. Read more about Tanti on her blog

Tanti

Movie Night 28th March ‘The Pursuit of Hapinness’

From the Worldhouse we remind you that next Saturday 28th March Movie Night continues with an inspiring movie called the Pursuit of happiness. An story of the adventures and struggles faced by Chris Gardner, a homeless salesman, and his son.

The Worldhouse will first present a dinner at 6pm before screaning the movie at 7pm. A discussion will then be led from 9 to 10 pm.

Come and see this inspiring movie, discuss about it with young migrants and refugees from all over the world.

See the trailer at the next video for more details about the film:


IMBD review: http://www.imdb.com/title/tt0454921/

If you want to print out the flyer or distribute it to your friends click on this link: March Movie Night [pdf]

We look forward to seeing you all there!
Het Wereldhuis

Are you interested in learning Dutch or English?

The worldhouse offers beginner level classes for undocumented people, free of charge!
In april new classes are starting. Are you interested?

Come to the Wereldhuis on Tuesday 24 March or Wednesday 25 March. Between 14.00 and 17.00 hrs. you can enroll for a class.

See you in the Wereldhuis!

 

Yoga class Thursday 19th March Women’s Day

Hello ladies ! Tomorrow Thursday March 19th Lenke will organise a Yoga class! Come join us for this workshop from 3pm-4pm.
Yoga is very good for you. It helps limit stress, it is good for your heart, strength, and flexibility. So come join us tomorrow, we look forward to seeing you all!

YogaScreen Shot 2015-03-17 at 12.21.49

Worldhouse Movie Night 28th March: ‘Pursuit of Happiness’

As the tradition follows, the Worldhouse continues to host its movie night every last saturday of the month!
Sahr John has been organising this for one year and to celebrate this event we have a happy movie this time…. because everybody is in pursuit of happiness..
Come and see this inspiring movie, discuss about it with young migrants and refugees from all over the world.

This month the Worldhouse will be viewing the Pursuit of Happiness, a movie which tells the story of the adventures and struggles faced by Chris Gardner, a homeless salesman, and his son.If you would like to get more of a foretaste and insight on the movie, watch the trailer here:

https://www.youtube.com/watch?v=89Kq8SDyvfg
IMBD review: http://www.imdb.com/title/tt0454921/

The Worldhouse will first host a dinner at 6 pm, before screening the movie at 7 pm.
A discussion will then be led from 9 to 10 pm.

We look forward to seeing you all there!
Het Wereldhuis

If you want to print out the flyer or distribute it to your friends click on this link: March Movie Night [pdf]

Crochet Workshop at Women’s Day

On 12th March Women’s Day will present an interesting Crochet Workshop from 16:30 to 18:00 hrs.
Come and join us at the Worldhouse this Thursday for a pleasant meal before learning how to make your own products in our workshop, initiated by our absolute star Sheila!

Enjoy a nice day with us, develop your talent and get new skills!

Het Wereldhuis.11046852_957139954296395_6046798602110209825_n

International Women’s Day at Casa Migrante

Facebook PhotoLast Saturday 7th March Casa Migrante celebrated the International Women’s Day with workshops, music, dinner and a theater performance.

According to the logo ‘Zorg Dat Het Gebeurt’ they organized different activities and discussions about some concerns related to cultural system with the aim to contribute through the global and equal development for women and men.

Social and welfare issues related with the society were presented on the celebration of Women’s International Day in order to defend the idea of fight for better and equal rights.

Some organizations like the Worldhouse were present in Casa Migrante to contribute with these ideas giving social support and defending gender equality, global autonomy and women’s dignity.

‘We are all fighting for human rights’

‘No Paper Work’ at the Wereldhuis

no paper workWhen you are undocumented it is not always easy to find a job. Even though there are people without papers who do work. How do they manage to do so?
Perhaps you are wondering about do’s and don’t’s or… maybe you would like to improve certain skills?

Come to the Wereldhuis on 3rd April, for the Orientation Day at 16:00.
Enroll and participate on trainings, which will increase your chances to find a job!

Next Meeting Friday 10th April at 16:00 hrs.

For further information ask Manuel, Izzy or Celia.
Het Wereldhuis.

Present organizing the Worldhouse

The Worldhouse has had the pleasure to announce that last month Foundation Present organized and developed a cleaning day at the Worldhouse. They were contributing so much to our well-being, collaborating with us to make all the people visiting the Worldhouse feel welcome. To create together a comfortable (clean) place to stay, to make new contacts, get help and be helped.

With a large amount of people, working together as a team, Foundation Present was at the Worldhouse. Bringing into practice their logo image: ‘A bridge and a person with open arms. Bridges form links and that make things happen’.

The organisation consists of volunteers who are highly motivated, they want to help others. Their professional job helped us a lot! If you are interested in this organization and if you would like to know more about it, go to their Website, Facebook page, or see the following video.

 

 

EVS: become an international volunteer in the Wereldhuis!

EVS (European Voluntary Service) is an international volunteer programme funded by the European Commission. It enables all young people legally resident in Europe, aged between 18 and 30 years, to carry out an international volunteer service in an organisation or in a public body in Europe, Africa, Asia or South America for a period ranging from 2 to 12 months. It is very similar to the International Civil Service: provides the reimbursement of travel expenses (90%) and complete coverage of the costs of food and accommodation for the international volunteer.

Thanks to the intercultural dimension the European Voluntary Service is a unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

Since 2013 EVS volunteers have participated in the worldhouse
We offer the possibilty to learn new skills within our diverse team, according to the personal interest and wishes of the volunteer. The volunteer can join staff members working together in many different fields of work, applying diverse skills and knowledge in their daily work. In the wereldhuis the following fields of work come together: – social work; – activity development and coordination; – logistics; – organization and management; – advocacy skills in the field of human rights. Our working methodology is based on stimulating the sharing of knowledge and developing talents. Every person has talents and skills. By sharing these with each other, we can learn from each other and grow as persons, and as an organization. EVS volunteers of worldhouse are stimulated to share their talents and organize their own activities.

The Worldhouse

The Worldhouse is a community center for information, counseling, education and cultural activities for undocumented migrants. The worldhouse is one of the projects developed by the Protestantse Diaconie Amsterdam. We offer an EVS-program for 12 months in the Worldhouse, starting 1 September 2018 and finishing 31 August 2019.

Approximately 15.000 undocumented people live in Amsterdam; all of them have their own story. Some of them are refugees or rejected asylumseekers. Others came as labour migrants, often working as domestic workers. Some are victims of  human trafficking or a failed marriage migration.

The Wereldhuis is the place where migrants are not dependent on others for a while. They can come here for advice and counseling. They can become active and emancipate. Most of the activities in the Wereldhuis are developed by undocumented migrants themselves. We host grassroots organizations for undocumented migrant workers. An intense and strong social network makes the people of the Wereldhuis more powerful. Actively volunteering gives them better perspectives as well.

About the Worldhouse: what do we do?

Help in crisis situations
If you have problems and you would like to have a confidential conversation with a pastor or a social worker you can make an appointment with them. Once a week there is a lawyer at the Worldhouse who gives free legal advice. The medical organization ‘Dokters van de Wereld’ provides information about access to healthcare every Friday morning.

The Worldhouse speaks out
Migration is of all times. Migrants in Amsterdam are part of global processes. The Worldhouse doesn’t judge the motivation with which a migrant has traveled to this place. The Worldhouse takes part in the debate around irregular migration and raises the voices of people who are oppressed. Therefore, we organize yearly conferences in order to show in the publications and research the situation of our network partners and, of course, to help undocumented migrants to raise their voices.

Education and activities related to Human Rights and Empowerment:
People without papers have some basic rights in The Netherlands, for example access to health care, a right to legal help, education for children and protection from human trafficking. It is important to know these rights very well. The Worldhouse offers continuous information about all the issues related to the basic rights of the people

During opening hours, you can participate in all the activities and projects
On weekdays all the people can eat for free, giving their help to the Worldhuis in return, for example with the maintenance and cleaning of the house and servicing of the food. The Worldhouse also provides second-hand clothes, books and toys with a maximum of three pieces per person.
During the week, there are language courses (English, Spanish and Dutch)  computer classes and recreative activities like yoga, drawing and kickboxing.

Every Tuesday there is yoga for women and for men, this can help you to release the stress in your body and to make your body more flexible.

On Wednesday, from 18:00 we have a project called “Faces of the World” which is meant to watch documentaries and tv-fragments together and create discussion on topics that concern the entire world. At the end, a dinner is organized for all the participants.

On Wednesday morning the Worldhouse offers a project called “No paper work” that aims to train each participant in basic knowledge of work related issues.

Empowerment
Currently, The Worldhouse is working on how to develop projects which aim to strengthen the personal empowerment of undocumented people. We all have skills; you only have to know how to use them!

Every Friday there is the theater fun class and the Creative Agency where you can play and make beautiful things. In the evening it’s time for the Worldhouse fusion band. Come along at 6 p.m. if you like to make music! On that evening we also organize the Friday Movie Night program.

Self-organizations
Many labor migrants try to make their position stronger by joining a self-organized group. Several grass-root organizations meet up at the Worldhouse every week. They organize trainings and parties. For more information check the information in the Worldhouse and on the website.

Being EVS Volunteer – Tasks

As an EVS volunteer you do fulltime voluntary work in the Worldhouse.

We offer the possibility to learn new skills within our diverse team, according to the personal interest and wishes of the volunteer. The volunteer can join staff members working together in many different fields of work, applying diverse skills and knowledge in their daily work. In the Worldhouse the following fields of work come together:

– social work; – activity development and coordination; – logistics; – organization and management; – advocacy skills in the field of human rights.

Volunteers can participate in many different activities, and can also develop their own activities: you become part of the big Worldhouse family. A crucial aspect is the contact with the migrants, and the many questions and issues they come with.

Examples of activities the volunteer can undertake:

1) be a host for Worldhouse visitors: welcoming (new) visitors, having a chat with them, listening to their needs and wishes, reporting to the coordinators

2) doing ‘’intake-conversations’’ with new clients and referring them to the right person

3) supporting the ‘’Worldhouse college’’ activities. The Worldhouse offers a wide range of activities to our visitors. These range from language classes, to music classes, cooking groups, discussion groups, creative courses class etc. The EVS volunteer can either organize a new activity (like art class) – in response to requests from the visitors – help out with an existing activities or help organizing daily affairs (supporting the activity-coordinator with her coordinating work)

4) assisting language and computer courses, sport activities (volleyball e.o.) and indoor games during open house afternoons

5) Organizing the logistics: making (cooking) schedules, organizing events, facilities etc.

As mentioned before, central to the Worldhouse’s way of working, is our ‘’empowerment’’ approach. Our daily work is to support people to develop themselves, with their own power and possibilities as the starting point. After the initial introduction to the Worldhouse, a volunteer can indicate what his/her interests and talents are or what he/she would like to learn. Based on this knowledge, we can discuss together what can be possible fields of volunteering.

The Worldhouse is an intense place to work: it can be chaotic, you can encounter unexpected situations and will meet many people in a very vulnerable position, that you might not always be able to help.

European Voluntary Service – Arrangements and Accommodation

We ask that volunteers are aged between 18-30 and enrolled in the European Voluntary Service Program. For this you need a sending organization in your home country. If you do not have a sending organization, we can help you find one!

In the first few weeks of the program, the two EVS volunteers in the Worldhouse follow a special introductory program, which includes teambuilding activities and trainings. The Worldhouse EVS program is part of the Amsterdam Voluntary Year, which also includes the EVS project Mission House, with 8 EVS volunteers. Together you will have the introduction program, language lessons and trainings.

Through the European Voluntary Service program from the European Union the volunteer will receive pocketmoney of €120,- a month. Together with the other volunteers you will receive money for food, and all volunteers will receive a bike and an ov-card for public transport that they can use during these 12 months.

You will receive a personal foodbudget (around €200,- ) and will have your own small appartment, located in central Amsterdam. The other EVS-volunteer will live nextdoor in a similar appartment.

You will work approximately 32-36 hours per week. You will have 20 free days and the national holidays off as well.

 • The ‘Protestantse Diaconie Amsterdam’ that organizes the Amsterdam Voluntary Year has an extensive support structure with professional supervisors at each of the projects, a project leader and mentors. The volunteer has regular evaluation meetings with them.

Criteria and Application Procedure

Are you?

 • Motivated to work with (undocumented) migrants?
 • Interested in learning from other cultures?
 • Interested in working in a multicultural setting ?
 • Able to deal with stress, flexible and cooperative?
 • Creative and willing to take own initiative in your work setting?
 • Experienced/able to deal with people in a vulnerable situation?
 • Available for this EVS program for 12 months, between 01 September 2018 and 31 August 2019?

Then we hope you will apply for this EVS-job!

You can apply by filling out this Application Form

Email your application before the 5th of February to Geeske Hovingh at: g.hovingh@diaconie.org

(In Februari/ March we will organize skype interviews and make our selection.)

More Information?

You can find more information at: www.wereldhuis.org and about our organization at www.diaconie.org. You can always email Geeske Hovingh (Projectleader) with questions or remarks  at g.hovingh@diaconie.org

IMWU Documentary: Dispereert Niet

On Friday 20 March the first screening of the documentary “Dispereert Niet” Saf(v)e Migration will take place. It is a documentary by the Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) about the life, work and struggle of Indonesian undocumented migrants in the Netherlands. IMWU is one of the self organisations at the Wereldhuis. So let’s show our support and be there!
For all details, please visit this website

Date: Friday 20 March. Location: Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Time: 17.00 – 21.00.

Program
17.00: Dinner and opportunity to seen photo expo
19.00: Opening Words by IMWU, Doorbraak and Irwan Ahmett
19.15: Screening Documentary
20.15: Discussion

Click the links for more information on IMWU and Doorbraak.
The project is supported by Mama Cash, Garuda Indonesia, GKIN, Indonesian Embassy, IMWU.

DispereertnietK

Faces of the World: ‘be proactive, no reactive’.

The 25th of February from 18:00 to 19:00 the discussion group Faces of the World will present a very interesting topic about how to act daily being proactive and not reactive.

The discussion will be focused on both strategies and the difference between them.

Moreover, the efficacy of anticipate possible challenges or deal with them will be explain in detail in order to respond some situations under control with a proactive strategy in our daily life.

Come at 17:30 and participate with the discussion group. Afterwards there will be a dinner all together.

Het Wereldhuis.

Monthly training in February: Communication and expression skills

‘Communicating in a relationship can make it or break it’

On 26th February at Women’s Day the Worldhouse will present a training about the importance of the communication and how to learn tools to express your opinion properly, respecting the dignity of  others.

At the training common experiences will be share as examples about some situations that are produced when we communicate with the others and the results of them.

In addition, it will be explain how to use the voice, how to discuss an issue in which you don’t agree and also good examples to solve difficult situations in a tense conversation.

If you want to participate, come to the Worldhouse at 16:30 the next Thursday 26th February and get involved on it!

Check our calendar for further information!download

Het Wereldhuis.

 

Sahr John’s Movie Night teams up with the We Are Here Academy!

End of this month, the We Are Here Academy will host a series of lectures at the Wereldhuis, by renown artists and professors, followed by a movie and a discussion. The program is called: ‘Film Analysis 1, Protest & Conflict.

It will take place in the evening. First, the movie will be introduced by the invited lecturer, then the participants will watch the movie. Afterwards there will be an open discussion about the movie, reviewing it from various angles.

Visitors of the Wereldhuis are invited to join this program! Contact Sahr John or Celia for more information.

This program requires dedication, it will be on a weekly basis, 6 times. After these 6 evenings the participants will receive a certificate. Contact Sahr John or Celia for all the details, on how to enroll. We are looking forward to your participation!

The next Wereldhuis Movie Night and discussion will be 28 March 2015!

Faces of the World: ‘the essence of help’

Today at 17:30 the discussion group Faces of the World will discuss  about ‘the essence of help’.

Come to the Worldhouse and share the different meanings of help and how can we offer help for the others.

Join the discussion and participate with us. Afterwards we will have a dinner together.
Share your opinion!

Het Wereldhuis.

WE ARE HERE 24/7: Demonstration Saturday 7 February

WE ARE HERE 24/7: show your support of basic human rights!

Every human being has the right to build a future. However, rejected refugees can’t claim this right. We Are Here will not accept this and is fighting for adequate 24-hour shelter for rejected refugees. So that these people also get a chance to build a future.

Since September 2012, the action group We Are Here is protesting against the Dutch asylum policy that forces refugees who are rejected, but can’t return to their home country, to live on the street. We Are Here is fighting for 24-hour shelter and a permanent solution.

The European Committee for Social Rights acknowledged the need for shelter and the rights of refugees: the Dutch government has to offer them shelter, regardless of their status. Unfortunately, reality shows us that these words have not yet been translated into deeds. In a lot of districts only night shelter is being offered at the moment. That means refugees still have to roam the streets during the day, without any money and with the risk of being arrested and put in a detention center. For those who are suffering a trauma caused by war or (physical) abuse, this uncertain situation is disastrous.

The Dutch government ignores the rights of refugees, thus trying to prevent more refugees from coming. But the people from We Are Here are actually here and can’t go home. They are not to be used as a tool for political pressure, they are to be treated as human beings. They have the right to get decent housing: dignified shelter and professional guidance. Not 12, but 24 hours. 24/7.

Therefore, join us in our protest and show your solidarity on Saturday the 7th of February. Together we can accomplish it: adequate shelter is day and night shelter! The demonstration will start at 14.00 hrs. at the Smaragdgroup, Nieuwe Kerkstraat 159, a shelter of the Lutheran Parish of Amsterdam and we will walk together to the Museumplein. At 15.oo hrs. the program will start, with an impressive line-up of speakers and musicians. One of the speakers is Yusuf, volunteer at the Wereldhuis. Show your support and join the demonstration!

Check the Facebook page for more details

French Lesson at The Worldhouse

On Wednesday the Worldhouse presents a new language course teached by native speakers.

The French lesson will start from 11:00 am to 12:30 to anyone who is interested in this language and wants to learn new communication skills.

Come to the Worldhouse, fill the enrollment list and get involved to the new course!

Merci beaucoup,

Picture1

Het Wereldhuis.

This Saturday: Movienight!

The Wereldhuis presents a Movie Night every last Saturday of the month. Bring your friends and join us!
Time: 18:00 to 21:00 hrs
When? Saturday 31 January
Movie: The Good Lie

The Good Lie is both a mystery film and a dramatic movie about immigrants from Sudan who are rescued and brought to America in order to find work and provide themselves a better life. Come to enjoy an interesting movie, discuss with people from all over the world and join for dinner.

Have a real life cinema experience in the Wereldhuis!
Like us on Facebook!

het Wereldhuis
Nieuwe Herengracht 20
Metro: Waterlooplein, exit Nieuwe Herengracht
Amsterdam

 

Vasten van je luxe tussen vluchtelingen in de knel

Dear readers of the Wereldhuis website, we would like to inform you on this event by the We Are Here Group, in the Vluchtgebouw in Amsterdam West.

Kennismaken met vluchtelingen zonder papieren
De staatssecretaris krijgt ze het land maar niet uit, de humanitaire organisaties schreeuwen moord en brand, maar wie zijn nu eigenlijk die mensen van vluchtelingengroep ‘Wij zijn Hier’? In februari en maart opent Wintercamping ‘Wij zijn Hier’ haar poorten. Het biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige en ontspannen manier kennis te maken met deze vluchtelingen die intussen bekende Nederlanders zijn geworden – alleen dan zonder paspoort.

Nederlandse kamer
Er wordt een heuse camping ingericht in het Vluchtgebouw in Amsterdam West, een van de tijdelijke verblijfplaatsen van de vluchtelingengroep. Met animatieteam, waslijnen, campingreceptie en alles. ‘Iedereen is heel erg welkom’ zegt Ilhaam, de woordvoerster van de vluchtelingen. ‘In ons gebouw delen mensen met dezelfde nationaliteit een kamer. Zo hebben we Somalische, Eritreese en Sudanese kamers. Het zou geweldig leuk zijn om nu ook een Nederlandse kamer te hebben, in de vorm van een camping’.

Peter R. de Vries
‘Er wordt vaak op een afstandelijke manier en op een onverdraagzame toon over het vluchtelingenvraagstuk gesproken’ zei Peter R. de Vries onlangs voor een groep vluchtelingen in Utrecht. ‘Alsof asielzoekers en vluchtelingen profiteurs zijn, gelukszoekers en welzijnsavonturiers. Soms denk ik wel eens dat het ons na de tweede wereldoorlog zo goed is gegaan dat we uit het oog zijn verloren wat begrippen als ‘nood’ en ‘hulp’ echt betekenen.’ Hij benadrukte hoeveel bewondering hij had voor de moed waarmee vluchtelingen een poging deden opnieuw te beginnen onder barre omstandigheden.

Vasten van je luxe
De Wintercamping vindt plaats in de periode tussen carnaval en Pasen, de traditionele vastentijd die sterk aan populariteit wint. Steeds meer mensen vasten van Facebook, Twitter of vlees. Op de Wintercamping kun je vasten van je luxe tussen bijzondere mensen in ons land,’ aldus theoloog Rikko Voorberg, onder andere bekend van zijn stukken in NRC.Next . ‘En het minste wat we kunnen doen is wat gezelligheid creëren in dat pand.’

Welkom!
De Wintercamping is niet bedoeld als politiek statement. Je bent er welkom of je nu een mening hebt over de problematiek of niet. Het is mogelijk om een weekendplaats te reserveren via de website wintercampingwijzijnhier.nl. Ook is daar meer informatie te vinden over de camping en de activiteiten.

Elk weekend tussen 20 februari en 29 maart zijn er 10 kampeerplaatsen beschikbaar.

Initiatiefnemers
De Wintercamping is een initiatief van Ilhaam Awees en Rikko Voorberg. Ilhaam is vluchteling uit Somalië en is sinds 2009 in Nederland. Zij woont in het vluchtgebouw. Rikko Voorberg schrijft voor de NRC.Next en is onder andere initiatiefnemer van de PopUpKerk in Amsterdam West. Hij is al langer betrokken bij vluchtelingen in de knel.

Kijk voor verdere informatie op de website!

´I am Mohammed Hassan Abdi´

IMG_20150124_002234From 20 to 24 January, during the festival´Out of State´ you can see the theater play ‘Labyrinth’, by the We Are Here Cooperative. It involves you in the leading role as: Mohammed Hassan Abdi.

Starting by making a fingerprint in a piece of paper, each person changes their own identity to become an example of the harsh reality that a lot of people just have to deal with, according to the policies of the Netherlands.

´Things need to be change. We can not do it alone. We need your support´.

Following the goal of speak out and to increase the support of basic human rights: regardless of the status, Frascati Theater hosts this unique performance which shows in the first place many different scenes of difficult situations that take place when a person comes from another country as refugee, and applies for their basic rights to build a future: as human being.

Collaborate and support this movement that fights every day for dignity, equality and justice.

´We are here for all of us. This is the reason. Let´s make these things change.´
WE ARE HERE

Volunteers of the Wereldhuis in the media

Please read these interesting articles about our dedicated volunteers: Yusuf and Mufti.
Radeloos en Stateloos‘, about Yusuf, by Roy Hazenoot.
About Mufti Ababujey  ‘Ambassadeur zonder Papieren‘ by Janneke Juffermans. Unfortunately this article is not on the public Trouw website anymore.

Also check out the program of Frascati ‘Out of State‘, with Labyrinth, a theater performance by the ‘We Are Here Cooperative’. This week at Frascati: theater and debate about migration!

Open Hours at the Worldhouse

OPEN HOURS AT THE WORLDHOUSE – HET WERELDHUIS

Monday closed
Tuesday 14.00 – 17.00 worldhouse

open house*

Wednesday 10.00 – 17.00 worldhouse

open house*

Thursday 14.00 – 18.00 open house*

women only!

Friday appointments only

Saturday and Sunday: workshops/courses by migrant organizations

*Open house: meeting point and counseling for undocumented migrants & friends

 

Maandag closed
Dinsdag 14.00 – 17.00 wereldhuis

open house*

Woensdag 10.00 – 17.00 wereldhuis

open house*

Dondergag 14.00 – 18.00 open house*

wereld-vrouwen-huis

Vrijdag alleen op afspraak

 

Zaterdag en zondag: cursussen/workshops migranten organisaties

*Open house: informatie en ontmoeting voor ongedocumenteerde migranten & hun vrienden

Human Trafficking: lecture and discussion

The Worldhouse have participated on the Human Trafficking lecture and discussion that was developed on Netherlands Institute of Human Rights the 19th January in Utrecht.

The SIM and Urios Study Association for International and European law are expanding on a Human Rights dialogue around the situation in Netherlands with the goal of combat Human Trafficking and increase the commitment in the fight against forced prostitution and the violation of Global Human Rights.

The Worldhouse will keep you inform about the latest researches and investigations concerning on Global Human Rights.

For further information click on the agenda and be aware of the events at the Worldhouse.

Latin American Sunday at The Worldhouse

The Worldhouse present again The Latin American Sunday to all the friends, workers and volunteers that are visitting and contributing with the well-being of the organisation.

Latino American Sunday is part of an active project from almost three years ago, as support for the integration of Latin American Community in Dutch society, through cultural and lenguages exchange, trainings, and a lot of different activities that once in a week are coordinated and managed  by Latin American volunteers that are living in Netherlands.

Come and enjoy the cultural activities at the Worldhouse!

For further information click on:

Facebook: Salsa Rey

Facebook: Barrio Latino-Americano en Amsterdam 

Wereldhuis participated in the ‘Werktank & Collective Mapping’ in Frascati Theater

The Wereldhuis discussion group ‘Faces of the World’ collaborated in a project by Platform Scenography and Naomi Bueno de Mesquita. The visitors of the Wereldhuis guided participating artists around the city. Talking about different topics and emotions and how they perceive Amsterdam. It was a very good cooperation. Naomi will develop, together with the Wereldhuis, new tours in the near future. The outcome of the guided tours of 16 January will be presented next Tuesday, 20 January in Frascati Theater, during the program ‘Out of State‘. To find out more about Naomi visit this link. We would like to thank everybody that participated!

The Wereldhuis Movie Night: every last Saturday of the month  

The Wereldhuis presents a Movie Night every last Saturday of the month. Bring your friends and join us!
Time: 18:00 to 21:00 hrs
Next Movie Night: Saturday 31 January
Movie: The Good Lie

The Good Lie is both a mystery film and a dramatic movie about immigrants from Sudan who are rescued and brought to America in order to find work and provide themselves a better life. Come to enjoy an interesting movie, discuss with people from all over the world and join for dinner.

Have a real life cinema experience in the Wereldhuis!
Check our calendar and get informed on the other activities of the Wereldhuis.
Like us on Facebook!

het Wereldhuis
Nieuwe Herengracht 20
Metro: Waterlooplein, exit Nieuwe Herengracht
Amsterdam

 

 

Bed Bath Bread Arrangement Amsterdam

Hereby some more information about the ‘Bed, Bad, Brood Regeling’ in Amsterdam.

To sign up:
The new registration location to obtain a ticket for the BBB location is the Integrated Services Center of the GGD
Address: Valckenierstraat 2.
Opening hours: Open only on Mondays from 14:00 to 16:00 hours.
Registration for the BBB provision can not take place outside these hours.
At the registration, an IND document containing your name, country of origin and V-number are displayed. When you have picked up a ticket for one of the BBB facilities, you can present yourself at 17:00 at the relevant BBB facility.

Stella or Celia can make a ‘Letter of Recommendation’ for you!

Locations
Two BBB facilities are available, with a total capacity of 135 places.
–          Schuitenhuisstraat 9 in Amsterdam Nieuw-West (75 places)
–          Walborg 2a in Amsterdam Zuid (60 places)

Shelter
The shelter is a basic service which is open 7 days a week, from 17:00 until 09:00. Users get an evening meal, you can use the showers, have a place to sleep and leave the next morning. To keep everthing orderly there are house rules. A copy of those rules can be obtained at the registration. It is allowed to take one suitcase per person and one piece of hand luggage.

Faces of the World: How can we fight against discrimination?

From the Worldhouse the weekly discussion group Faces of the World, will present a debate about discrimination and stereotypes.
Starting from some meanings of discrimination, Faces of the World will talk about different types of discrimination and it will be analysed the reactions of the people when someone is being discriminating.
Come at 17:30, collaborate with us  and share your opinion on the debate.Het Wereldhuis.

Open house

Today we are open, in the afternoon at 2 pm.

You are welcome to come and we wish you a happy beginning of the new year.

Het Wereldhuis.

Cor Ofman on Majesty TV

On 10 december Cor Ofman of the Wereldhuis was on Majesty TV, discussing the meaning of 10 december – the International Human Rights Day – and the difficult position of undocumented migrants and refugees.

Which are the basic human rights available to everyone?

Are there different types or standards of human rights?

Can people lose their basic human rights?

What is the Human Rights means?

Are the Global Human Rights in exercise at the reality?

‘Firstly, we are responsible for safe-guarding people’s human rights’. 

 

Monthly training in November: How to identify and express your feelings

download‘Feelings are never right or wrong. They simply exist. The perception and judgment can be wrong or right, valid or invalid but feelings are simply there. Once you learn how to express them, you will feel better. We are all entitled to have feelings. All human beings experience emotions.’ Anxiety and Phobia Workbook, by Edmund J. Bourne, New Harbinger Publication, 2005.

On 27th November at Women’s Day the Worldhouse had an appointment with the psychologist to debate about the management of the stress and the identification of the feelings.

It is known that feelings are an important aspect of our lives but recognizing these negative feelings is a difficult task. Therefore it is very important to learn how to identify this to reduce the symptoms and be able to express our needs, respecting the dignity of others.

Deep breathing and meditation techniques are taught at the Worldhouse training. The Emotional Freedom Therapy is also developed with a lot of exercises which you can do daily, with the goal of express it assertively, with openness and willingness.

The monthly training can help you to pay attention to your emotions and identify the needs behind your feelings.

Hearing the opinion of all participants, the Worldhouse will organize trainings with a professional team, to provide advices about how to handle emotions. How to recognize them and how to relax yourself when you are stressed, as an example of the topics.

At the training, each person shares their common experiences and gives a good example as a way to solve difficult situations on similar situations.

‘When I come to the Worldhouse I put my stress out. I am happy. Here I can talk. Here is your house. It is a family. I really like the place’

When I come here, for me it is better to stress my feelings with a close friend”.  The Worldhouse encourage me to keep going. It gives me a very positive influence’

If you want to participate in the next monthly training, check our calendar and get involved on it!

´Social Justice and Human Rights´

picum

 The World house is connected to PICUM, the platform for international cooperation on Undocumented Migrants. 

Through the equality and diversity, the Worldhouse struggles together with different organizations. As part of a network which main aim is to achieve the principles of equality, social justice, dignity and respect at a global level; without any deprivation of liberty. Searching for a consensus among organizations that are working collaboratively for the realization of the global human rights, the Worldhouse provides concrete recommendations for change, in cooperation with the participants of PICUM, settling definitive alternatives based on the best interests for undocumented migrants. 

As an example of that, the Worldhouse is developing a project to support the well-being of undocumented children and families, ´Kind van de Rekening´, and monthly trainings about managing feelings, stress and boosting self-esteem.

The evaluation of the impacts (positive or negative) that the migrant decisions of each country are affecting on undocumented migrants is one of the basic issues that the Worldhouse wants to analyze.

Consequently, in order to defend the equality ending up with the discrimination, the Worldhouse collaborate actively with platforms as PICUM to support and guaranteed the human rights regardless of the migration status.

For further information about the projects that the Worldhouse is developing check our calendar.

Joke Mevius

22 april 1951 – 17 november 2014

Onze geliefde collega en counsellor Joke Mevius is op 17 november 2014 overleden. Zij was vanaf het begin bij het Wereldhuis betrokken, als ook bij het Kerkhuis in Zuidoost.
Zij zal door de bezoekers van het Wereldhuis en alle collega’s zeer gemist worden.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 24 november 2014 om 12.30 uur in de Grote of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt 19, Haarlem.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

 

A March for the Human Rights

EverybodMarch for refugees rightsy have the right to food and shelter, as is set down in European Committee of Social Rights and in universal treaties. The Dutch governement and the municipalities have to provide this and make this happen. A bed for the night, washing facilities, and a meal are needs that have to be covered.

The Dutch Government should offer ‘Bed, Brood, Bad’, as the European verdict says. But the Dutch don’t respond that quickly. So to draw attention to this issue and to fight for these rights, the group of refugees without papers ‘WE ARE HERE’, are organizing a “March for Refugee Rights” from 18th to 20th November, from the Stopera in Amsterdam to the Parliament in The Hague. 

They will walk welcomes each person who wants to join them, in order to make it clear to the government that they have the moral duty to offer a possibility to have a secure place to sleep, a right for a shelter. For further information of this event enter at the event on  “We are here Facebook” 

The Worldhouse supports the moral path for justice.

Mos Maiorum Operation

The EU-wide police operation ‘Mos Maiorum’ that started on 13th October have finished the last 26th October. Firstly, is good advice that incicents as the Mos Maiorium operation or European Operation by the police doesn’t have to produce scare on the people. “Don´t be to scare. Just act as you always act. Just act normally. Behave normally and nothing will happen”, as recommended Cor Offman, member of The Worldhouse.

If you want to have more information about it please click on Mos Maiorium operation. At this link you will have more information reported by the Council of the European Union.

wereldhuis website update

Currently the volunteers at the Worldhouse are updating the website. They started by updating the English version of the site and then they will move on to the Dutch version, French, Spanish and -if possible- a Tagalog version. So check the site regularly to see the progress. Of course you can still reach the Worldhouse via mail and phone: 06-228 21 472. Sorry for the inconvenience!

‘RAZO. A Radio program that is colorful for itself’

The Radio Program which is focused on ‘Health and entertainment’, is a platform which gives a lot of advice about all kind of issues. To put the situation of the undocumented on the agenda and fight for their rights.

This particular program is made for everybody who has  good intentions with the people. At this station there are news items related to facts that concern not only the undocumented, but also the local community, with actualized information.

Razo Program will tell you what is happening now. Cor Ofman, who is the presenter, doesn’t speak only about general information; he also focuses on the current situation and about facts that eventually will happen in the future, concerning undocumented people.

Listening to this radio program, you will not turn it off without hearing one of Cor’s phrases: “After all, I am optimistic… At least good news from the city…”, words which remind us that all the people have opportunities to raise their voice and to have the right to be in a better situation; At the same time, he reminds us that there is always something to celebrate, there is always something positive to live. Being at this studio, where all the information and the last news are dicussed it is not only a nice occasion to be updated, but it is also a good opportunity to know that the team of the Worldhouse is always there to help.

‘Give me hope. Help is coming when it is needed most´.

Listen the program every Thursday from 18:00 to 20:00 or enter at the link or visit the Website:

www.salto.nl

http://www.salto.nl/streamplayer/razo_ondemand.asp?y=14&m=10&d=23&t=1800&s=0

 

zondag 2 november

Op Allerzielen, zondag 2 november, vindt om 18 uur aan de Amstel op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats voor de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen van omgekomenen een belangrijke plaats in. De herdenking wordt georganiseerd door de Catholic Worker Amsterdam en het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie. Meer info: www.noelhuis.nl/allerzielen.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Naamloos, in stilte. Volgens cijfers die zijn verzameld door ‘United Against Racism’ gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

Middagprogramma met documentairemaakster Jacqueline van Vught
Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) de indringende documentaire ‘Borders’ getoond. Documentairemaakster Jacqueline van Vugt reisde langs alle grenzen die Afrikaanse asielzoekers passeren tijdens hun lange tocht naar Europa. Ze laat de ontberingen onderweg zien – en de ijskoude ontvangst in Europa. Jacqueline van Vugt zal na afloop in gesprek gaan met het publiek over de documentaire. 

Programma:
15.30 uur:  inloop in de zolder van de Protestantse Diakonie, Nieuwe Keizersgracht 1a.
15.45 uur:  vertoning van de documentaire ‘Borders’
17.15 uur:  nagesprek met Jacqueline van Vugt, maakster van de documentaire
18.00 uur:  start herdenking op steiger voor de Hermitage o.l.v. Jan Stuyt SJ, voormalig coördinator van het vluchtelingenwerk van de jezuïten in Europa m.m.v. het koor van de Evangelische Broeder Gemeenschap.   

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823 of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 699 8 996 / 06 – 30295461 (Frits ter Kuile) of kijk op www.noelhuis.nl/allerzielen.

movie night is back!

Every last Saturday of the Month. 25 October: The Help.
18.00 Dinner – 19.00 Start, till 22.00 hrs. The Help is an American drama film directed and written by Tate Taylor, and adapted from Kathryn Stockett’s 2009 novel of the same name. Featuring an ensemble cast, the film is about a young white woman, Eugenia “Skeeter” Phelan, and her relationship with two black maids, Aibileen Clark and Minny Jackson, during the Civil Rights era in 1963 Jackson Mississippi. Skeeter is a journalist who decides to write a book from the point of view of the maids (referred to as “the help”), exposing the racism they are faced with as they work for white families.

Do you have questions or ideas for nice movies? Contact Sahr John at the Worldhouse.

 

elke donderdag RAZO, radio zuidoost

Dit is het radioprogramma dat gericht is op ‘gezondheid en entertainment’, hét platform voor advies, voor ongedocumenteerden. Het programma omvat allerlei thema’s, allemaal gericht op verbetering van hun situatie, om ze op de agenda te zetten en om voor hun rechten te vechten.
Dit bijzondere programma is er ook voor iedereen die zich betrokken voelt bij deze groep. Op dit station is nieuws, maar ook actuele informatie over ongedocumenteerden zelf te vernemen.

Razo geeft informatie, over wat er nu gebeurt. Cor Ofman (het Wereldhuis), die het programma presenteert, praat niet alleen over algemeenheden; hij richt zich op de acute omstandigheden die zich voordoen: over de feiten, over de toekomst. Cor Ofman: “Ondanks alles, ben ik optimistisch… tenminste, meer of minder… enigszins goed nieuws uit de stad …”; woorden die ons eraan herinneren dat deze groep mensen een kans moet krijgen op betere omstandigheden.

En hij herinnert er ons aan dat er altijd iets te vieren valt, dat er altijd iets positiefs is om voor te leven. Dit programma, waar alle informatie en het laatste nieuws gedeeld wordt, is niet alleen bedoeld om bijgepraat te worden, maar er is ook een gelegenheid om te vertellen dat het Wereldhuis hulp wil bieden.

“Geef hoop. Hulp komt wanneer het het meest nodig is.”

Luister naar het programma, elke donderdag tussen 18:00-20:00 of klik op de onderstaande link naar het programma of bezoek de website:
www.salto.nl
http://www.salto.nl/streamplayer/razo_ondemand.asp?y=14&m=10&d=23&t=1800&s=0

 

Mos Maiorum Operation

The EU-wide police operation ‘Mos Maiorum’ will start on 13th October will have finished the 26th October. First, it is good to know that the Mos Maiorium operation, this European Operation by the police, doesn’t have to scare the people. “Don´t be to scared here in Amsterdam. Just act as you always act. Just act normally”, Cor Ofman says, member of The Worldhouse.

It is an operation aiming at weakening the capacity of organized crime groups to facilitate illegal immigration to the EU and will be focusing on the illegal border. If you want to have more information about it please click on Mos Maiorium operation. In this pdf you see more information, provided by the Council of the European Union.

10 juni debat homoseksualiteit in Oeganda

LHBT’ers worden in Oeganda vervolgd of vermoord. Secret Garden heeft een jaar geleden een grote groep LHBT’ers uit Oeganda ontvangen die hun land zijn ontvlucht, op zoek naar een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Zij hebben zich verenigd in Uganda on the Move (UGOM).
Stichting Secret Garden, de UGOM en het wereldhuis organiseren op dinsdag 10 juni een debat over de nieuwe Anti-homowet in Oeganda. Hierin staan de veiligheid en de rechten van LTHBT’ers centraal. 

Tijd: 17.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: zolder van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A 1018 DR Amsterdam

Met:

Mw. Daphné Dupont-Nivert – “de correspondent”

Sjoerd Sjoerdsma – Tweede Kamerlid D66

Saskia Wieringa – hoogleraar Gender and Women’s Same-sex Relations Crossculturally, UvA), Koen van Dijk
- directeur COC Nederland,

Nakiganda Hasifah
- Ugandan Human Rights Activist

Elise Kant – genderspecialist Kerk in Actie

Rhona Bugembe (secretaris van UGOM)

Julius Matovu (voorzitter van UGOM)


13 juni wereldhuis zomerfeest

Van 16.30 tot 21.00 in de tuin van de Amstelhoven.

Dit jaar nieuw het ‘’faces of the world debat”: Ongedocumenteerde jongeren bevragen politici en professionals over hun standpunten in het migratiedebat.

Met dit feest willen we ook onze vrienden en vrijwilligers danken voor hun betrokkenheid. Dankzij hun steun kan het wereldhuis een gastvrije en veilige plek zijn voor migranten zonder verblijfsvergunning in onze stad.Tijdens het wereldhuis zomerfestival maak je kennis met de bezoekers van het wereldhuis: Amsterdammers zonder papieren. Stadsgenoten die meestal onzichtbaar in de marges van onze stad werken, naar school gaan, (over)leven. Kom luisteren naar hun verhalen en genieten van hun vele talenten. Er is een gevarieerd programma met wereldmuziek, dans, creatieve activiteiten en heerlijk  eten uit diverse herkomstlanden, zoals Indonesië, Senegal, Ghana, Peru. Kom langs, deel je vriendschap en laat je verrassen door nieuwe inzichten en ontmoetingen! 

 

18 mei Weesperstraatfestival

Op zondag 18 mei van 12.00-18.00 is de Weesperstraat naast het wereldhuis  voor de tweede keer omgetoverd tot een groene boulevard, een straatfestival met optredens en workshops en een parade  met ondermeer de worldhouse fusion band. Kom ook deze keer weer langs voor wereldhuis hapjes en ontmoetingen van wereldhuisbezoekers! Voor meer informatie bekijk de sites www.weesperstraatvanmorgen.nl en de Nieuwsbrief Amstelhoven.

Steun een Eerlijk Kinderpardon

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dit maakte voor honderden kinderen een einde aan jarenlange onzekerheid over hun toekomst. Deze in Nederland gewortelde kinderen spreken Nederlands, gaan naar school, hebben vrienden en zitten op voetbal of korfbal. Ze horen thuis in Nederland. Toch misten ongeveer 600 kinderen de boot. Zij zijn onterecht uitgesloten van het Kinderpardon terwijl zij door langdurig verblijf geworteld zijn geraakt in Nederland.
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet onder toezicht van het rijk stonden – terwijl ze wel bij hun burgemeesters bekend waren. Of omdat ze inmiddels te oud zijn – en dus nog veel langer in Nederland zijn. Dat is wrang en schendt hun rechten.
Wij volgen het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat het belang van het kind voorop moet staan. Dat geldt juist voor beslissingen over het Kinderpardon.
De regels van het Kinderpardon lijken bedacht te zijn om het aantal kinderen dat er onder valt zo klein mogelijk te houden en nemen niet de kinderrechten als uitgangspunt.

Daarom vragen wij nu om een Eerlijk Kinderpardon. Voor álle gewortelde kinderen. Teken de petitie van Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, INLIA, Stichting LOS en Kerk in Actie om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen op www.eerlijkkinderpardon.nu

Kom naar de slotmanifestatie!

Op 25 juni 2014 is er een grote slotmanifestatie in Den Haag met optredens van diverse artiesten. De kinderen voor wie actie wordt gevoerd, stellen een voetbalteam samen van hun liefste supporters en lokale beroemdheden. Ze strijden samen om de beker in de Nationale Kinderpardon Kampioenschappen.

 

Worldhouse movie night

3rd of may 19.00-22.00 worldhouse movie night. Have a real life cinema experience in our lovely worldhouse. Bring your friends and join us! The movie this time is  Malcom X (1992). Like ur facebook page Het wereldhuis movie. Do you have questions or ideas for a nice movie? Contact Sahr John at the worldhouse.

The right to shelter for the undocumented

16 april 17.30 – 19.00 training by Jelle Klaas, Fisher advocaten.
In January 2013 the Protestant Churches lodged a complaint with the European Committee for Social Rights concerning the right to food, clothing and shelter for migrants without residence permits. Fisher lawyers from Haarlem prepared this complaint. In October last year the Committee agreed on an Immediate Measure, which means that Netherlands should provide access to food, clothing and shelter to undocumented, while awaiting a definitive decision. What can we expect from the definitive judgemet by the committee? What could this mean for you as an undocumented migrant? Come to the training to learn more about it! The dinner is free of charge, please subscribe by sending an email to info@wereldhuis.org. After the training there is dinner.

B8 en dan? Buddyhulp voor slachtoffers mensenhandel

Symposium door Recht in zicht en 2for Trust op vrijdag 28 maart 2014, 11.00-16.00. 
Locatie: Zolder van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam

Regenbooggroep en de Protestantse Diaconie Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen. Vrouwen en mannen die uitgebuit worden in de raamprostitutie en andere sectoren. ontvangen via een buddy persoonlijke en juridische ondersteuning. Na één jaar trekken we eerste conclusies: De juridische middelen van de B8 procedure en het voortgezet verblijf werken lang niet voor ieder slachtoffer. Onze ervaringen en de verhalen van de betrokken vrouwen en mannen willen wij graag met u delen. Doel van de dag is om de spelers in de ondersteuning van slachtoffers mensenhandelbij elkaar te brengen om samen te kijken hoe wij ook wanneer de juridische mogelijkheden van een B8 procedure zijn uitgeput. Professionals van politie, psychiatrie en maatschappelijke hulpverlening geven inzicht in de uitvoeringspraktijk. Tijdens de lunch kunt u daten met onze buddy’s van 2for Trust en Recht in zicht . In paneldiscussies willen wij inventarisiren hoe de verschillende partners zich comitteren aan deze kwetsbare groep.
Inschrijven kan via email: rechtinzicht@diaconie.org tot 21 maart.

Having a residence permit of another EU-country

Learn more about your rights! Wednesday 19th of March, 17.30. Training by Corinne de Klerk, lawyer at binnenstad advocaten Amsterdam. Did you travel to the Netherlands from another country in the European Union where you have a permit to stay? Your legal situation in the Netherlands is special then. You have some duties and rights which differ from people without any permit to stay. For example, there are possibilities to start up your own business. If you are in this situation then come to the training and ask all your questions freely! It is a training about the rights of the undocumented. It starts at 17.30 and it ends with a dinner at 19.00. The training is free of charge and is held in English and Dutch. 

Inspiring Changes on International Women’s Day

8th of march 15.00-21.00 International Women’s Festival Zolder van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A. 
Casa migrante and the Worldhouse  are celebrating again the International Women’s day together with a Festival of Dance, Dinner, Poems and more. Come and visit the round tables about Gender and Migration, rights of the undocumented and domestic violence at 15.00.

Take part of the inspiring workshops Yoga or Life of Sor Juana Inés de la Cruz at 17.00 and meet and greet during dinner and dance from 18.00 – 21.00.

Are you confronted with human trafficking?

Wednesday 19th of February, 17.30. Training by Dorenda Fokker, Recht in zicht. Even if you are working without a permit you have some rights. There are laws to protect you from exploitation at work. Victims of trafficking can get protection. ‘Recht in zicht’, a new project in the worldhouse, helps victims of trafficking with their legal issues. If you are asking yourself what is meant by trafficking, how you could prevent yourself to be trafficked and what the conditions are to get in a protection program or getting help from Recht in zicht’ then come to the training and ask all your questions freely! Every 3rd Wednesday of the month there is a training about the rights of the undocumented. It starts at 17.30 and it ends with a dinner at 19.00. The training is free of charge and is held in English and Dutch. 

kleding en boeken gezocht

De winter komt eraan, veel migranten zonder papieren en zonder stabiele onderdak-situatie komen naar het wereldhuis met de vraag naar een warme winterjas, broeken en truien. Wij zijn op zoek naar heren-, dames- en kinderkleding. Ook onze weggeef-boekenkast is weer bijna leeg. Het meest worden Franse, Engelse romans gelezen en non-fictie en kinderboeken. Ook tijdschriften en fotoboeken (Nederlands, Engels, Frans) zijn erg populair. Wij stellen u donaties zeer op prijs. Wanneer u de donaties zelf langs kunt brengen zijn wij daar heel blij mee. Dit kan het beste  dinsdag 12.00-19.00, woensdag 9.00-19.00, donderdag 12.00-20.00, vrijdag 12.00-19.00 of zaterdag van 10.00-14.00. Ook ophalen kan; contact: info@wereldhuis.org

Sign in for new classes now!

In march the new classes will start. We will have courses like ” learn the language & your rights” and “learn the language and presentation skills”. You can sign in now by coming along during open house hours and filling in a form. During the first week of march we will call you wether we can offer you a place. 

 

22nd of january: news about healthcare

This year there are changes in the access for healthcare for the undocumented in Amsterdam. The CVZ pointed out new hospitals where to get healthcare ( AMC and VU). A fee will be asked for receiving medicines. In our monthly training on wednesday 22 of january at 17.30 dokters van de wereld will tell us the details. Come to the training to learn more about it!